Добродошли

Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Назив наручиоца:

Брoj: 01-450

Датум : 17.05..2016.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

 

Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набвкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 04.05.2016.године  доноси

 

О Д  Л У К У

о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Предмет јавне набавке број 1.1.9. :Услуга телефони-фиксни (назив и ознака из општег речника набавки:  ОРН 64211000);

 

 1. На предлог Комисије за јавну набавки уговор се додељује понуђачу:

 

Предузеће за телекомуникацијеТелеком СрбијаА.Д. Београд, улица Таковска бр. 2; Матични број: 17162543, ПИБ:100002887;

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 01.04.2016. године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 14.542.966,00  динара (без урачунатог ПДВ-а),

Рок за достављање понуда је био 04.05.2016. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

 1. 1. Предузеће за телекомуникације„Телеком Србија“А.Д. Београд;

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача,  извршено је дана 04.05.2016. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

На спроведени поступак није било примедби.

 

Понуђени су следећи услови:

 

Предузеће за телекомуникацијеТелеком СрбијаА.Д. Београд, улица Таковска бр. 2; Матични број: 17162543, ПИБ:100002887;

 

Понуда бр.162148/1-2016 од 22.04.2016.године:

 

 

 

 

Основни елементи понуде

П О Н У Д А

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

 

Ред.бр. Назив услуге Цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а Цена са      ПДВ-ом
1. Цена месечне накнаде по телефонској линији (минимум је 100 бесплатних минута у оквиру месечне накнаде) 549,17 109,83 659,00
   1а. Број бесплатних минута у оквиру месечне накнаде                   

                         150 минута                                                                             

2. Цена минита разговора у оквиру мрежне групе са префиксом 034 (локални позиви) 1,00 0,20 1,20
3. Цена минута разговора у националној фиксној телефонији изван мрежне групе са префиксом 034    (међуградски позиви) 1,00 0,20 1,20
4. Цена минута директних позива према мобилним бројевима 6,67 1,33 8,00
5. Цена минута позива усмерених ка говорним аутоматима 300,00 60,00 360,00

 

 

 

Укупна вредност без урачунатог ПДВ-а: (1+2+3+4+5) 857,84
Укупан износ ПДВ-а:                   (1+2+3+4+5) 171,57
Укупна вредност са урачунатим ПДВ-ом: (1+2+3+4+5) 1.029,41

 

 1. 2. Услови плаћања:

 

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року  – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

 

 1. Посебне комерцијалне повољности: не постоје.

 

 1. 4. Рок важења понуде: 90 дана.

 

Напомена: саставни део понуде чини образац техничких спецификација.

 

Стручна оцена понуда:

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда Предузеће за телекомуникације„Телеком Србија“А.Д. Београд прихватљива.

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку услуге телефони-фиксни  повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                                                        Ненад Миловановић

Одлука о додели уговора за – Средства за хигијену

Назив наручиоца:

Брoj:01-451

Датум : 17.05.2016.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

 

Ненад Миловановић, директор ОШ“ Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 28.04.2016.године  доноси

 

 

О Д  Л У К У

о додели уговора за –Средства за хигијену

 

Предмет јавне набавке број 1.1.6.: Средства за хигијену; (ОРН:  39830000, 39831000, 39831300, 39831600, 39832000, 33700000),

 

 1. На предлог Комисије за јавну набавку уговор се додељује понуђачу:

 

«Б2М» д.о.о.; Београд, Мис Ирбијеве број 12;Матични број 17281038;ПИБ 100023525;

у складу са понудом број 163/16  од 25.04.2016. године

 

2.Одбија се као неприхватљива понуда ТП „Морава“ Крагујевац.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 25.03.2016. године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност  јавне набавке износи: 11.557.745,00  динара (без урачунатог ПДВ-а),

Рок за достављање понуда је био 25.04.2016. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

 1. 1. ТП „Морава“; Крагујевац;
 2. 2. «Б2М» д.о.о.; Београд;
 3. „Hemico“ d.o.o. ; Крагујевац.

 

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача,  извршено је дана 25.04.2016. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

На спроведени поступак није било примедби.

 

 

Понуђени су следећи услови:

 

 1. ТП „Морава“; Крагујевац ,Индустријска број 8А; Матични број понуђача: 06337856;

ПИБ: 101577848;

 

Понуда од 21.04.2016.

