admin/ мај 29, 2019/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 29.05.2019.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;
2.Предмет набавке: услуга сервисирања рачунара и рециклажа тонера;
3.Уговорена вредност:208.333,00 динара;
4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;
5.Број примљенихпонуда: 3;
6.Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена:402.291,02 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа понуђена цена: 208.333,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
највиша прихватљива понуђена цена:208.333,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа прихватљива понуђена цена:208.333,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —
8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 13.05.2019.године;
9.Датум закључења уговора:22.05.2019.годину;
10.Основни подаци о снабдевачу:
„Ribbon commerce“,d.o.o. ,Крагујевац,улица Балканска број 30, ПИБ 101576440;
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post