admin/ мај 22, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 22.05.2018.године

Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;
2.Предмет набавке: Услуге сервисирања рачунара;
3.Уговорена вредност:241.593,00 динара;
4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;
5.Број примљенихпонуда: 2;
6.Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена:241.593,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа понуђена цена: 68.054,37 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
највиша прихватљива понуђена цена:241.593,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа прихватљива понуђена цена:241.593,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —
8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 11.05.2018.године;
9.Датум закључења уговора:22.05.2018.годину;
10.Основни подаци о снабдевачу:
ДОО „Ribbon commerce“, улица Балканска 30 из Крагујевца, ПИБ 101576440;
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post