КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2020

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

ОШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

Незнаног јунака бр. 8.

34 000 Крагујевац

Дел.број 01-845 од 23.07.2020.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2020

ПАРТИЈА БР. 1 -Производи од брашна

ОРН: 15810000-(Хлебни производи, пецива и колачи);

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

ОРН: 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

ОРН: 15800000 (разни прехрамбени производи), ОРН-15400000 (животињска или биљна уља и масти), ОРН 15300000 (воће, поврће и сродни производи), 03200000 (житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће), ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи),  ОРН 15600000 (млинарски поизводи, скроб и скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског порекла и сродни производи), ОРН 15500000 (Млечни производи) .

ПАРТИЈА БР.4. – Месо и меснати производи

ОРН:15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи)

Крагујевац, јул 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС бр. 29/2013,86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  01-731 oд 26.06.2020.г. за јавну набавку број  1.1.5/2020. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-732 од 26.06.2020.г. за јавну набавку број 1.1.5/2020.  припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности добара – намирнице број 1.1.5/2020.

Конкурсна Документација садржи:                               

ПоглављеНазив поглављаСтрана
IОпшти подаци о јавној набавци3 од 47
IIПодаци о предмету јавне набавке4 од 47
IIIВрста, техничке карактеристике, квалитет,количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.5 од 47
IVУслови учешћа у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова12 од 47
VУпутство понуђачима да сачине  понуду17 од 47
VIОбразац понуде25 од 47
VIIОбразац трошкова припреме понуде29од 47
VIIIОбразац изјаве о независној понуди30 од 47
IXОбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Закона31 од 47
XОбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Закона (за подизвођача)32 од 47
XIОбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2.Закона33 од 47
XIIОбразац пуномоћја34 од 47
XIIIОбразац структуре ценe по партијама35 од 47
XIVМодел уговора41 од 47

Конкурсна документација садржи страна: 47.

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ”Мирко Јовановић”

Адреса: Незнаног јунака бр. 8.

ПИБ: 100561893

Матични број: 07319703

Шифра делатности: 8520

Интернет страница: www.osmjovanovic.rs

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.5/2020.  су  добраНамирнице. Шифра из општег речника: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.

Партија бр. 1- Производи од брашна-ОРН 15810000 (Хлебни производи, свежа пецива и колачи);

Партија бр. 2 – Риба- ОРН 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

Партија бр. 3 – Намирнице широке потрошње

ОРН: 15800000 (разни прехрамбени производи), ОРН-15400000 (животињска или биљна уља и масти), ОРН 15300000 (воће, поврће и сродни производи), 03200000 (житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће), ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи), ОРН 15600000 (млинарски поизводи, скроб и скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског порекла и сродни производи), ОРН 15500000 (Млечни производи)

Партија бр.4. – Месо и месни производи ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 1. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 1. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 1. Контакт лице Лице за контакт:Миловановић Јелена.тел.034 300-333

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.5/2020  је набавка добара – намирнице у ОШ”Мирко Јовановић” Крагујевац.

Назив и ознакаизопштег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије.

Партија бр. 1- Производи од брашна-ОРН 15810000 (Хлебни производи, свежа пецива и колачи);

Партија бр. 2 – Риба- ОРН 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

Партија бр. 3 – Намирнице широке потрошње

ОРН: 15800000 (разни прехрамбени производи), ОРН-15400000 (животињска или биљна уља и масти), ОРН 15300000 (воће, поврће и сродни производи), 03200000 (житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће), ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи), ), ОРН 15600000 (млинарски поизводи, скроб и скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског порекла и сродни производи) ОРН 15500000 (Млечни производи)

Партија бр.4. – Месо и месни производи ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1

-ПЕЦИВО-

СтавкаA R T I K A L Јединица мере    Планирана количинаЦена по јединици мере без ПДВ-а у динаримаУкупан износ без ПДВ-а (цена по јединици мере без ПДВ-а  планирана количина)
1.Бурек са сиром 1,2 кг/1кг300  
2.Пециво – ролована виршла 120 грком.2000  
3.Пециво –пужић сир 120 грком.2000  
4.Пециво – кроасан са кремом 120 грком.2000  
5.Пециво – ђеврек 120 грком.2000  
     6.Пециво – шапица са џемом 120 грком2000  
7.Пециво-крофна са кремом 120гком.2000  
8.Пециво-сунце 120 гком2000  
9.Хлеб-600 грком800  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 

Словима динара:_______________________________________________

_____________________________________________________________

Пециво мора да буде свеже, печено у току ноћи.

Испорука пецива два пута дневно:од 6:30 до 07:00 часова  и у 12:00до 12:30 часова.

Бурек врућ, замотан у папир не у пластичне кесе.

Обавезна достава пецива по горе навденој спецификацији, пужић са сиром не може бити замењен кроасаном са сиром, и слично.

                                                                                                ПОТПИС ПОНУЂАЧА

                                                           /M.P./                                

                                                                                                ______________________

НАПОМЕНА: Понуђач мора у потпуности попунити све ставке за партију за коју подноси понуду, и то оверити својим печатом и потписом на крају спецификације. Сви унети подаци и износи морају бити идентични онима који ће се исказати и у Обрасцу структуре цене датом у наставку конкурсне документације.         

