Одлука о додели уговора

Admin/ 21 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

 

Преузми документ

 

Основна школа “Мирко Јовановић”

Ул.Незнаног јунака бр.8

34000 Крагујевац

Дел.бр.01-370

Датум:.18.04.2017.године

 

 

Јавна набавка број 1.1.2/2017

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-298 од 23.03.2017. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 01-369  од 18.04.2017. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3. ЗЈН (“Службени гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу:

 

О Д Л У К У

о додели уговора

 

1) Набавка: намирнице

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву објављеном дана 27.03.2017. године на Порталу јавних набавки адреса http://www.portal.ujn.gov.rs/и интернет страници наручиоца http:/ www.osmjovanovic.rs/

 

2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2017, 1.1.2

 

3) Процењена вредност: 2.916.667,00 динара

                                           ПАРТИЈА БР. 1.- Производи од брашна: 500.000,00

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба: 350.000,00

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирница широке потрошње 1.666.000,00

ПАРТИЈА БР.4 – Месо и меснати производи 400.00,00.

 

4) Евентуалних одступања од плана набавки: нема

 

5) Разлог за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана 39.став1.Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/2015)

 

6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда: 07.04.2017.г.до 12:30 часова.

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија.

Јавно отварање понуда обављено је дана 07.04.2017.г.у 13:00 часова у просторијама ОШ “Мирко Јовановић”.

Отварању понуда су присуствовали представници понуђача и то:ПР Пекара „Оскар“ Бојан Ненковић и СУР „Бресница“ Павле Лукић.

 

7) Основни подаци о понуђачима: на оглас је конкурисало 6 понуђача и то за:

Партију 1.- Производе од брашна  2 понуђача,

Партија 2.- Риба 1 понуђач,

Партију 3.- Намирнице широке потрошње 2 понуђача и

Партију 4.- Месо и меснати производи 1 понуђач.

 


2.ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

р.б.

понуђач

назив фирме

образац понуде део VI образац цене део 5 стр. 28 образац трошкова припреме понуде део VII образац изјаве о независној понуди-деоVIII образац изјаве део IX образац изјаве део X образац изјаве део XI oбразац структуре цена за партију 1 модел уговора део XIV техничке карактеристике део III
1. СУР „Бресница“ Крагујевац + + + + + + + + +
2. ПР Пекара „Оскар“ Крагујевац + + + + + + + + +

 

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

р.б.

понуђач

назив фирме

образац понуде део VI образац цене део 5 стр. 28 образац трошкова припреме понуде део VII образац изјаве о независној понуди-деоVIII образац изјаве део IX образац изјаве део X образац изјаве део XI oбразац структуре цена за партију 2 модел уговора део XIV техничке карактеристике део III
1. Рибарница „Марковић“ Крагујевац + + + + + + + + +

 

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

р.б.

понуђач

назив фирме

образац понуде део VI образац цене део 5 стр. 28 образац трошкова припреме понуде део VII образац изјаве о независној понуди-деоVIII образац изјаве део IX образац изјаве део X образац изјаве део XI oбразац структуре цена за партију 3 модел уговора део XIV техничке карактеристике део III
1. ДОО „Божиловић Луксор“ Свилајнац + + + + + + + + +
2. СТР“Нема грешке“ Крагујевац + + + + + + +

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА БР.4.-Месо и меснати производи

р.б.

понуђач

назив фирме

образац понуде део VI образац цене део 5 стр. 28 образац трошкова припреме понуде део VII образац изјаве о независној понуди-деоVIII образац изјаве део IX образац изјаве део X образац изјаве део XI oбразац структуре цена за партију 3 модел уговора део XIV техничке карактеристике део III
1.

ДОО

„Сувобор Кооп НН“ Чачак

+ + + + + + + + +

 

 

Приликом стручне оцене понуда установљене је следеће:

1.Достављена понуда понуђача СТР “Нема грешке”Крагујевац складу са чл.106 ст.1 тачка 5.ЗЈН садржи битан недостатак, не садржи уговор  и не садржи доказ о упису у Централни регистар објеката за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње.