 

 1. Понуђена цена: 6.665.852,76 дин. + Пдв  1.333.170,55дин.

Укупно (са Пдв-ом):7.999.023,31 дин.

 1. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

3.Рок испоруке средстава за хигијену : 48 сати.

 1. 4. Рок важења понуде:  90  дана.

 

 1. «Б2М» д.о.о.; Београд, Мис Ирбијеве број 12; Матични број 17281038;ПИБ 100023525;

 

Понуда од 25.04.2016.

 1. Понуђена цена: 3.578.723,50 дин. + Пдв  715.744,70дин.

Укупно (са Пдв-ом):4.294.468,20 дин.

 1. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

3.Рок испоруке средстава за хигијену : три дана одпријема поруџбине.

 1. 4. Рок важења понуде:  90  дана.

 

 1. Hemico“ d.o.o. ; Крагујевац, Радоја Домановића број1. ;Матични број понуђача  17534645 ;ПИБ 103248752 ;

 

Понуда од 15.04.2016.

 

1.Понуђена цена: 7.442.479,20 дин. + Пдв  1.484.495,04дин.

Укупно (са Пдв-ом):8.906.975,04 дин.

      2.Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

3.Рок испоруке средстава за хигијену : један дан одпријема поруџбине. 

      4.Рок важења понуде:  95  дана.

 

Стручна оцена понуда:

 

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

У поступку рачунске контроле понуда утврђено је  следеће:

 

Понуда „Б2М“ д.о.о.

– У образцу Техничких спецификација за позиције: 18 (улошци за бријач 1/10);  26 (прашак за машинско прање 3/1); 65 (WC папир –ролне, двослојни бели 1/12 12х10цм); 68 (трулекс крпа вишенаменска сунђераста крпа –паковање 3 комада 200х180мм);  82 (сунђерасте крпе 6/1) уочено је да није  као јединична цена исказана цена по траженој јединици мере

( нпр. за позицију број 26 –прашак за машинско прање јединична цена није исказана за паковање од 3 кг, већ за један килограм прашка).

Комисија је извршила прерачун за напред наведене позиције (на основу јединичних цена које су исказане у понуди) и утврдила да је укупан износ понуде

 1. 893.280,00 динара + ПДВ: 978.655,90 динара што укупно износи 5.871.936,00 динара

 

– За понуђени артикл (позиција 41 у техничкој спецификацији) тражено је изјашњење да ли наведено средство служи за прање  и дезинфекцију посуђа.  Ово објашњење је потребно из разлога што је у питању  средство које се користи у обдаништима , а санитарна инспекција приликом контрола инсистира и проверава овај производ.

 

Понуђач је у писаној форми  доставио додатно образложење  у коме је наведено да је сагласан са рачунском исправком понуде и изјашњење у вези предметног средства за дезинфекцију

 

На основу напред наведеног Комисија је утврдила да финансијска понуда понуђача „Б2М“

износи:

 1. 893.280,00 динара + ПДВ: 978.655,90 динара што укупно износи 5.871.936,00 динара

 

На основу напред наведеног утврђено је да су следеће понуде прихватљиве:

 

01.“Б2М“ д.о.о. Београд

02.“Hemico“ d.o.o. Kрагујевац

 

Комисија је констатовала да је понуда ТП „Морава“ Крагујевац неприхватљива из разлога што недостаје Уврење тј.извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег суда у Београду и Уверење тј. извод из казнене евиденције Основног суда у Крагујевцу.

 

На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ Комисија је утврдила ранг понуђача:

 

 1. 01. «Б2М» д.о.о.; Београд, Мис Ирбијеве број 12;Матични број 17281038;ПИБ 100023525;

 

 1. 02. Hemico“ d.o.o. ; Крагујевац, Радоја Домановића број 1. ;Матични број понуђача 17534645 ;ПИБ 103248752 ;

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку добара-Средства за хигијену повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                          

Одлука о додели уговора (намирнице)

Основна школа “Мирко Јовановић”

Ул.Незнаног јунака

34000 Крагујевац

Дел.бр.01-341

Датум:11.04.2016

Јавна набавка број 1.1.2/2016

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-264 од

21.03.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије

за јавну набавку број 01-324 од 08.04.2016. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3.

