О Д Л У К У о додели уговора о набавци рачунара

Admin/ 4 септембра, 2019/ Вести

Назив наручиоца:
Брoj:01-1121
Датум : 02.09.2019.године
Адреса:
К р а г у ј е в а ц
Директор ОШ“Мирко Јовановић“ Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о
јавним набавкама ОШ“Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, члана 107. став 3. и члана 108.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку 404-148/19-XII од 21.06.2019.године, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне
  набавке број 404-148/19-XII од 21.06.2019.године, у предмету јавне набавке број 1.1.8:
  Рачунарска и сродна опрема (ОРН: 30200000-рачунарска опрема и материјал ), уговор се
  додељује понуђачу:

„Аigo bs d.o.o Београд ,Кнегиње Зорке број 25-27 , Матични број: 20367472,
ПИБ:105362637, Понуда број 485-149/19 од 07.06.2019.године.

О б р а з л о ж е њ е

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и
68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.1.5/19, добра – Рачунарска и
сродна опрема , са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на
период важења од годину дана.
Позив за достављање понуда објављен је дана 14.05.2019. године на Порталу јавних
набавки, (portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца ( www.kragujevac.rs ). Процењена
вредност јавне набавке износи: 20.724.005,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).
Процењена вредност јавне набавке – Рачунарска и сродна опрема износи: 333.333,00
динара.
Рок за достављање понуда је био 13.06.2019. године до 12:00 часова. Благовремено су
приспеле понуде

 1. „Аigo bs d.o.o Београд
 2. „Net“ SZTR Крагујевац
  Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 13.06.2019.
  године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране
  Комисије за централизовану јавну набавку.
  На спроведени поступак није било примедби.
  Понуђени су следећи услови:
  01..„Аigo bs d.o.o Београд ,Кнегиње Зорке број 25-27 , Матични број: 20367472,
  ПИБ:105362637, Понуда број 485-149/19 од 07.06.2019.године.
  Основни елементи понуде
 3. Понуђена цена: 13.892.549,00 динара + ПДВ 2.778.509,80 динара што укупно износи:
  16.671.058,80 динара;
 4. Услови плаћања: 45 календарских дана од дана записнички константоване извршене
  испоруке;
 5. Рок испоруке: 30 календарских дана од дана закључења уговора;
 6. Гарантни рок за ставке 1,6,7,8,9,10,11,12 и 13 из обрасца техничких спецификација :
  24 месеци;
  4.а) Гарантни рок за опрему наручиоца под редним бројем 19 из ибрасца техничких
  спецификација; тачка 1, став 1.10: 36 месеци;
 7. б) Гарантни рок за ставке 2,3,4,и 5 из ибрасца техничких спецификација;: 36
  месеци;
 8. Рок важења понуде: 90 дана.
 9. Net“ SZTR Крагујевац, Булевар Краљице Марије број 2, Матични број: 56295950,
  ПИБ:103315423, Понуда број 01-1306 од 13.06.2019.године.
  Основни елементи понуде
 10. Понуђена цена: 17.914.000,00 динара + ПДВ 3.582.800,00 динара што укупно износи:
  21.496.800,00 динара;
  2 .Услови плаћања: 45 календарских дана од дана записнички константоване извршене
  испоруке;
 11. Рок испоруке: 30 календарских дана од дана закључења уговора;
  4 .Гарантни рок за за ставке 1,6,7,8,9,10,11,12 и 13 из обрасца техничких спецификација :
  24 месеци;
  4.а) Гарантни рок за ставке 2,3,4и 5 из ибрасца техничких спецификација; 36 месеци;
 12. Рок важења понуде: 90 дана.
  Стручна оцена понуда:
  Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на
  поступак отварања понуда.
  Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да, су понуде понуђача „Аigo bs
  d.o.o Београд и Net“ SZTR Крагујевац прихватљиве. На основу унапред утврђеног
  критеријума „најнижа понуђена цена“ утврђен је ранг понуђача :
 13. „Аigo bs d.o.o Београд
 14. „Net“ SZTR Крагујевац
  На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
  ПРАВНА ПОУКА
  Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за набавку рачунарске и
  сродне опреме, може да покрене поступак за заштиту права у року од пет дана од дана
  објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се
  наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права,
  непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе
  у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 –
  30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне
  набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

ДИРЕКТОР
Ненад Миловановић

Share this Post