О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Admin/ 15 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 14.05.2019.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;
2.Предмет набавке: набавка намирница за припремање хране;
3.Уговорена вредност:2.642.267,40динара;
4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;
5.Број примљенихпонуда: 6;
6.Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена:пециво и производи од брашна 729.500,00 динара,риба 402.600,00
динара, намирнице широке потрошње 812.845,00 динара,месо и меснати производи 792.800,00
динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа понуђена цена: пециво и производи од брашна 729.500,00 динара,риба 402.600,00
динара,намирнице широке потрошње 739.222,40 динара,месо и меснати производи 770.945,00 (
цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
највиша прихватљива понуђена цена:пециво и производи од брашна 729.500,00 динара,риба
402.600,00 динара,намирнице широке потрошње 739.222,40 динара,месо и меснати производи
770.945,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа прихватљива понуђена цена:пециво и производи од брашна 729.500,00 динара,риба
402.600,00 динара,намирнице широке потрошње 739.222,40 динара ,месо и меснати производи
770.945,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —
8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 30.04.2019.године;

9.Датум закључења уговора: за пециво и производе од брашна 03.05.2019.годину,за рибу
03.05.2019.године, за намирнице широке потрошње 09.05.2019.године и за месо и меснате
производе 09.05.2019.године;
10.Основни подаци о снабдевачу:
Пекарска радња „Пекара Оскар“, улица Илинденска број 39,Крагујевац, ПИБ 108132746;
Рибарница „Марковић“ улица Градимира Младеновића број 13,Крагујевац, ПИБ 101508227;
СТР “Нема грешке“ улица Краљице Наталије број 19,Крагујевац, ПИБ 107349421 и
ДОО „Сувобор кооп нн“ улица Цара Лазара број 43,Чачак,ПИБ 101109316.
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post