Обавештење о додели уговора за рибу

Admin/ 5 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 05.05.2017.године

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ

 

1.Врста наручиоца: Делатност -установа образовања;

2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије;

3.Уговорена вредност:2.916.667,00 динара;

4.Критеријум за доделу уговора за другу партију: „најнижа понуђена цена“ ;

5.Број примљених понуда: 1;

6.Највиша и најнижа понуђена цена:

највиша понуђена цена:316.600,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

најнижа понуђена цена: 316.600,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

највиша прихватљива понуђена цена:316.600,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

најнижа прихватљива понуђена цена:316.600,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —

8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора за другу партију: 18.04.2017.године;

9.Датум закључења уговора за другу партију:28.04.2017.годину;

10.Основни подаци о снабдевачу:

Рибарница „Марковић“, улица Градимира Младеновића 13 из Крагујевца, ПИБ 101508227;

11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post