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2

-РИБА-

СтавкаA Р Т И К А ЛЈединица мере    Планирана количинаЦена по јединици мере без ПДВ-а, у динаримаУкупан износ без ПДВ-а (цена по јединици мере без ПДВ-а x планирана количина)
 Рибљи штапићи са услугом пржењаком.900  
 Филети сома са услугом пржењакг.450  
 Рибље пљескавицеком.260  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 

Словима динара:_______________________________________________

_____________________________________________________________

                                                                                                ПОТПИС ПОНУЂАЧА

                                                           /M.P./                                

                                                                                                ______________________

НАПОМЕНА: Понуђач мора у потпуности попунити све ставке за партију за коју подноси понуду, и то оверити својим печатом и потписом на крају спецификације. Сви унети подаци и износи морају бити идентични онима који ће се се исказати и у Обрасцу структуре цене датом у наставку конкурсне документације.         

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3.

-НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ-

СтавкаА Р Т И К А ЛЈединица мере      Планирана количинаЦена по јединици мере без ПДВ-а, у динаримаУкупан износ без ПДВ-а (цена по јединици мере без ПДВ-а x планирана количина)
 Коре за гибаницу 500гр/1кг90  
 Сир са најмање 65% мм и 20% биљне масти (фета или одговараjући)кг      100  
 Зденка сир или одговарајућикг       35  
 Качкаваљ са 45% масноћекг40  
 Сусам 100гр/1ком20  
 Печурке-Шампињоникг20  
 Квасацкг20  
 Парадајз пирекг40  
 Макарони са јајима 400 гр/1ком300  
 Јаја А класеком5500  
 Кукурузно  брашно 1кг/1кг110  
 Оригано,паковање од 10 грком100  
 Какао прах 500 гр/1кг3  
 Чоколада за кување 250 гр/1кг       10  
 Обланде веће 210 гр/1паковање96  
 Паприка млевена слатка црвена 100 гр/1кг       20  
 Зачин додатак јелима 1/1 кгкг40  
 Прашак за пециво, паковање од 5 грпак.200  
 Ванила шећер, паковање од 5 грпак.200  
 Цимет,паковање од 5 грпак.60  
 Кокос,,паковање 200 грпак.15  
 Сода бикарбона,паковање 100 грпак.30  
 Млевени мак,паковање 200 грпак.5  
 Пудинг од ваниле 1/1 кгкг7  
 Пудинг од јагоде 1/1 кгкг7  
 Пудинг од чоколаде 1/1 кгкг7  
 Шећер у праху 1/1 кгкг5  
 Маргарин за колаче 250/1 грком180  
 Пиринач глазирани округли 1/1 кгкг100  
 Уље сунцокретово 1/1 литарлит110  
 Алкохолно сирће 1/1 литарлит35  
 Јодирана со 1/1 кгкг5  
 Цвекла конзервисана паков.5кг/1ком30  
 Кисели краставац, паков.5кг/1ком30  
 Кекс млевени 300 гр/1 плазма или одговарајућикг40  
 Тиквице кг       40  
 Мандаринекг      140  
 Мешано поврће залеђено 1кг/1ком10  
 Пасуљ тетовац ринфузкг160  
 Грашак залеђеникг80  
 Крушкекг50  
 Шљивекг50  
 Грожђекг       70  
 Лимункг5  
 Кечап – благи (150г парадајза на 100г кечапа) – 1ллитара50  
 Сенф класиккг       10  
 Презле 200гр/1кг5  
 Поморанџекг300  
 Јогурт 2,8%мм чаша 180гр/1ком3600  
 Млеко кравље у кеси 2,8%мм 1лит./1лит.120  
 Маргарин млечни за мазање, Добро јутро или одговарајући,500 грком30  
 Тортица слатки дезерт 30г (Тако колач, О-ла-ла или одговарајући.)ком3200  
 Крем сир, 2,8мм 500гр/1кг5  
 Кромпир беликг450  
 Кромпир црвеникг450  
 Купус свеж I класакг400  
 Шаргарепа свежа I класакг70  
 Црни лук I класакг360  
 Парадајз свеж  I класакг100  
 Паприка бабура I класакг50  
 Чоколадне бананицеком3200  
 Јабука свежа ајдаред I класакг450  
 Банана свежа I класакг700  
 вафл дезерт 22гр/1 (Фазон дезерт или одговарајући)ком3200  
 Алуминијумска фолијаком30  
 Пек папирком30  
 Зачин за ћуфтекг.4  
 Кисела павлака-чаша 180 грком150  
 Бибер млевени-паковање 5 грком600  
 Ловоров лист-паковање 10 грком300  
 Минерална вода-паковање 2 лком75  
 Какао табла 100 гр/1 ( Еуроблок или одговарајућа)кг4  
 Фида-резанци за супу 400гр/1ком5  
 Какао крем за мазање млечни ( Еурокрем или одговарајући) паковање 1/1 кгком25  
 Бели луккг5  
 Паприка шиља 1.класакг30  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  

Словима динара:_______________________________________________

_____________________________________________________________

                                                                                                ПОТПИС ПОНУЂАЧА

                                                           /M.P./                                

                                                                                                ______________________

Намирнице широке потрошње испоручују се сваког радног дана, у интервалу од 6:30 часова до 7:00 часова.

