konkursna dokumentacija elektricna energija mirko jovanovic

Admin/ 19 фебруара, 2015/ Вести, Огласна табла

 

ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ

НЕЗНАНОГ ЈУНАКА бр.8.

34 000 Крагујевац

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.1/2015

 

 

Крагујевац, фебруар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-83 oд 13.02.2015.г. за јавну набавку број 1.1.1/2015 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-84 од 13.02.2015.г. за јавну набавку број 1.1.1/2015. припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности добара – електричне енергије број 1.1.1/2015.

 

Конкурсна Документација садржи:                               

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3 од 34
II Подаци о предмету јавне набавке 4 од 34
III Врста, техничке карактеристике, квалитет,количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 5 од 34
IV Услови учешћа у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова 6 од 34
V Упутство понуђачима да сачине понуду 10 од 34
VI Образац понуде 19 од 34
VII Образац трошкова припреме понуде 23 од 34
VIII Образац изјаве о независној понуди 24 од 34
IX Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности 25 од 34
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75Закона у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче) 26 од 34
XI Образац изјаве о поштовању овавеза из чл.75.ст.2.Закона 27 од 34
XII Образац пуномоћја 28 од 34
XIII Образац изјаве        29 од 34
XIV Модел уговора        30 од 34
XV Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора        34 од 34

 

Конкурсна документација садржи страна: 34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

 

Наручилац: ОШ“Мирко Јовановић“

Адреса: Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац

ПИБ: 100561893

Матични број: 07319703

Шифра делатности: 8520

Интернет страница:www.osmjovanovic.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1/2015 су добраелектрична енергија. Шифра из општег речника: 09310000 – електрична енергија.

 

 1. Циљ поступка

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

 

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

 1. Електронска лицитација

 

Не спроводи се електронска лицитација.

 

 1. 7. Контакт лице

 

Лице за контакт: Јелена Миловановић,

Број телефона: 034/ 300 – 333.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2015 је набавка добара електричне енергије за потребе објекта ОШ“Мирко Јовановић“ Крагујевац, прикључених на дистрибутивни електроенергетски систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000.

 

 1. Партије

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

На основу члана 82. став 3. тачка 2. и члана 84. Закона (Сл. гласник РС 124/2014), наручилац ОШ“Мирко Јовановић“ Крагујевац намерава да закључи Уговор о гарантованом и потпуном снабдевању, што подразумева следеће:

 • Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
 • Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу).

 

 1. Врста и количина добара

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања.

Оквирни обим динамике испоруке:аналогно распореду утрошка за период јануара 2014. -децембар 2014.године.

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.

 

 1. Техничке карактеристике

У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл.Гласник РС“ број 120/2012).

Врста продаје:стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

 

 1. Квалитет добара

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система и Правилима о раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“ број 3/2012.) и Уредбе о условима испоруке електричне енергије („Сл гласник РС“број 63/2013.)

 

 1. Период испоруке

Од момента закључења уговора, до 29.02.2016. године, у временском периоду од 00:00 ч до 24:00 ч.

 

 1. Место испоруке добара

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни електроенергетски систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.

Укупан број бројила за електричну енергију који се води на ОШ“Мирко Јовановић“-3.

 

       6.Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације.

 

 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона );
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона);
  • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 • /
 • /
 • /
  • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
  • Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
  • Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: …………….. (навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
 • Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 • /
 • /
 • /

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ“Мирко Јовановић“, ул. Незнаног јунака бр.8., 34 000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добра-електричне енергије бр. 1.1.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2015. год. до 14:00 часова. Отварање понуда је 27.02.2015. год. у 14:30 часова.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

 1. ПАРТИЈЕ

 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“Мирко Јовановић“, ул. Незнаног јунака бр.8., 34 000 Крагујевац, са назнаком:

 

 

 

Измена понуде

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

– Електрична енергија,

   бр. 1.1.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ”

 

или

 

Допуна понуде

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

– Електрична енергија,

бр. 1.1.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ”

 

или

 

Опозив понуде

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

– Електрична енергија,

бр. 1.1.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ”

 

или

 

Измена и допуна понуде

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

– Електрична енергија,

бр. 1.1.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ”.

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвиђача.
 • Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.
 • Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.Понуђач је дужан на наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
 • Наручилац може на захтев подизвођача, уз претходну сагласност добављача, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.
 • Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набвке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у табели у делу који се односи на Упутством како се доказује испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне енергије (потрвђене од стране наручиоца и понуђача).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

9.2. Гаранција за добро извршење посла:

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“на име доброг извршења посла као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије.Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.Уз меницу мора бити дотављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно закону о платном промету („Сл. Гласник РС“, бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.гласнику РС“ бр.43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011.).

