Република Србија

ОШ ,,Мирко Јовановић“

01-28 од 19.12.2022.год.

К р а г у ј е в а ц

            На основу члана 126.став.1. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 64. Закона о родној равноправности (,,службени гланик РС“ број 52/21) директор ОШ“Мирко Јовановић“ у Крагујевцу доноси:

О Д Л У К У

о одређивању лица задуженог за родну равноправност

I  Јелена Миловановић, на радном месту секретара школе, именује се за лице задужено за родну равноправносту ОШ ,,Мирко Јовановић“ у Крагујевцу.

II Лице задужено за родну равноправност дужно је да у свом раду примењује одредбе Закона о родној равноправности (,,Сл.гласник РС“, бр.52/2021).

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбом члана 64. Закона о родној равноправности (,,Сл.гласник РС“, бр.52/2021) прописано је да су органи јавне власти који имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица, дужни да из реда својих запослених одреде лице задужено за родну равноправност у складу са својим актом о унутрашњем уређењу и систематизицији радних места . ОШ ,,Мирко Јовановић“ је за лице задужено за родну равноправност одредило секретара школе у чијој надлежности су послови који се односе на вођење евиденције у области рада.

О одређивању лица задуженог за родну равноправност и о свакој промени овог лица ОШ ,,Мирко Јовановић“ је дужна да обавести надлежно министарство.

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност ће бити јавно објављена на званичној интернет страници школе.

На основу наведених одредаба Закона о родној равноправности , одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

                                                                                                Директор школе

                                                                                          Ненад Миловановић

Leave a Comment