О Д Л У К У о додели уговора

Admin/ 13 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:
Брoj: 01-548
Датум : 13.05.2019.године
Адреса:
К р а г у ј е в а ц
Директор Ненад Миловановић, ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, на основу члана
79.Правилника о јавним набавкама у ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и члана 108.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 01.04.2019.године, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне
  набавке број 404-63/19-XII од 27.02.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.2.4: Услуга
  сервисирања штампача и рециклажа тонера (назив и ознака из општег речника набавки:
  50300000 – услуга поправке, одржавања и сродне услуге), уговор се додељује понуђачу:
  Заједничка понуда „Ribbon commerce“ d.o.o Крагујевац, улица Балканска број 30,
  Матични број: 06575510, ПИБ:101576440, Понуда број 29-03/2019 од 25.03.2019.године;
  „Aigo BS“ d.o.o, Београд, улица Кнегиње Зорке број 25-27, Матични број: 20362472,
  ПИБ:10536237; и „System one“ d.o.o Београд, улица Омладинских бригада број 102,
  Матични број: 20231165, ПИБ:104750753 и „Vintec“ d.o.o Београд, улица Косте Главинића
  број 10, Матични број: 20128224, ПИБ:104276295

О б р а з л о ж е њ е

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и
68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.2.5/19, услуга сервисирања
штампача и рециклажа тонера, са циљем закључења оквирног споразума са једним
добављачем, на период важења од годину дана.
Позив за достављање понуда објављен је дана 27.02.2019.године. на Порталу јавних
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца ( www.kragujevac.rs ).
Процењена вредност јавне набавке износи: 6.276.238,00 динара (без урачунатог ПДВ-а),
Рок за достављање понуда је био 29.03.2019. године до 12:00 часова. Благовремено су
приспеле понуде:
01 Заједничка понуда „I & D COM“ d.o.o Београд, „Ribbon-cms“ d.o.o, Београд и „MALEX-CITY
COPY SERVICE“ Београд
02 Заједничка понуда „Ribbon commerce“ d.o.o Крагујевац, „Aigo BS“ d.o.o, Београд, и „System
one“ d.o.o Београд, и „Vintec“ d.o.o Београд
03 Заједничка понуда „ZTR CanoKG“ Крагујевац, и „N-copy“ d.o.o, Нови Сад
Процењена вредност јавне набавке – услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера у
ОШ“Мирко Јовановић“ износи:208.333,00 динара.

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 29.03.2019.
године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране
Комисије за централизовану јавну набавку.
На спроведени поступак није било примедби.
Понуђени су следећи услови:

