admin/ мај 9, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 09.05.2018.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ

1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања;
2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије;
3.Уговорена вредност:2.916.667,00 динара;
4.Критеријум за доделу уговора за прву партију: „најнижа понуђена цена“ ;
5.Број примљених понуда: 1;
6.Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена:876,000 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа понуђена цена: 876.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
највиша прихватљива понуђена цена:876.000,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа прихватљива понуђена цена:876.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: — –
8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора за прву партију: 27.04.2018.године;
9.Датум закључења уговора за прву партију:03.05.2017.годину;
10.Основни подаци о снабдевачу:
СУР „Бресница“, улица Танкосићева бб из Крагујевца, ПИБ 101316216;
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post