Nenad Milovanovic/ јун 1, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 01.06.2017.године

 

Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;

2.Предмет набавке: електрична енергија;

3.Уговорена вредност:1.798.000,00 динара;

4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;

5.Број примљенихпонуда: 1;

6.Највиша и најнижа понуђена цена:

највиша понуђена цена:1.798.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа понуђена цена: 1.798,000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

највиша прихватљива понуђена цена:1.798,000,00 динара( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа прихватљива понуђена цена:1.798.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —

8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 25.04.2017.године;

9.Датум закључења уговора:31.05.2017.годину;

10.Основни подаци о снабдевачу:

ЈП  „Електропривреда Србија“, огранак ЕПС снабдевање,улица Царице Милице број 2  из Београда, ПИБ  103920327;

11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post