ЗЈН (“Службени гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу:

О Д Л У К У

о додели уговора

1) Набавку: намирница за припремање хране

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву

објављеном дана 25.03.2016. године на Порталу јавних набавки адреса

http://www.portal.ujn.gov.rs/и интернет страници наручиоца http:/ www.mjovanovic.rs/

2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2016, 1.1.2

3) Процењена вредност: 2.916.667,00 динара

4) Евентуалних одступања од плана набавки: нема

5) Разлог за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана

39.став1.Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/2015)

6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.

Рок за подношење понуда: 06.04.2016.г.до 12:00 часова.

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија.

Јавно отварање понуда обављено је дана 06.04.2016.г.у 12:30 часова у просторијама

ОШ “Мирко Јовановић”.

Отварању понуда нису присуствовала представници понуђача.

7) основни подаци о понуђачима: на оглас је конкурисало 6 понуђача и то за:

Партију 1.-Производи од брашна-2 понуђача,

Партију 2.- Риба-1 понуђач,

Партија 3.- Намирнице широке потрошње- 1 понуђач и

Партију 4.- Месо и меснати производи- 2 понуђача.

р.б. понуђ

назив

фирме

ПАРТИЈА БР. 1 –Производи од брашна

образ

ац

понуд

е део

VI

обра

зац

цене

део 5

стр.

25

образац

образ

изјаве о

ац

независ

трошк

ова

ној

понуди-

припр

еме

деоVIII

понуд

е део

VII

обра

зац

изјав

е део

IX

обра

обра

зац

зац

изјав

изјав

е део

е део

X

XI

oбра

зац

стру

ктур

е

цена

мод

техничке

ел

карактер

угов

истике

ора

део III

део

XIV

1. СПР“Переца

2. СУР“Бресница

+ + + + + – + + + + Нема

+ + + + + – + + + + +

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

понуђач

назив фирме

обр

азац

пону

де

део

VI

обр

азац

цене

део 5

стр.

25

образ

образац

изјаве о

ац

независ

трошк

ова

ној

понуди-

припр

еме

деоVIII

понуд

е део

VII

обр

азац

изјав

е део

IX

обр

обр

азац

азац

изјав

изјав

е део

е део

X

XI

oбраз

ац

структ

уре

цена

мод

ел

угов

ора

део

XIV

1. Рибарница

+ + + + + – + + + +

Марковић

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

понуђач

назив фирме

обр

азац

пону

де

део

VI

обр

азац

цене

део 5

стр.

25

образац

образ

ац

изјаве о

трошк

независ

ној

ова

припр

понуди-

еме

деоVIII

понуд

е део

VII

обр

азац

изјав

е део

IX

обр

обр

азац

азац

изјав

изјав

е део

е део

XI

X

oбраз

ац

структ

уре

цена

мод

ел

угов

ора

део

XIV

1. СТР“Нема

+ + + + + – + + + +

грешке“

ПАРТИЈА БР. 4 –Месо и меснати производи

понуђач

назив фирме

обр

азац

пону

де

део

VI

обр

азац

цене

део 5

стр.

25

образ

образац

ац

изјаве о

независ

трошк

ној

ова

понуди-

припр

деоVIII

еме

понуд

е део

обр

азац

изјав

е део

IX

обр

обр

азац

азац

изјав

изјав

е део

е део

XI

X

oбраз

ац

структ

уре

цена

мод

ел

угов

ора

део

XIV

VII

1. Доо“Сувобор

КООП ИН“

2. „Месопромет

будућност“ доо

8) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: „Божиловић Луxор“ доо, Стевана

Синђелића 148,Свилајнац, из разлога неблаговремене понуде и понуда СПР „Переца плус“

из разлога што нису испуњени услови из чл.75. и 76.Закона о јавним набавкама-нема

HACCP.

9) Мишљење комисије за јавну набаку:

За Партију 1.- Производи од брашна: пристигла је једна понуда која је благовремена,

одговарајућа и прихватљива.

За Партију 2.- Риба:пристигла је једна понуда која је благовремена, одговарајућа и

прихватљива.

За Партију 3.- Намирнице широке потрошње пристигла је једна понуда која је

благовремена, одговарајућа и прихватљива.

За Партију 4.-Месо и меснати производи:пристигле су две понуде које су благовремене,

одговарајуће и прихватљиве.

