Р е п у б л и к а С р б и ј a

ОШ“Мирко Јовановић“

Број:01-29

Датум: 19.12.2022. године

К р а г у ј е в а ц

На основу члана 19. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), члана 2. став 9. Правилника о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности („Службени гласник РС“ број 67/2022) и члана 101. став 3. тачка 30) Статута ОШ „Мирко Јовановић“ , директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, дана 19.12.2022. години, доноси

О Д Л У К У

  1. Поступак израде плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину, основне школе „Мирко Јовановић“ почиње 20.12.2022.године.
  2. Израда Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности основне школе „Мирко Јовановић“, као и израда Извештаја о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, поверена је Јелени Миловановић, запосленој на пословима секретара школе, која је Одлуком број 01-28 од 19.12.2022. године, одређена за лице задужено за родну равноправност у ОШ“Мирко Јовановић“.
  3. Рок за доношење Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности основне школе „Мирко Јовановић“ за 2023. годину, је 31.12.2022. године, а рок достављања надлежном Министрству је до 15.јануара 2023. године.
  4. Обавештење о изради Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности основне школе „Мирко Јовановић“, биће објављено на огласној табли и званичној интернет стрни исте.

Директор школе

________________________

Ненад Миловановић

Leave a Comment