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке електричне енергије је 12 месеци од момента закључења уговора до 29.02.2016. у периоду од 00:00 ч до 24:00 ч.

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на електроенергетском објекту ОШ“Мирко Јовановић“.

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

9.5. Други захтеви

Чланови 141. став 5. Закона о енергетици прописано је:

„када је закључен уговор о продаји са потупуном снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:

 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.“

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

Обавеза је понуђача да искаже јединичну цену kwh електричне енeргије ВТ и јединичну цену kwh електричне енергије НТ са ПДВ-ом и без ПДВ-а.

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за место примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ сиситему за пренос електричне енергије и ценовника за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приетупа сиситему за дистрибуцију електричне нергије објављеној у „Службеном гласнику РС“, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена се може мењати уколико дође до промене цене електричне енергије на коју је дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

Меница са меничним овлашћењем, као обезбеђење за извршење обавеза Продавца у складу са Уговором.

 

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или факсом на број 034/300-333] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. 1.1.1 /2015

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

 

 

 

 1. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко меницу за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“као и картон депонованих потписа за добро извршење посла у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 9.Начин и услови плаћања,гарантни рок идруге околности ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ за потпуно снабдевање електричном енергијом.

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно понуда у којој је збир јединичних цена kwh електричне енергије ВТ + електричне енергије НТ, без ПДВ-а.

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

 

 1. 1 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве, дат је поглављу IX конкурсне документације).

 

 

 

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 034/300-333или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

 1. 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 1. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара електрична енергија, број 1.1.1/2015

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђачакоји је учесник у заједничкој понуди..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка добара -електрична енергија, бр. 1.1.1/2015

Место испоруке електричне енергије:ОШ“Мирко Јовановић“ Незнаног јунака бр.8 – укупан број бројила 3.

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Предмет набавке Јед.

Мере

Јед.цена

без ПДВ-а

Процењене

Количине

Јед.цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине Укупна цена са ПДВ-а за процењене количине
1. 2. 3. 4. 5. 6.(3x4) 7.(4x5)
Електрична енергија ВТ Kwh   114.863,10      
Електрична енергија НТ Kwh   30.030,00      
УКУПНО            

 

*Укупна цена обухвата:цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

 

Укупна збирна цена без ПДВ-а _________________динара.

Рок плаћања:______дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана максимум 45 дана).

Рок важења понуде:________дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Датум                                                                      Понуђач

М. П.

_____________________________                          ______________________________

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 

 

Датум: М.П. Понуђач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Електрична енергија, бр.1.1.1/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача

 

 

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуреције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона који уређује заштиту конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренвије представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача .Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012),под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач………………………………………………………………………..[навести назив понуђача] из _______________,Адреса______________________, Матични број____________, у поступку јавне набавке добара-електрична енергија, бр. 1.1.1/2015, изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) и услове који су утврђени у конкурсној документацији, за избор понуђача за – добара – електрична ененргија, бр. 1.1.1/2015. и то:

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, криви,на дела примања или давања мита. кривично дело преваре;

3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подночење понуда;

4.Понуђач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                       М.П.                                       __________________

 

Напомена:

Уколико подноси понуду група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

 

 

 

У складу са члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012),под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу као заступници понуђача и подизвођача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач………………………………………………………………………..[навести назив понуђача] из _______________,Адреса______________________, Матични број____________, у поступку јавне набавке добара-електрична енергија, бр. 1.1.1/2015, изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) и услове који су утврђени у конкурсној документацији, за избор понуђача за – добара –електрична енергија , бр. 1.1.1/2015. и то:

1.Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, криви,на дела примања или давања мита. кривично дело преваре;

3.Подизвођач није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подночење понуда;

4.Подизвођач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Датум                                                                                               Понуђач

 

________________                      М.П.                                       __________________

Датум                                                                                              Подизвођач

 

________________                       М.П.                                       __________________

 

Напомена:

Уколико подноси понуду група понуђача, Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оверен овај образац Изјаве ( уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопира за сваког подизвођача).

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач…………………………..[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- Набавка електрична енергија у ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу , бр 1.1.1./2015., поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                       М.П.                   __________________

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, тј. морају копирати и доставити овај образац у потребном броју примерака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ОБРАЗАЦ ПУНОМОЋЈА

 

 

Подаци о понуђачу;

 

назив и седиште предузећа:

…………………………………………

 

жиро рачун и назив банке:

……………………………………..

матични број предузећа:

………………………………………

ПИБ :

…………………………………………

Особа за контакт:

……………………………………..

