Јавна набавка мале вредности – ел. енергија

Admin/ 19 фебруара, 2014/ Вести, Огласна табла

ОШ“Мирко Јовановић“

Незнаног јунака бр.8.

34 000 Крагујевац

Јавна набавка број:1.2.1/2014

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12),

 

ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ“

НЕЗНАНОГ ЈУНАКА бр.8.

34 000 Крагујевац

 

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Назив наручиоца:ОШ“Мирко Јовановић“

Адреса:Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац

Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности.

Број јавне набавке:1.2.1/2014

Врста предмет јавне набавке:добра

Предмет јавне набавке:електрична енергија

Назив и ознака из општег речника набавке:09310000-електрична енергија.

Контакт особа:Јелена Миловановић 034 300 333

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на интернет адреси наручиоца:/www.osmjovanovic.rs и Потралу јавних набавки, интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/

1.Критеријум за оцену понуда:најнижа понуђена цена.

2.Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12),

а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело преваре;

в) да му није изречена забрана обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

г)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

3.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу ОШ“Мирко Јовановић,  Незнаног јунака број 8.  34 000 Крагујевац, са назнаком“Понуда за јавну набавку мале вредности број 1.2.1“.На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио 27.02.2014. године до 14:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда.Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку , по окончању поступка отваарања понуда, вратиће неотворену понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 27.02.2014. године у 14.30 часова у просторијама ОШ“Мирко Јовановић“, улица Незнаног јунака бр.8 у Крагујевцу.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.Представник је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

5.Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

6.Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Јелена Миловановић 034 300 333

 

 

 

 

 

 

Share this Post