НАПОМЕНА: Понуђач мора у потпуности попунити све ставке за партију за коју подноси понуду, и то оверити својим печатом и потписом на крају спецификације. Сви унети подаци и износи морају бити идентични онима који ће се исказати и у Обрасцу структуре цене датом у наставку конкурсне документације.         

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 4

-МЕСО  И МЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ-

СтавкаАртикалЈединица мереПланирана количинаЦена по јединици
мере без пдв-а
Укупан износ без пдв-а
1.Мешано млевено месо (70% јунеће месо  и 30% свињско месо)кг.150  
2.Роштиљ маса (50% јунеће месо  и 50% свињско месо)кг.50  
3Јунећи бут без коскекг.150  
4.Сува свињска ребракг.100  
5.Пљескавице (јунеће млевено месо 100%) 100 гр/1ком.3600  
6.Сува сланина (сува хамбуршка или барена сланина)кг.80  
7.Масткг20  
8.Пилећи батакком.1000  
9.Пилећа виршлаком.2000  
10.Бело пилеће месо-филекг.20  
11.Пилећи паризеркг.100  
12.Пица шункакг.50  
УКУПНО без ПДВ-а   

Словима динара:_______________________________________________

                                                                                                ПОТПИС ПОНУЂАЧА

                                                           /M.П./                               

                                                                                                ______________________

НАПОМЕНА: Понуђач мора у потпуности попунити све ставке за партију за коју подноси понуду, и то оверити својим печатом и потписом на крају спецификације. Сви унети подаци и износи морају бити идентични онима који ће се исказати и у Обрасцу структуре цене датом у наставку конкурсне документације.                                             

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона ) и то да поседује важећу дозволу за обављање делатности издату од стране надлежног органа (чл. 72. став 1. тачка 1.- 4. и чл. 77. Закона о ветеринарству (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), који је уписан у Централни регистар објеката за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” бр. 41/09);
 6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
  1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 7. Да има закључен уговор са овлашћеном лабораторијом за микробиолошка испитивања намирница-за све партије.

2)   Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране   у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране (“Сл. гласник РС” бр. 41/09); Доказ:Сертификат НАССР.За Партију 1.

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
  1. Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је

             неопходна испуњеност тог услова.

 • УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – и то да поседује важећу дозволу за обављање делатности издату од стране надлежног органа (чл. 72. став 1. тачка 1.- 4. и чл. 77. Закона о ветеринарству (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), који је уписан у Централни регистар објеката за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” бр. 41/09), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

Доказ: за  ПАРТИЈУ 1

 • Потврда о упису у  Централни регистар Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије или одговарајући доказ Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” бр. 41/09)   

Доказ: за  ПАРТИЈУ 2 и 3

Потврда о упису у  Централни регистар Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије или одговарајући доказ Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” бр. 41/09

Доказ: за ПАРТИЈУ 4

                   А) Докази се односе на понуђаче чија је делатност производња/прерада/промета производа животињског порекла за партију 4

 • Потврда о упису у  Централни регистар Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р Србије или одговарајући доказ Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” бр. 41/09)   
 • одговарајуће Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) о испуњености ветеринарско – санитарних услова за објекат из делатности коју понуђач обавља

                   Б) Докази се односе на понуђаче чија је делатност ПРОМЕТ производа животињског порекла у партији 4

 • Потврда о упису у  Централни регистар Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р Србије или одговарајући доказ Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, за све субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” бр. 41/09) 
 • Уколико Понуђач врши промет производе животињског порекла који су предмет партију 4, обавезан је да достави важећи Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом који обавља делатност од којег се снабдева са робом која је предмет набавке или Решења о испуњености услова за обављање делатности произвођача чија добар нуди
 • Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достаљањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из чл. 75.ст.1.тачке1) до 3)ЗЈН.(образац IX конкурсне документације).

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1.  Копија уговора са овлашћеном лабораторијом за микробиолошка испитивања намирница.
 2. Неоверена копија важећег Сертификата НАССР.За Партију 1.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ”Мирко Јовановић”, Незнаног јунака  бр.8., 34 000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара-намирнице бр. 1.1.5/2020 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.07.2020 год.  до 11:30 часова. Отварање понуда је 31.07.2020. год. у 12.00 часова у ОШ”Мирко Јовановић”, Незнаног јунака  бр.8., 34 000 Крагујевац.На коверти навести за које партије се подноси понуда.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 • ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2019  су  добраНамирнице. Шифра из општег речника: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.

Партија бр. 1- Производи од брашна-ОРН 15810000 (Хлебни производи, свежа пецива и колачи);

Партија бр. 2 – Риба- ОРН 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

Партија бр. 3 – Намирнице широке потрошње

ОРН: 15800000 (разни прехрамбени производи), ОРН-15400000 (животињска или биљна уља и масти), ОРН 15300000 (воће, поврће и сродни производи), 03200000 (житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће), ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи), ), ОРН 15600000 (млинарски поизводи, скроб и скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског порекла и сродни производи) ОРН 15500000 (Млечни производи).

Партија бр.4. – Месо и месни производи ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи

Понуђач може поднети понуду за целокупну јавну набавку, тј. за све партије или само за одређену партију. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију и све њене ставке.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда подноси за целокупну набавку или само за одређену партију.

