Uncategorized

Uncategorized

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник

Read More
Uncategorized

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И

РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126.став 4.тачка 19)Закона о основама система образовања иваспитања( „Сл.гласник РС“,број 88/17 ),члана 24.став 2.Закона о раду ( „Сл.гласник РС“ број24/05,61/05,54/09,32/13

Read More