О Д Л У К У о додели уговора за прву партију за електричну енергију

Admin/ 26 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:

Брoj: 01-406

Датум: 25.04.2017.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

 

Директор ОШ „Мирко Јовановић“, Ненад Миловановић, на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 13.04.2017.године  доноси

 

 

О Д  Л У К У

о додели уговора за прву партију за електричну енергију

 

На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-82/17-XII од 06.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.1.1: Електрична енергија по партијама  (ОРН: електрична енергија; 09310000)., уговор се додељује понуђачу:

 

 

JП „Електропривреда Србије“ – Огранак ЕПС снабдевање, Београд, улица Царице Милице број 2; Матични број:20053658; ПИБ:103920327; Број понуде: 18.01-167761/1-17

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.1.2/17, добра – електрична енергија по партијама, са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 07.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке  за прву партију износи: 202.461.445,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке – набавка електричне енергије за ОШ „Мирко Јовановић“  износи:1.798.000,00 динара.

Рок за достављање понуда је био 06.04.2017. године до 12:00 часова. Благовремено je приспелa понудa:

 

  1. JП „Електропривреда Србије“ – Огранак ЕПС снабдевање Београд

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 06.04.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

 

 

Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:

Понуђени су следећи услови:

 

  1. JП „Електропривреда Србије“ – Огранак ЕПС снабдевање, Београд, улица Царице Милице број 2; Матични број:20053658; ПИБ:103920327.

 

Понуда за прву партију од 30.03.2017.године:

Основни елементи понуде:

– јединична цена за потрошњу електричне енергије у високој тарифи: 5,96 динара (без урачунатог ПДВ-а);

– јединична цена за потрошњу електричне енергије у ниској тарифи: 3,78 динара (без урачунатог ПДВ-а);

– јединична цена за потрошњу електричне енергије у јединственој тарифи: 5,37 динара (без урачунатог ПДВ-а);

– рок важења понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуда;

– врста испоруке и начин испоруке: стална и гарантована;

– рок плаћања: за привредне субјекте до 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана.

 

Стручна оцена понуда:

 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда JП „Електропривреда Србије“ – Огранак ЕПС снабдевање  Београд, улица Царице Милице број 2; Матични број:20053658; ПИБ:103920327; за прву партију прихватљива.

 

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку електричне енергије повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет  дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                                                                        

Share this Post