У случају да се понуда подноси за целокупну набавку, мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за свe 4 партијe.

Комерцијални (посебни) део понуде за сваку партију за коју се подноси понуда, мора бити посебно достављен.

 • ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ”Мирко Јовановић”, ул. Незнаног јунака бр.8., 34 000 Крагујевац,  са назнаком:

Измена понуде

 за јавну набавку добара у  поступку јавне набавке мале вредности

 –намирнице-,

     бр. 1.1.5/2020___________ НЕ ОТВАРАТИ”

или

Допуна понуде

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

-намирнице-,

бр. 1.1.5/2020 ___________ НЕ ОТВАРАТИ”

 или

Опозив понуде

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности

–намирнице-,

 бр. 1.1.5/2020___________  НЕ ОТВАРАТИ”

или

Измена и допуна понуде

за јавну набавку добара у  поступку јавне набавке мале вредности

 • намирнице-,

 бр. 1.1.5/2020___________  НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 • УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

 • ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвиђача.
 • Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.
 • Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.Понуђач је дужан на наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
 • Наручилац може на захтев подизвођача, уз претходну сагласност добављача, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.
 • Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набвке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
  • ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у табели у делу који се односи на Упутством како се доказује испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине намирница (потрвђене од стране наручиоца и понуђача).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу периода непроменљивости цена добара:

Понуђене и уговорене цене добара не могу се мењати у року од 30 дана од дана почетка реализације уговора. Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.

9.3.Захтев у погледу места (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Место испоруке добара  – на адресу наручиоца, у „франко магацин купца“, по налогу наручиоца, у седишту, на адреси: ОШ:“Мирко Јовановић“, ул.Незнаног јунака бр. 8,

34 000 Крагујевац.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Нема.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати у периоду од 30 дана од дана почетка реализације уговора, а након тог периода, само на начин одређен у Моделу уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не тражи средство обезбеђења

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или факсом на број 034/300-333 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“,  бр. 1.1.5/2020

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то:

-путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

-ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ .

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога колики је збирни износ  понуђен, без ПДВ-а.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више понуда имају исти понуђени рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(Образац изјаве, дат је поглављу IX конкурсне документације).

 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештава о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1.назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2.назив и адресу наручиоца;

3.податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4.повреде прописа којима се уређаје поступак јавне набавке;

5.чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6.потврде о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7.потпис подносиоца

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда  и након отварања понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из предходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара- намирнице у ОШ “Мирко Јовановић” Крагујевац ,  број 1.1.5/2020 за Партију бр.__________________________________________(навести број и назив партије за коју се подноси понуда)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:       
Адреса понуђача:       
Матични број понуђача:       
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):   
Име особе за контакт:       
Електронска адреса понуђача (email):   
Телефон:       
Телефакс:       
Број рачуна понуђача и назив банке:       
Лице овлашћено за потписивање уговора     

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

  А) САМОСТАЛНО
  Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

  1)  Назив подизвођача: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
   Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 
   Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
  2)  Назив подизвођача: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
   Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 
   Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

  1)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
  2)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
  3)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди..

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, тј. морају копирати и доставити овај образац у потребном броју примерака.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ– Намирнице у ОШ “Мирко Јовановић“ Крагујевац, јавна набавка бр.1.1.5/2020   за Партију бр. ___________________________________________________ (навести број и назив партије за коју понуђач подноси понуду)

  Укупна цена без ПДВ-а     
  Укупна цена са ПДВ-ом   
  Рок и начин плаћања    __ дана од дана пријема коректно сачињене фактуре(рок не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана)
  Рок важења понуде  ________ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана)
  Рок испоруке  ______ сати од сата пријема поруџбине у писаном облику, поштом, путем е-маила, или факса (рок не може бити дужи од 24 сата)
  Период непроменљивости цена добара  30 дана од дана почетка реализације уговора
  Место и начин испоруке  Франко магацин наручиоца

Датум                                                                           Понуђач

    М. П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, тј. морају копирати и доставити овај образац у потребном броју примерака.У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде: испорука,истовар,царина и слично.

VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Датум:М.П.Понуђач
   

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,  ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – намирнице, бр.1.1.5/2020, за Партију бр._________________________________________________________________ (навести број и назив партије за коју се подноси понуда), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:М.П.Потпис понуђача
   

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуреције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона који уређује заштиту конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренвије представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став  2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача .Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац изјаве за сваку партију посебно, тј. морају копирати и доставити овај образац у потребном броју примерака.

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75.  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са  члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012,14/2015, 68/2015),под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач………………………………………………………………………..[навести назив понуђача] из _______________,Адреса______________________, Матични број____________, у поступку јавне набавке добара-намирнице,  бр. 1.1.5/2020,  изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012,14/2015, 68/2015) и услове који су утврђени у конкурсној документацији, за избор понуђача за – добра – намирнице,  бр. 1.1.5/2020 и то:

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, криви,на дела примања или давања мита. кривично дело преваре;

3.Понуђач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

          Датум                                                                                            Понуђач

________________                        М.П.                                        __________________

Напомена:

Уколико подноси понуду група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА  ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са  члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/2015, 68/2015),под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  као заступници понуђача и подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач………………………………………………………………………..[навести назив понуђача] из _______________,Адреса______________________, Матични број____________, у поступку јавне набавке добара-намирнице, бр. 1.1.5/2020,  изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012,14/2015, 68/2015) и услове који су утврђени у конкурсној документацији, за избор понуђача за набавку – намирнице,  бр. 1.1.5/2020 и то:

1.Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, криви,на дела примања или давања мита. кривично дело преваре;

3.Подизвођач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

       Датум                                                                                               Понуђач

________________                        М.П.                                        __________________

        Датум                                                                                              Подизвођач

________________                        М.П.                                        __________________

Напомена:

Уколико подноси понуду група понуђача, Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оверен овај образац Изјаве ( уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопира за сваког подизвођача).