 1. Заједничка понуда „I & D COM“ d.o.o Београд, улица Вилине воде бб, Матични број:
  17327640, ПИБ:100040911, „Ribbon-cms“ d.o.o, Београд, улица Зорана Ђинђића број
  100, Матични број: 07915390, ПИБ:100182217 и „MALEX-CITY COPY SERVICE“ Београд,
  улица Мије Ковачевића број 10, Матични број: 07534736, ПИБ:100206156 у складу са
  понудом број 501 од 22.03.2019.године
  Основни елементи понуде
  1.Понуђена цена (збир јединичних цена): 901.200,00 динара + ПДВ 180.240,00 динара
  УКУПНО: 1.081.440,00 динара;
  2.Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену пружених услуга плаћати
  пружаоцу у року -за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана,а између
  субјекта јавног сектора до 60 дана у скаду са чланом 4.став 1.и 2. Закона о роковима
  измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и
  потписане фактуре;
  3.Рок извршења услуге: 24 часа;
  4.Рок за хитне интервенције: 2 часа;
  5.Гарантни рок за извршене услуге:12 месеци за услугу сервисирања штампача и
  рециклажу тонера.
  6.Рок важења понуде: 90 дана;
 2. Заједничка понуда „Ribbon commerce“ d.o.o Крагујевац, улица Балканска број 30,
  Матични број: 06575510, ПИБ:101576440, „Aigo BS“ d.o.o, Београд, улица Кнегиње
  Зорке број 25-27, Матични број: 20362472, ПИБ:10536237, „System one“ d.o.o Београд,
  улица Омладинских бригада број 102, Матични број: 20231165, ПИБ:104750753 и
  „Vintec“ d.o.o Београд, улица Косте Главинића број 10, Матични број: 20128224,
  ПИБ:104276295 у складу са понудом број 29-03/2019 од 25.03.2019.године
  Основни елементи понуде
  1.Понуђена цена (збир јединичних цена) : 824.455,56 динара + ПДВ 164.891,12 динара
  УКУПНО: 989.346,68 динара;
  2.Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену пружених услуга плаћати
  пружаоцу у року -за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана,а између
  субјекта јавног сектора до 60 дана у скаду са чланом 4.став 1.и 2. Закона о роковима
  измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и
  потписане фактуре;
  3.Рок извршења услуге: 24 часа;
  4.Рок за хитне интервенције: 2 часа;
  5.Гарантни рок за извршене услуге:12 месеци за услугу сервисирања штампача и
  рециклажу тонера.
  6.Рок важења понуде: 100 дана;
 3. Заједничка понуда „ZTR CanoKG“ Крагујевац, улица Кнеза Михаила број 55, Матични
  број: 52333288, ПИБ:101611115, „N-copy“ d.o.o, Нови Сад, улица Гаврила Принципа
  број 22, Матични број: 08511985, ПИБ: 101078819 у скаду са Понудом број 20/2019 од
  29.03.2019.године;
  Основни елементи понуде

1.Понуђена цена (збир јединичних цена) : 658.375,00 динара + ПДВ 131.675,00 динара
УКУПНО: 790.050,00 динара;
2.Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену пружених услуга плаћати
пружаоцу у року -за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана,а између
субјекта јавног сектора до 60 дана у скаду са чланом 4.став 1.и 2. Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и
потписане фактуре;
3.Рок извршења услуге: 24 часа;
4.Рок за хитне интервенције: 2 часа;
5.Гарантни рок за извршене услуге:12 месеци за услугу сервисирања штампача и
рециклажу тонера.
6.Рок важења понуде: 100 дана;

Стручна оцена понуда:
Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на
поступак отварања понуда.
У даљем поступку оцене понуда утврђено је да су понуде Заједничка понуда „I & D COM“
d.o.o Београд, „Ribbon-cms“ d.o.o, Београд и „MALEX-CITY COPY SERVICE“ Београд; и
Заједничка понуда „Ribbon commerce“ d.o.o Крагујевац, „Aigo BS“ d.o.o, Београд, и „System
one“ d.o.o Београд, и „Vintec“ d.o.o Београд, прихватљиве.
Понуда групе понуђача „ZTR CanoKG“ Крагујевац, „N-copy“ d.o.o, Нови Сад не садржи доказ
да је испуњен додатни услов предвиђен конкурсном документацијим, односно да је понуђач
овлашћени сервисер за сервисирање штампача за Републику Србију произвођача Canon,
HP, Samsung и Pantum (што се доказује достављањем фотокопија овлашћења (
сертификата) или одговарајући документ од произвођача штампача којим се потврђује да је
овлашћени сервис) Понуда је оцењена као неприхватљива.
На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ утврђен је ранг понуђача:
01 Заједничка понуда „Ribbon commerce“ d.o.o Крагујевац, „Aigo BS“ d.o.o, Београд, „System
one“ d.o.o Београд, и „Vintec“ d.o.o Београд
02 Заједничка понуда „I & D COM“ d.o.o Београд, „Ribbon-cms“ d.o.o, Београд и „MALEX-CITY
COPY SERVICE“ Београд
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку услуга
сервисирања штампача и рециклажа тонера повређена права, може да покрене поступак за
заштиту права у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних
набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети
захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун
Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права.
ДИРЕКТОР

Ненад Миловановић

Share this Post