Телефон, фаx, е –маил:

………………………………………

 

 

          

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

за учешће у поступку јавног отварања понуда

 

 

……………………………………………власника личне карте бр……………………….издате од ……………………………………..ЈМБ……………………………….. , који се овлашћује да присуствује јавном поступку – добaра – електрична енергија, бр.1.1.1./2015.

Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима који су предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су упућивање примедби на садржај записника и примедбе на процедуру отварања понуда. Представник је овлашћен за потписивање записника и преузимање копије записника.

 

 

 

Датум:……………..2015. године                     М. П.               Потпис одговорног лица

……………………………….

                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

 

ИЗЈАВА

 

Да уколико нам буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке добара- електрична енергија број 1.1.1./2015.поступити у складу са чланом 141.став 5 Закона о енергетици, односно да ћемо одмах по потписивању уговора закључити:

 • уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
 • уговор којим преузима блансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Датум…………….2015.                   М.П.                           Потпис одговорног лица

———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

1.ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ“, ул.Незнаног јунака бр.8, Крагујевац, матични број 07319703 и ПИБ 100561893, коју заступа директор Ненад Миловановић (у даљем тексту Купац) и

2.__________________________________ ул.__________________________бр.____, матични број _________________ и ПИБ __________________ које заступа директор ________________________________(у даљем тексту Снабдевач),

И са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачим/подизвршиоцима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача и попунити податке).

Закључују:

У Г О В О Р

О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Уговорне стране констатују:

-да је Снабдевач на основу чл. 32, 52. Став 1. И 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 – у даљем тексту Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки 19.02.2015. године, спровео поступак за јавну набавку добара-електричне енергије, у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.1./2015;

-да је Снабдевач дана __________2015.године, доставио понуду број _________, која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

-да је Купац у складу са чланом 108.став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и Одлуке о додели уговора број ___________ од _______2014.године, изабрао Снабдевача за испоруку прометних добара.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе ОШ“Мирко Јовановић“ и то (биће преузето из обрасца понуде):

 

Предмет набавке Јед.

мере

Јед.цена

без ПДВ-а

Процењене

Количине

Јед.цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине Укупна цена са ПДВ-а за процењене количине
1. 2. 3. 4. 5. 6.(3x4) 7.(4x5)
Електрична енергија ВТ Kwh   114.863,10      
Електрична енергија НТ Kwh   30.030,00      
УКУПНО            

 

Члан 2.

 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kwh електричне енeргије цену, без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1.овог уговора,

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.

Цена из става 2. овог члана може се мењати уколико дође до промене цене електричне енергије на коју је дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС.

У цену из члана 1. Овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкове из става 3.овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијом за одређивање цена објавњених у Службеном гласнику Републике Србије.

 

Члан 3.

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће према следећем:

Врста продаје:потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.

Период испоруке: од дана закључења уговора до 29.02.2016.године , од 00:00 до 24:00 часа.

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.

Место испоруке:Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потршње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД бројева.

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у скаладу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл.гласник РС“ бр.120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дитрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енeргије.

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року ________(попуњава снабдевач) дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача.

Члан 4.

Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Купца.

Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141.став 5. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр.57/11,80/11-исправка,93/12,124//12), односно да закључи и купцу достави:

-Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној документацији.

-Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.

 

Члан 5.

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за предходни месец.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно прузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену елeктричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информацију из члана 144. Закона о енергетици.

 

Члан 6.

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10(десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Снабдевач се обавезује да приликом прве испоруке достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања грешака у гарантном року, која ће трајати 5(пет) дана дуже од истека гарантног рока.

 

Члан 7.

Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.

Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења посла.

 

Члан 8.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 30(тридесет)дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

 

Члан 9.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у републици Србији.

 

Члан 10.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност суда у Крагујевцу.

 

Члан 11.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до 29.02.2016. године.

 

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку

уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ                                                                       ИСПОРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР                                                                           ДИРЕКТОР                                                            

_________________                                                    ________________

Ненад Миловановић

 

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвожача, у моделу уговора морају бити наведени сви понужачи из групе понужача, односно сви подизвожачи.

У сличају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понужачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понужача из групе који ће попунити, потписати и и оверити печатоммодел уговора.

Модел уговора представља саджину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

 

За јавну набавку добара – електричне енергије, за потребе ОШ“Мирко Јовановић“ у поступку јавне набавке мале вредности број1.1.1/2015 дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач, __________________________________________________________________, из ______________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

-приликом потписивања на име средства финансијског обезбеђења уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу-писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

 

 

ДАТУМ                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                         M.П.                               ___________________

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понужача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post