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач…………………………..[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- Набавка намирница у ОШ”Мирко Јовановић” Крагујевац , бр 1.1.5./2020. за Партију бр.___- _____________________________________ (навести број и назив партије за коју се подноси понуда), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум                                                                                            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац изјаве за сваку партију посебно, тј. морају копирати и доставити овај образац у потребном броју примерака.

XII ОБРАЗАЦ ПУНОМОЋЈА

Подаци о понуђачу;

назив и седиште предузећа: …………………………………………  жиро рачун и назив банке: ……………………………………..матични број предузећа: ………………………………………
ПИБ : …………………………………………Особа за контакт: ……………………………………..Телефон, фаx, е –маил: ………………………………………  

П У Н О М О Ћ Ј Е

за учешће у поступку јавног отварања понуда

……………………………………………власника личне карте бр……………………….издате од ……………………………………..ЈМБ……………………………….. , који се овлашћује да присуствује јавном поступку – добaра – намирнице,  бр.1.1.5/2020

Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима који су предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су упућивање примедби на садржај записника и примедбе на процедуру отварања понуда. Представник је овлашћен за потписивање записника и преузимање копије записника.

Датум:……………..2020. године                     М. П.               Потпис одговорног лица

                                                                                                                                       ……………………………….

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА

ЗА ПАРТИЈУ БР. 1

-ПЕЦИВО-

СтавкаA R T I K A L Јединица мере    Планирана количинаЦена по јединици мере без ПДВ-а у динаримаУкупан износ без ПДВ-а (цена по јединици мере без ПДВ-а x планирана количина)
1.Бурек са сиром 1,2 кг/1кг300  
2.Пециво – ролована виршла 120 грком.2000  
3.Пециво – пужић сир 120 грком.2000  
4.Пециво – кроасан са кремом 120 грком.2000  
5.Пециво – ђеврек 120 грком.2000  
6.Пециво – шапица са џемом 120 грком2000  
7.Пециво – крофна са кремом 120 грком2000  
8.Пециво-сунце 120гком2000  
9.Хлеб-600 грком800  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:   
                                                      ПДВ:   
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:   

Датум:                                              M.П.                               Потпис понуђача:

__________                                                                              _______________

НАПОМЕНА:Приликом попуњавања ове табеле, понуђачи морају водити рачуна о томе да подаци односно износи морају бити идентични онима из табеле спецификације понуде добара. У случају несагласности, као укупна цена добара без и са ПДВ-ом, сматраће се она која је наведена у Обрасцу структуре цене.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови понуђача.

Понуђач мора попунити све ставке у Обрасцу структуе цене за партију за коју подноси понуду и оверити га својим потписом и печатом.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ЗА ПАРТИЈУ 2.

РИБА

СтавкаA Р Т И К А ЛЈединица мере    Планирана количинаЦена по јединици мере без ПДВ-а, у динаримаУкупан износ без ПДВ-а (цена по јединици мере без ПДВ-а x планирана количина)
 Рибљи штапићи са услугом пржењаком.900  
 Филети сома са услугом пржењакг.450  
 Рибље пљескавицеком.250  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:   
                                                     ПДВ:   
УКУПНО СА ПДВ-ом:   

Датум:                                              M.П.                               Потпис понуђача:

__________                                                                              _______________

НАПОМЕНА:Приликом попуњавања ове табеле, понуђачи морају водити рачуна о томе да подаци односно износи морају бити идентични онима из табеле спецификације понуде добара. У случају несагласности, као укупна цена добара без и са ПДВ-ом, сматраће се она која је наведена у Обрасцу структуре цене.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови понуђача.

Понуђач мора попунити све ставке за партију за коју подноси понуду у Обрасцу структуре цене  и оверити га својим потписом и печатом.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА

