admin/ мај 9, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 09.05.2018.године

Наосновучлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;
2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије;
3.Уговорена вредност:2.916.667,00 динара;
4.Критеријум задоделууговоразадругупартију: „најнижапонуђенацена“ ;
5.Број примљенихпонуда: 1;
6.Највиша и најнижапонуђенацена:
Највиша понуђена цена:317.100,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
Најнижа понуђена цена: 317.100,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
Највиша прихватљива понуђена цена:317.100,00 динара( ценесу исказане без урачунатог ПДВ-а );
Најнижа прихватљива понуђена цена:317.100,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: — –
8.Датум доношењаодлуке о закључењу уговора за другу партију: 27.04.2018.године;
9.Датум закључењауговораза другу партију:03.05.2018.годину;
10.Основни подаци о снабдевачу:
Рибарница „Марковић“, улицаГрадимира Младеновића13изКрагујевца, ПИБ 101508227;
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post