Nenad Milovanovic/ мај 31, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 30.05.2017.године

Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕО ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;

2.Предмет набавке: набавка средстава за хигијену;

3.Уговорена вредност:142.814,00 динара;

4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;

5.Број примљенихпонуда: 3;

6.Највиша и најнижа понуђена цена:

највиша понуђена цена:142.814,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа понуђена цена: 142.814,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

највиша прихватљива понуђена цена:142.814,00 динара( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа прихватљива понуђена цена:142.814,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —

8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 19.05.2017.године;

9.Датум закључења уговора:29.05.2017.годину;

10.Основни подаци о снабдевачу:

ТР „Nataly Drogerija“, улица Благоја Паровића број 4/12 из Ниша, ПИБ  104696754;

11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post