ЗА ПАРТИЈУ БР. 3

-НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ-

СтавкаА Р Т И К А ЛЈединица мере      Планирана количинаЦена по јединици мере без ПДВ-а, у динаримаУкупан износ без ПДВ-а (цена по јединици мере без ПДВ-а x планирана количина)
 Коре за гибаницу 500гр/1кг90  
 Сир са најмање 65% мм и 20% биљне масти (фета или одговаракући)кг      100  
 Зденка сир или одговарајућикг       35  
 Качкаваљ са 45% масноћекг40  
 Сусам 100гр/1ком20  
 Печурке-Шампињоникг20  
 Квасацкг20  
 Парадајз пирекг40  
 Макарони са јајима 400 гр/1ком300  
 Јаја А класеком5500  
 Кукурузно  брашно 1кг/1кг110  
 Оригано,паковање од 10 грком100  
 Какао прах 500 гр/1кг        3  
 Чоколада за кување 250 гр/1кг       10  
 Обланде веће 210 гр/1паковање96  
 Паприка млевена слатка црвена 100 гр/1кг       20  
 Зачин додатак јелима 1/1 кгкг40  
 Прашак за пециво, паковање од 5 грпак.200  
 Ванила шећер, паковање од 5 грпак.200  
 Цимет,паковање од 5 грпак60  
 Кокос, паковање 200грпак15  
 Сода бикарбона,паковање 100грпак30  
 Млевени мак,паковање 200грпак5  
 Пудинг од ваниле 1/1 кгкг7  
 Пудинг од јагоде 1/1 кгкг7  
 Пудинг од чоколаде 1/1 кгкг7  
 Шећер у праху 1/1 кгкг5  
 Маргарин за колаче 250/1 грком180  
 Пиринач глазирани округли 1/1 кгкг100  
 Уље сунцокретово 1/1 литарлит110  
 Алкохолно сирће 1/1 литарлит35  
 Јодирана со 1/1 кгкг5  
 Цвекла конзервисана паков.5кг/1ком30  
 Кисели краставац, паков.5кг/1ком30  
 Кекс млевени 300 гр/1 плазма или одговарајућикг40  
 Тиквице кг       40  
 Мандаринекг      140  
 Мешано поврће залеђено 1кг/1ком10  
 Пасуљ тетовац ринфузкг160  
 Грашак залеђеникг80  
 Крушкекг50  
 Шљивекг50  
 Грожђекг       70  
 Лимункг5  
 Кечап – благи (150г парадајза на 100г кечапа) – 1ллитара50  
 Сенф класиккг       10  
 Презле 200гр/1кг5  
 Поморанџекг300  
 Јогурт 2,8%мм чаша 180гр/1ком3600  
 Млеко кравље у кеси 2,8%мм 1лит./1лит.120  
 Маргарин млечни за мазање, Добро јутро или одговарајући,500 грком30  
 Тортица слатки дезерт 30г (Тако колач, О-ла-ла или одговарајући.)ком3200  
 Крем сир, 2,8мм 500гр/1кг5  
 Кромпир беликг450  
 Кромпир црвеникг450  
 Купус свеж I класакг400  
 Шаргарепа свежа I класакг70  
 Црни лук I класакг360  
 Парадајз свеж  I класакг100  
 Паприка бабура I класакг50  
 Чоколадне бананицеком3200  
 Јабука свежа ајдаред I класакг450  
 Банана свежа I класакг700  
 вафл дезерт 22гр/1 (Фазон дезерт или одговарајући)ком3200  
 Алуминијумска фолијаком30  
 Пек папирком30  
 Зачин за ћуфтекг.4  
 Кисела павлака-чаша 180 грком150  
 Бибер млевени-паковање 5 грком600  
 Ловоров лист-паковање 10 грком300  
 Минерална вода-паковање 2 лком75  
 Какао табка 100 гр/1 ( Еуроблок или одговарајућа)кг4  
 Фида-резанци за супу 400гр/1ком5  
 Какао крем за мазање млечни                ( Еурокрем или одговарајући) паковање 1/1 кгком25  
 Бели луккг5  
 Паприка шиља 1.класакг30  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  
                           ПДВ:  
УКУПНО СА ПДВ-ом:  

Датум:                                              M.П.                               Потпис понуђача:

__________                                                                              _______________

НАПОМЕНА:Приликом попуњавања ове табеле, понуђачи морају водити рачуна о томе да подаци односно износи морају бити идентични онима из табеле спецификације понуде добара. У случају несагласности, као укупна цена добара без и са ПДВ-ом, сматраће се она која је наведена у Обрасцу структуре цене.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови понуђача.

Понуђач мора попунити све ставке у Обрасцу структуре цене за партију за коју подноси понуду   и оверити га својим потписом и печатом.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА БР. 4

СтавкаАртикалЈединица мереПланирана количинаЦена по јединици
мере без пдв-а
Укупан износ без пдв-а
1.Мешано млевено месо (70% јунеће месо  и 30% свињско месо)кг.150  
2.Роштиљ маса (50% јунеће месо  и 50% свињско месо)кг.50  
3.Јунећи бут без коскекг.150  
4.Сува свињска ребракг100  
5. Пљескавице (јунеће млевено месо 100%) 100гр/1кг.3600  
  6.  Сува сланина (сува хамбуршка или барена сланина)  кг.  80  
7.Масткг20  
8.Пилећи батакком.1000  
9.Пилећа виршлаком.2000  
10.Бело пилеће месо-филекг.20  
11.Пилећи паризеркг100  
12.Пица шункакг.50  
                            УКУПНО БЕЗ ПДВ-a:   
                                                                    ПДВ:   
                           УКУПНО СА ПДВ-ом:   
 

Датум:                                              M.П.                               Потпис понуђача:

__________                                                                              _______________

НАПОМЕНА:Приликом попуњавања ове табеле, понуђачи морају водити рачуна о томе да подаци односно износи морају бити идентични онима из табеле спецификације понуде добара. У случају несагласности, као укупна цена добара без и са ПДВ-ом, сматраће се она која је наведена у Обрасцу структуре цене.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови понуђача.

