О Д Л У К У о додели уговора

Admin/ 15 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:
Брoj:01-557
Датум : 14.05.2019.године
Адреса:Незнаног јунака број 8
К р а г у ј е в а ц
Директор Ненад Миловановић, ОШ“Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана
79.Правилника о јавним набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и члана 108.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 06.05.2019.године, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне
  набавке број 404-156/19-XII од 19.04.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.6:
  Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа (ОРН: 22110000-
  Штампане књиге), уговор се додељује понуђачу:
  ИП „Клуб културе“ д.о.о. Крагујевац, Краља Петра Првог број 34, Матични број:
  17342991, ПИБ: 101317709; у складу са понудом од 30.04.2019.године;

О б р а з л о ж е њ е

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и
68/15), спровела je јавну набавку мале вредности број 1.1.4/19, добра – Књиге за одличне и
награђиване ученике основних и средњих школа , са циљем закључења оквирног споразума
са једним добављачем, на период важења од годину дана.
Позив за достављање понуда објављен је дана 19.04.2019. године. на Порталу јавних
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца ( www.kragujevac.rs ).
Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 3.925.617,00 динара (без
урачунатог ПДВ-а).
Рок за достављање понуда био је 30.04.2019. године до 12:00 часова. Благовремено је
приспела понуда:

 1. ИП „Клуб културе “д.о.о. из Крагујевца,
  Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 30.04.2019.
  године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране
  Комисије за централизовану јавну набавку.
  Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
 2. ИП „Клуб културе“ д.о.о. Крагујевац, Краља Петра Првог број 34, Матични број:
  17342991, ПИБ: 101317709; Понуда од 30.04.2019.године;
  Основни елементи понуде
 3. Понуђена цена: 3.920.740,00 динара + ПДВ 392.074,00 динара што укупно износи:
  4.312.814,00 динара;
 4. Рок испоруке: три дана;
 5. Услови плаћања:
  Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу
  у року – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката
  јавног сектора до 60 дана;
 6. Рок важења понуде 90 дана.
  Стручна оцена понуда:
  Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе
  на поступак отварања понуда.
  Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача ИП
  „Клуб културе “ д.о.о. Крагујевац, прихватљива.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку књиге
за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа повређена права, може да
покрене поступак за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на
порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или
препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од
60.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра
плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права.

ДИРЕКТОР
Ненад Миловановић

Share this Post