Одлука о лицу задуж.за род.равноправност

Република Србија ОШ ,,Мирко Јовановић“ 01-28 од 19.12.2022.год. К р а г у ј е в а ц             На основу члана 126.став.1. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 64. Закона о родној равноправности (,,службени гланик РС“ број 52/21) директор ОШ“Мирко Јовановић“ у…

Read More

Одлука о плану за упр.ризицима за повреду родне равноправности

Р е п у б л и к а С р б и ј a ОШ“Мирко Јовановић“ Број:01-29 Датум: 19.12.2022. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 19. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), члана 2. став 9. Правилника о изради и спровођењу плана управљања…

Read More

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), члана 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/2014), и члана 49. став 1. тачка 1. Статута Школе,а у складу са…

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И

РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126.став 4.тачка 19)Закона о основама система образовања иваспитања( „Сл.гласник РС“,број 88/17 ),члана 24.став 2.Закона о раду ( „Сл.гласник РС“ број24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14 ) и члана 77.став 2.тачка 19.Статута школе,директор ОШ“МиркоЈовановић“ у Крагујевцу дана 07.12.2018.године,донео јеИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРКО…

Read More

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ “Мирко Јовановић”

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ. Потребно је да: Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за…

Read More