Обавештење о додели уговора за месо

Admin/ 10 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 10.05.2017.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ТРЕЋУ ПАРТИЈУ

1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања;

2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије;

3.Уговорена вредност:2.916.667,00 динара;

4.Критеријум за доделу уговора за трећу партију: „најнижа понуђена цена“ ;

5.Број примљених понуда: 1;

6.Највиша и најнижа понуђена цена:

највиша понуђена цена:314.370,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

најнижа понуђена цена: 314.370,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

највиша прихватљива понуђена цена:314.370,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

најнижа прихватљива понуђена цена:314.370,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —

8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора за трећу  партију: 18.04.2017.године;

9.Датум закључења уговора за трећу партију:08.05.2017.годину;

10.Основни подаци о снабдевачу:

ДОО “Сувобор“, улица Цара Лазара  43 из Чачка, ПИБ 101109316;

11.Период важења уговора: 12 месеци.

 

Share this Post