ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Обавештавају се родитељи да ће основна школа “Мирко Јовановић“ у Крагујевцу почев од01.04.2024.године вршити упис деце у први разред за школску 2024/2025.годину.У први разред основне школе уписују се деца рођена од 01.03.2017.године и до 28.02. 2018.године.У први разред могу се уписати и деца која до 31.августа 2024.године пуне од 6 до 6,5 година наконпровере спремности…

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ

2023/2024. ГОДИНЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ Школска 2023/2024.година почиње са радом 1.септембра2023.године(петак) и то по вертикалном моделу наставе по следећемраспореду:  Смена „A“ од 8 00 часоваодељења: I 3 ; II 1 ;III 1,2,3 ;IV 1,2,3 ;V 1,2,3 ;VI 1,2,3 ;VII 1,2,3 ;VIII 1,2,3 ; Смена „Б“ од 14 00 часоваодељења:I 4,5 ;II…

Read More

Одлука о лицу задуж.за род.равноправност

Република Србија ОШ ,,Мирко Јовановић“ 01-28 од 19.12.2022.год. К р а г у ј е в а ц             На основу члана 126.став.1. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 64. Закона о родној равноправности (,,службени гланик РС“ број 52/21) директор ОШ“Мирко Јовановић“ у…

Read More

Одлука о плану за упр.ризицима за повреду родне равноправности

Р е п у б л и к а С р б и ј a ОШ“Мирко Јовановић“ Број:01-29 Датум: 19.12.2022. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 19. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), члана 2. став 9. Правилника о изради и спровођењу плана управљања…

Read More

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), члана 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/2014), и члана 49. став 1. тачка 1. Статута Школе,а у складу са…

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И

РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126.став 4.тачка 19)Закона о основама система образовања иваспитања( „Сл.гласник РС“,број 88/17 ),члана 24.став 2.Закона о раду ( „Сл.гласник РС“ број24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14 ) и члана 77.став 2.тачка 19.Статута школе,директор ОШ“МиркоЈовановић“ у Крагујевцу дана 07.12.2018.године,донео јеИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРКО…

Read More

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ “Мирко Јовановић”

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ. Потребно је да: Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за…

Read More