О Д Л У К У о додели уговора

Admin/ 13 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:Незнаног јунака број 8
Брoj: 01-546
Датум : 13.05.2019.године
Адреса:Незнаног јунака број 8
К р а г у ј е в а ц
Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, Ненад Миловановић,на основу члана
79.Правилника о јавним набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и члана 108.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 10.04.2018.године, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне
  набавке број 404-75/18-XII од 07.03.2018. године, у предмету јавне набавке број 1.2.1:
  Телефони – фиксни (ОРН:64211000), уговор се додељује понуђачу:
  Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. Београд, улица Таковска број 2;
  Матични број:17162543; ПИБ:100002887; Понуда број: 136470/1-2018 од 30.03.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и
68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.2.1/18, Телефони – фиксни, са
циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од две
године.
Позив за достављање понуда објављен је дана 07.03.2018.године. на Порталу јавних
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца ( www.kragujevac.rs ).
Процењена вредност јавне набавке износи: 29.295.274,00 динара (без урачунатог ПДВ-а),
Рок за достављање понуда је био 10.04.2018. године до 10:30 часова. Благовремено је
приспела понуда:

 1. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. Београд
  Процењена вредност јавне набавке – телефони фиксни за ОШ „Мирко Јовановић“ у
  Крагујевцу износи:160.000,00 динара.
  Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 10.04.2018.
  године са почетком у 11:00 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране
  Комисије за централизовану јавну набавку.
  На спроведени поступак није било примедби.
  Понуђени су следећи услови:
  Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
 2. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. Београд, улица Таковска број
  2; Матични број:17162543; ПИБ:100002887; Понуда број: 136470/1-2018 од 30.03.2018.
  године.

Основни елементи понуде

П О Н У Д А

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Ред.бр. Назив услуге Цена
без
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

 1. Цена месечне накнаде
  по телефонској линији
  (минимум је 100
  бесплатних минута у
  оквиру месечне накнаде)

549,17 109,83 659,00

1а. Број бесплатних минута
у оквиру месечне
накнаде

150____минута

 1. Цена минута разговора у
  оквиру мрежне групе са
  префиксом 034 (локални
  позиви)

1,00 0,20 1,20

 1. Цена минута разговора у
  националној фиксној
  телефонији изван
  мрежне групе са
  префиксом 034
  (међуградски позиви)

1,00 0,20 1,20

 1. Цена минута директних
  позива према мобилним
  бројевима

6,67 1,33 8,00

 1. Цена минута позива
  усмерених ка говорним
  аутоматима – позиви ка
  специјалним службама :
  МУП, Ватрогасци, Хитна
  помоћ.

0,00 0,00 0,00

Укупна вредност без урачунатог ПДВ-
а: (1+2+3+4+5) 557,84
Укупан износ ПДВ-а: (1+2+3+4+5) 11,57
Укупна вредност са урачунатим ПДВ-
ом: (1+2+3+4+5) 669,41

Напомена:

1) понуђачи су у обавези да у оквиру своје понуде доставе свој важећи ценовник
међународних позива

 1. Услови плаћања:
  Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року –
  за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора
  до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза
  у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.
 2. Посебне комерцијалне повољности: /
 3. Рок важења понуде (минимум 90 дана) : 90 дана.
  Стручна оцена понуда:
  Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда Предузеће за
  телекомуникације „Телеком Србија“а.д. Београд, прихватљива.
  На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
  ПРАВНА ПОУКА
  Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку
  телефони – фиксни повређена права, може да покрене поступак за заштиту права у року од
  десет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту
  права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
  заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се
  доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике
  Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о
  броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

ДИРЕКТОР
Ненад Миловановић

Share this Post