10) Дана 08.04.2016. г. Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за оцену

понуда: најнижа понуђена цена извршила рангирање понуђача који испуњавају све услове

на основу доказа достављених уз понуду.

ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

+ + + + + – + + + +

+ + + + + – + + + +

понуђена цена без ПДВ-

а

1. СУР „Бресница“ 601.290,00

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

1. Рибарница Марковић 320.040,00

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

1. СТР „Нема грешке“ 802.813,80

ПАРТИЈА БР. 4 – Месо и меснати производи

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

1. Доо „Сувобор КООП ИН“ 425.260,00

2. „Месопромет будућност“ доо 417.137,00

11) На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну

набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

додели понуђачу:

СУР,,Бресница” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 601.290,00 без ПДВ-а и 661.419,00 са ПДВ-ом

понуђена цена без ПДВ-а

понуђена цена без ПДВ-а

понуђена цена без ПДВ-а

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку

предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 2 – Риба додели понуђачу:

РИБАРНИЦИ МАРКОВИЋ

уз следеће услове

уговорени износ: 320.040,00 без ПДВ-а и 320.040,00 са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку

предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

додели понуђачу:

СТР,,Нема грешке” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 802.813,80 без ПДВ-а и 913.736,80 са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку

предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 – Месо и месни производи

додели понуђачу:

ДОО,,Месопромет будућност” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 417.137,00 без ПДВ-а и 487.077,90 са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

11) Понуђачи ће самостално извршавати испоруку, без ангажовања подизвођача.

12) На основу оцене понуда спроведен у складу са конкурсном документацијом изабрани

понуђач је:

За ПАРТИЈУ БР. 1 – Производи од брашна

СУР,,Бресница”

Ул.Танкосићева бб

34000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-318 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 601.290,00 без ПДВ-а и 661.419,00 са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 2 – Риба

РИБАРНИЦА МАРКОВИЋ

Градомира Младеновића 13

34 000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-314 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 320.040,00 без ПДВ-а и 320.040,00 са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 3 – Намирнице широке потрошње

СТР,,Нема грешке“

УЛ.Краљице Наталије 19

34000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-317 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 802.813,80 без ПДВ-а и 913.736,80 са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 4 – Месо и меснати производи

ДОО ,,Месопромет будућност“

Ул.Октобарских жртава 100

34000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-320 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 417.137,00 без ПДВ-а и са ПДВ-ом 487.077,90

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права

подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља комисији.

Директор,

____________________

Ненад Миловановић

Одлука о додели уговора за прву партију (struja)

Република Србија

ОШ“Мирко Јовановић“

Брoj: 01-342

Датум : 12.04.2016.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о

набавкама ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и

Извештаја Комисије за јавну набаку од 28.03.2016.године доноси

О Д Л У К У

о додели уговора за прву партију

Предмет јавне набавке број 1.1.5/16: Набавка електричне енергије за потребе града

Крагујевца (назив и ознака из општег речника набавки: електрична енергија ОРН 09310000);

1. На предлог Комисије за јавну набавки уговор се додељује понуђачу:

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, улица Царице Милице број 2 , Матични број

20924195; ПИБ 108057105; од 21.03.2016. године

О б р а з л о ж е њ е

Позив за достављање понуда објављен је дана 19.02.2016.године на Порталу јавних

набавки, (portal.ujn.gov.rs), Порталу службеног гласила Републике Србије и интернет

страници Градске управе за јавне набавке као Тела за централизоване набавке

(www.kragujevac.rs). Рок за достављање понуда био је 25.03.2016. године до 12:00 часова.

Благовремено је приспела понуда:

1. „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Јавно отварање понуда извршено је 25.03.2016. године са почетком у 12:30 часова.

Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за јавне набавке. На спроведени

поступак није било примедби.

Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:

Понуђени су следећи услови:

01„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, улица Царице Милице број 2 , Матични број

20924195; ПИБ 108057105; од 21.03.2016. године

Основни елементи понуде:

Ред.

број

Електрична енергија (потрошња

1.

у високој тарифи), са

урачунатим трошковима

балансирања.

Електрична енергија (потрошња

у ниској тарифи), са урачунатим

2.

трошковима балансирања.