Понуђач мора попунити све ставке у Обрасцу структуе цене за партију за коју подноси понуду и оверити га својим потписом и печатом.

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

1.ОШ”Мирко Јовановић” , ул.Незнаног јунака бр.8, Крагујевац, матични број 07319703 и ПИБ 100561893, коју заступа директор Ненад Миловановић  (у даљем тексту Купац) и

2.__________________________________  ул.__________________________бр.____, матични број _________________ и ПИБ __________________ које заступа директор  ________________________________(у даљем тексту Продавац),

И са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачим/подизвршиоцима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача и попунити податке).

Закључују:

У Г О В О Р

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАМИРНИЦА

Уговорне стране констатују:

-да је Купац на основу чл. 32, 52. Став 1. И 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015, 68/2015 – у даљем тексту Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки 16.04.2019. године, спровео поступак за јавну набавку добара-намирница, у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.5/2020;

-да је  Понуђач дана __________2020.године, доставио понуду број _________, која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

-да је Купац у складу са чланом 108.став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број ___________ од _______2020.године, изабрао Понуђача за испоруку прометних добара.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог Уговора куповина намирница у ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујевац.

     Врста , количина и цена добара из става 1. овог члана, утврђене су према усвојеној понуди Продавца бр. ____________ од _____ 2020. године, која заједно са спецификацијом добара, чини саставни део овог Уговора.

     Период реализације Уговора је годину дана од дана закључења

     Предмет уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално

б) са подизвођачем ____________________ из __________________ у ___% укупне уговорене вредности добара,

в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:

_________________________________________ из ______________________,

_________________________________________ из ______________________.

Цена

Чл. 2.

     Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди Продавца бр. _____________ од__________2020.године.

     Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор установе без ПДВ-а износи _______________ динара (словима:_________________________________________________________),а

Укупна цена са ПДВ-ом износи _______________динара, (словима: ___________________________________________________________________)

У укупну цену су урачунати трошкови превоза и испоруке у магацински простор Школе.

Чл. 3.

     Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара, дате у понуди и Табели спецификације добара, на које се односи члан 2. овог Уговора, фиксне у року од 30 дана од дана почетка реализације Уговора.

     Протеком рока из става 1. овог члана, јединичне цене добара, су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промене цена.

     Уколико на тржишту дође до промене раста индекса потрошачких цена за уговрену робу, према подацима Републичког завода за информатику и статистику, за 10% и више од уговoрене цене, Продавац има право да поднесе Купцу, у писменој форми, захтев за повећање цене.

     У случају из става 3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену сагласност Купца на захтев за промену цена, на основу аргументованих доказа о потреби промене цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цена. Сваки наредни раст индекса потрошачких цена рачуна се према подацима објављених од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- објављених на Порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица. Новоутврђене цене се примењују на испоруке од дана потписивања Анекса уговора.

     Уколико на тржишту дође до пада индекса потрошачких цена за уговорену робу, према подацима са Портала Система тржишних информација пољопривреде Србије, за 10% и више од уговорене цене, Купац има право да поднесе Продавцу, у писменој форми, захтев за смањење цене.

     У случају из става 5. овог члана, јединичне цене добара се могу смањити искључиво уз писмену сагласност Продавца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана закључења Анекса овог Уговора којим ће се регулисати промена цена.

Сваки наредни пад потрошачких цена рачуна се према подацима са Портала Система тржишних информација пољопривреде Србије, од важеће уговорене цене у Анексу Уговора.

     У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става 3. односно става 5. овог члана, уговор се може раскинути у року од 30 дана од дана пријема писменог изјашњења друге уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду настави са испоруком робе по уговореним јединичним ценама.

Квалитет

Чл. 4.

Добра морају бити I квалитета, који је прописан нормама садржаним у:

-Закону о безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/09),

– Правилнику о количинама пестицида, метала, метаалоида,хемитаерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл. Лист СРЈ, бр. 5/92, 11/92- испр. и 32/2002)

-Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл.гласник РС“, бр. 25/2010),

– Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница (Сл.лист СЦГ 12/2004, 48/2004 и 4/2004) или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС“, бр. 85/13),

-Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (Сл.гласник РС бр. 72/2010),

-Правилника о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине (Сл.лист 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05),

-Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету (Сл.лист бр. 26/93),

-Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет (Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),

– Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутог теста (Сл.лист СРЈ 52/95, 56/03 и 4/04)-,

-Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл.гласник СЦГ“, БР. 33/04 и 31/12).

Амбалажа и начин паковања

Чл. 5.

      Добра морају бити упакована у оргиналној произвођачкој амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других проблема.

      Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за паковање производа који су предмет овог Уговора.

     На кутијама је обавезна декларација на српском језику која је у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС“, бр. 85/13).

Испорука

Чл. 6.

     Продавац је дужан да по потписивању овог Уговора, а пре испоруке добара, достави Купцу Извештај о лабораторијској анализи издат од стране овлашћене институције, којим се потврђује да је извршена анализа на безбедност, квалитет и штетне материје, и то у  овереној копији.

Чл. 7.

     Понуђач се обавезује да испоруку уговорених намирница врши сукцесивно, у количинама и роковима које одреди Купац.

Као могући рокови утврђују се: дневни, недељни, месечни или други интервали.

