ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КЊИГА ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Admin/ 29 маја, 2019/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 29.05.2019.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КЊИГА ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И

СРЕДЊИХ ШКОЛА

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;
2.Предмет набавке: књиге за одличне и награђене ученике основних и средњих школа;
3.Уговорена вредност:272.620,00 динара;
4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;
5.Број примљенихпонуда: 1;
6.Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена:272.620,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа понуђена цена: 272.620,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
највиша прихватљива понуђена цена:272.620,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа прихватљива понуђена цена:272.620,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —
8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 14.05.2019.године;
9.Датум закључења уговора:28.05.2019.годину;
10.Основни подаци о снабдевачу:
ИП „Клуб културе“,улица Краља Петра 1 број 34,Крагујевац, ПИБ 101317709;
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post