3. Електрична енергија (потрошња

у јединственој тарифи) са

урачунатим трошковима

балансирања

4. Рок важења понуде 90 дана

5. Врста испоруке и начин испоруке Стална и гарантована, за све време

Назив Јединица

мере

Јединична цена

РСД/kwh без ПДВ-а

kwh 5,75

kwh 3,70

kwh

5,07

6. Рок плаћања За привредне субјекте до 45 дана, а

трајања уговора (до годину дана од дана

закључења уговора, сваким даном од

00:00 до 24:00 часа)

између субјеката јавног сектора до 60

дана

Стручна оцена понуда:

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда:

01. „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.. Београд прихватљива.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора повређена права, може

да покрене поступак за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке

на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или

препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од

120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06;

шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке

поводом које се подноси захтев за заштиту права.

ДИРЕКТОР

Ненад Миловановић

Избор уџбеника

На следећим везама можете прегледати или преузети документе:

Pregled udžbenika

uputsvo za DIREKTORE

uputsvo za NASTAVNIKE

uputsvo_OPSTE za Savet roditelja

Pravilnik- Uzbunjivanje

Pravilnik- Uzbunjivanje – OS MIRKO JOVANOVIC

Pravilnik – JAVNE NABAVKE

Pravilnik – JAVNE NABAVKE – OS MIRKO JOVANOVIC

Изложба дечијих радова на тему екологије

http://www.rtk.co.rs/drustvo/item/23686-izlozba-decijih-radova-na-temu-ekologije

 

Позив за набавку хране и конкурсна документација

ОШ”Мирко Јовановић”
(КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПРЕУЗМИ)
Незнаног јунака бр.8.

34 000 Крагујевац

Јавна набавка број:1.1.2/2015

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”,

број 124/12,14/2015.),

OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

Незнаног јунака 8.

34 000 Крагујевац

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

Назив наручиоца:ОШ”Мирко Јовановић”.

Адреса:Незнаног јунака бр. 8.

Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности.

Број јавне набавке:1.1.2/2015

Врста предмет јавне набавке:добра

Предмет јавне набавке:намирнице за припремање хране

Партије: обликован у 4 партијe

Партија бр. 1- Производи од брашна-ОРН 15810000 (Хлебни производи, свежа

пецива и колачи);

Партија бр. 2 – Риба- ОРН 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље

месо);

Партија бр. 3 – Намирнице широке потрошње

ОРН: 15800000 (разни прехрамбени производи), ОРН-15400000 (животињска или

биљна уља и масти), ОРН 15300000 (воће, поврће и сродни производи), 03200000

(житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће), ОРН; 15100000 (Производи

животињског порекла, месо и месни производи), ), ОРН 15600000 (млинарски

поизводи, скроб и скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског

порекла и сродни производи), ОРН 15500000 (Млечни производи).

Партија бр.4. – Месо и месни производи ОРН; 15100000 (Производи животињског

порекла, месо и месни производи

Контакт особа:Jелена Миловановић 034 300-333

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на

интернет адреси наручиоца:/www.osmjovanovic.rs/ и Потралу јавних набавки,

интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/

1.Критеријум за оцену понуда:најнижа понуђена цена.

2.Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне

услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/

12, 14/2015.),

а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, да није осуђиван за

кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело

преваре;

в) да му није изречена забрана обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно

слања позива за подношење понуда;

г)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

3.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,

непосредно или путем поште на адресу ОШ”Мирко Јовановић”, Незнаног

јунака broj 8. 34 000 Крагујевац, са назнаком”Понуда за јавну набавку мале

вредности број 1.1.2″.На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и

адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио 16.03.2015.

године до 12:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она коју је наручилац примио након

истека рока за подношење понуда.Неблаговремене понуде комисија за јавну

набавку , по окончању поступка отваарања понуда, вратиће неотворену понуђачу

са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење

понуда, дана 16.03.2015. године у 12.30 часова у просторијама OШ”Мирко

Јовановић”,улица Незнаног јунака бр.8 у Крагујевцу.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања

понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.Представник је дужан да

достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

5.Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10

(десет) дана од дана јавног отварања понуда.

6.Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Јелена

Миловановић тел. 034 300-333

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПРЕУЗМИ

 

Бесплатни уџбеници

BU 2015 001 BU 2015 002 Prijavazabesplatneudzbenike

Prijavljeni ucenici