Одлука за канцеларијски материјал

Admin/ 25 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

 

Назив наручиоца:

Брoj: 01-405

Датум :25.04.2017.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

 

Директор ОШ „Мико Јовановић“ Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 04.04.2017.године,  доноси

 

 

О Д  Л У К У

о додели уговора за четврту партију

 

  1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-62/17-XII од 28.02.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.1.4: Канцеларијски материјал по партијама (ОРН: 30192000), уговор се додељује понуђачу:

 

„SGM“d.o.o.Крагујевац, улица Радоја Домановића број 15, Матични број: 06957757; ПИБ:101509272; у складу са понудом од 31.03.2017.године

 

2.Одбија се као неприхватљива понуда понуђача СЗТР„Мост“Крагујевац.

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.1.1/17, добра – Канцеларијски материјал по партијама , са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

Позив за достављање понуда објављен је дана 01.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 17.396.098,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке за четврту партију – Основне и средње школе износи: 6.604.279,00  динара.

Процењена вредност јавне набавке – канцеларијски материјал по партијама – четврта партија за ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу износи:213.000,00 динара.

Рок за достављање понуда био је 31.03.2017. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

  1. „SGM“ d.o.o. Крагујевац,
  2. СЗТР„Мост“Крагујевац,,
  3. Издавачко предузеће „Епоха“д.o.o.Пожега

 

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 31.03.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

 

Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:

Понуђени су следећи услови:

 

  1. 01. „SGM“ o.o.Крагујевац, улица Радоја Домановића број 15; Матични број:06957757; ПИБ:101509272;

Понуда за четврту партију од 31.03.2017.године:

Основни елементи понуде

-Понуђена цена 4.966.793,15 динара + ПДВ 970.652,48 динара  УКУПНО-5.937.445,63 динара;

Рок испоруке: 3 радна дана;

Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року

– за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

сектора до 60 дана

Рок важења понуде:90 дана

 

02.СЗТР„Мост“Крагујевац, улица др Зорана Ђинђића број 2; Матични број:52376033;

ПИБ:101506885;

Понуда за четврту партију од 31.03.2017.године:

Основни елементи понуде

-Понуђена цена 7.965.044,73 динара + ПДВ 1.552.584,43 динара  УКУПНО-9.517.629,16 динара;

Рок испоруке: 1 дан;

Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року

– за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

сектора до 60 дана

Рок важења понуде:365 дана

 

03.Издавачко предузеће „Епоха“д.o.o.Пожега, улица Бакионица б.б; Матични број:07393687; ПИБ:101813534;

Понуда за четврту партију од 31.03.2017.године:

Основни елементи понуде

-Понуђена цена 5.344.476,38 динара + ПДВ 1.068.895,28 динара УКУПНО-6.413.371,66 динара;

Рок испоруке: 3 дана;

Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року

– за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

сектора до 60 дана

Рок важења понуде:90 дана

 

Стручна оцена понуда:

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача – СЗТР„Мост“ Крагујевац неприхватљива, из разлога што понуђач не испуњава обавезне услове из члана 75. став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), односно понуђач није доставио Уверења  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по основу изворних локалних јавних прихода.

У поступку рачунске контроле понуђача „SGM“d.o.o.Крагујевац Комисија је констатовла да је дошло до рачунске грешке и то:

-у четвртој партији – Основне и средње школе исказана цена у понуди број од 31.03.2017 која је јавно прочитана и записнички констатована износи 4.966.793,15 динара, без ПДВ-а.Рачунском контролом је утврђено да тај износ износи 4.953.346,15 без ПДВ-а.

На основу члана 93. став 4 понуђач „SGM“d.o.o.Крагујевац је прихватио исправку рачунских грешака тако да сад његова понуда сад гласи:

за четврту партију:

Понуђена цена 4.953.346,15 динара + ПДВ 968.024,55 динара  УКУПНО-5.921.370,70 динара;

 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да су понуде понуђача:

За четврту партију:

  1. „SGM“d.o.o.Крагујевац
  2. Издавачко предузеће „Епоха“д.o.o.Пожега прихватљиве.

 

На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ комисија је утврдила ранг понуђача:

За четврту партију:

  1. „SGM“d.o.o.Крагујевац
  2. Издавачко предузеће „Епоха“д.o.o.Пожега

 

 

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку канцеларијски материјал- четврта партија повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

ДИРЕКТОР

 

Ненад Миовановић

Share this Post