     Наруџбина се врши телефоном,факсом маил-ом или писменом поруџбином која се Продавцу доставља најкасније 24 сата пре рока одређеног за испоруку, изузев дневне испоруке код које са наруџбина врши путем е-маила, факса или на други начин.

     Продавац се обавезује да испоручи робу по требовању у року од _____________ сати од сата пријема поруџбине од стране Купца.

     Датум испоруке сматра се датум на отпремници, коју ће потписати овлашћено лице у својству представника Купца.

     Продавац је дужан да у отпремници тачно назначи: број и датум, назив робе, каталошки број, јединицу мере, количину, цену и износ.

     Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна који ће Продавац доставити Купцу.

     Продавац прихвата испоруку добара у „франко магацин купца“, на адресу: ОШ. „Мирко Јовановић“, ул. Незнаног јунака бр. 8, Крагујевац.

Чл. 8.

     У случају непоштовања уговорене динамике испоруке и рока за испоруку из члана 7. става 3. овог Уговора, Продавац се обавезује да за сваки дан кашњења плати Купцу износ од 2 промила од укупне уговорене вредности из члана 2. става 2. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% од укупне уговорене вредности из члана 2. става 2. овог Уговора.

Утврђивање квалитета и количине

Чл. 9.

     Продавац је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности хране и Правилницима наведеним у члану 4. овог Уговора.

     Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на декларацији добара.

     Укупне количине добара, приказане у Табели спецификације добара која се сматра саставним делом овог Уговора, су оријентационе, а стварне количине ће бити приказане у захтевима за испоруку које ће Купац доставити Продавцу.

     Продавац прихвата да су укупне количине добара, наведене у Табели спецификације добара, дате на основу досадашње потрошње Купца и да током реализације овог Уговора могу одступати, сагласно броју потребних оброка у Школи.

Чл. 10.

  Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара. Квантитативна и квалитативна контрола испоручених добара, вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у магацинском простору Купца.

     Утврђивање количине-квантитативни пријем, врши се у магацинском простору Купца бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања.

     По извршеном квантитативном и квалитативном пријему добара, од стране Купца и утврђивању да су добра уговорене количине и квалитета, потписује се отпремница о примопредаји.

     Уколико се на роби установи било какав недостатак у виду евентуалне неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и других недостатака, Купац ће о томе сачинити Записник и робу одмах вратити Продавцу, а Продавац се обавезује да изврши замену рекламиране робе истог или наредног дана.

     Контрола уговореног квалитета добара, вршиће се за све време реализације Уговора.Продавац се обавезује да омогући контролном органу Купца да дође у магацин Продавца ради испитивања квалитета. Приликом контроле, Продавац је у обавези да контролном органу Купца стави на увид сву тражену документацију.

Превоз и испорука

Чл. 11.

     Продавац је дужан да испоруку робе обавља на адреси Купца: ОШ „Мирко Јовановић“ , ул. Незнаног јунака бр. 8, 34 000 Крагујевац.

     Транспорт и утовар у магацин Купца обезбеђује Продавац, о свом трошку.

     Продавац је у обавези да испоручи робу из члана 1. овог Уговора, у свему према усвојеној понуди Продавца која чини саставни део Уговора.

Рок и начин плаћања

Чл. 12.

     Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара, и то у року од __ дана од дана пријема коректно сачињене фактуре, са пратећом документацијом, на текући рачун Продавца, бр._____________________ отворен код _____________________________(навести назив и седиште пословне банке).

Уколико Купац не плати испоручену робу у уговореном року, Продавац има право да обрачуна Законом утврђену камату.

Раскид уговора

Чл. 13.

     Уговорне стране могу раскинути Уговор, без икаквих последица за себе, у следећим случајевима:

КУПАЦ:

-Ако Продавац супротно члану 3. овог Уговора, повећа цену по усвојеним ставкама понуде;

-Ако Продавац испоручи производе који не одговарају условима из члана 4. и 5. овог Уговора;

-Ако Продавац не поступи у складу са чланом 10. става 4. овог Уговора;

-Ако Продавац два или више пута не испоштује рокове испоруке из члана 7. става 3. овог Уговора;

ПРОДАВАЦ:

-У случају да Купац два или више пута не испоштује рокове плаћања фактуре из члана 13. овог Уговора.

Чл. 14.

    Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.

     У случају једноостраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

     Уколико Продавац није у могуђности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продавца.

Завршне одредбе

Чл. 15.

     Овај Уговор се закључује, на основу Одлуке о додели уговора бр. __________ од _______ 2020.године (попуњава Купац), директор ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујеваџ, у  поступку јавне набавке мале вредности – добра-намирнице  у ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујевац.

Чл. 16.

      Уговор се закључује на одређено време, од дана закључења на годину дана.

Чл. 17.

     Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

Чл. 18.

     Уговрне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистеку из Уговора решавати споразумно.

     У случају да настали спор није могуће решити споразумом, угворне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан  суд према седишту Купца.

Чл. 19.

     Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

     ПРОДАВАЦ                                  М.П.                                    КУПАЦ

______________                                                              __________________                   

                                                  Ненад Миловановић, директор

     НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морај у бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који поред осталих обавезних података наведеним у упутству понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, овај модел уговора копирати, попунити и доставити у одговорајућем броју примерака, за сваку партију посебно.

Share this Post