2.На основу члана 92.ставова 3. и 4.Закона о јавним набавкама, а анализирајући понуду понуђача СУР „Бресница“ из Крагујевца, од истог је тражено појашњење наведених цена, дана 12.04.2017.године.Понуђач је у свом појашњењу, предатом у датом року, навео да гарантује квалитет производа за дату цену,уверавајући комисију да неће бити недостатака у квалитету и испоруци спорних производа од брашна, односно да ће понуђач моћи да испуни уговорну обавезу.

 

8) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: У складу са чл.3. став 1.тачка 33.:

-Одбија се понуда понуђача СТР “Нема грешке”Крагујевац за Партију  3.Намирнице широке потрошње, јер понуда садржи битан недостатак.

 

 

9) Мишљење комисије за јавну набаку:

За Партију 1.- Производи од брашна – пристиглa су две понуде која су благовремене, одговарајуће и прихватљиве.

За Партију 2.- Риба – пристигла је једна понуда која је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

За Партију 3.- Намирнице широке потрошње – пристигле су две понуде од којих је једна благовремена, одговарајућа и прихватљива.

За Партију 4.- Месо и меснати производи  пристигла је једна понуда која је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

 

10) Дана 18.04.2017. г. Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за оцену понуда: најнижа понуђена цена, извршила рангирање понуђача који испуњавају све услове на основу доказа достављених уз понуду.

 

ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа понуђена цена без ПДВ-а
1. СУР,,Бресница” Крагујевац 349.850,00
2. ПР Пекара „Оскар“ Крагујевац 421.021,00

 

 

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа понуђена цена без ПДВ-а
1. Рибарница „Марковић“ Крагујевац 316.600,00

 

 

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа понуђена цена без ПДВ-а
1. ДОО „Божиловић Луксор“ Свилајнац 722.370,00

 

ПАРТИЈА БР.4. – Месо и меснати производи

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа понуђена цена без ПДВ-а
1. ДОО „Сувобор Кооп НН“Чачак 314.370,00

 

11) На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

додели понуђачу:

СУР ,,Бресница” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 349.850 без ПДВ-а и 384.835,   са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 2 – Риба додели понуђачу:

Рибарница“Марковић” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 316.600,00  без ПДВ-а и 316.600,00  са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

додели понуђачу:

ДОО ,,Божиловић Луксор” Свилајнац

уз следеће услове

уговорени износ: 722.370,00 без ПДВ-а и  821.333,00   са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 4 – Месо и меснати производи

додели понуђачу:

ДОО ,,Сувобор Кооп НН” Чачак

уз следеће услове

уговорени износ: 314.370,00 без ПДВ-а и  362.458,00   са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

 

11) Понуђачи ће самостално извршавати испоруку, без ангажовања подизвођача.

 

12) На основу оцене понуда спроведен у складу са конкурсном документацијом изабрани понуђач је:

 

 За ПАРТИЈУ  БР. 1 – Производи од брашна

 

СУР ,,Бресница”

Ул.Танкосићева бб

34000 Крагујевац

 

у свему, према усвојеној понуди  број  01-343 од 07.04.2017. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 349.850,00  без ПДВ-а и  384.835,00   са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

За ПАРТИЈУ БР. 2 – Риба

 

Рибарница”Марковић”

Ул.Градимира Младеновића бр.13

 34 000 Крагујевац

 

у свему, према усвојеној понуди  број 01-339 од 07.04.2017. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 316.600,00 без ПДВ-а и  316.600,00   са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

За ПАРТИЈУ БР. 3 – Намирнице широке потрошње

 

ДОО,,Божиловић Луксор”

Ул.Стевана Синђелића 148

35 210 Свилајнац

 

у свему, према усвојеној понуди  број  01-334 од 05.04.2017. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 722.370,00  без ПДВ-а и  821.333,00    са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

За ПАРТИЈУ БР. 4– Месо и меснати производи

 

ДОО,,Сувобор Кооп НН”

Ул.Цара Лазара 43

32 000 Чачак

 

у свему, према усвојеној понуди  број  01-341 од 07.04.2017. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 314.370,00  без ПДВ-а и  362.458,00    са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац

 

С обзиром да је за Партију 2.Риба и за Партију 4.Месо и меснати производи, поднета само по  једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља комисији.

Директор,

____________________

Ненад Миловановић

 

Share this Post