ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Admin/ 13 марта, 2014/ Вести, Документи, Огласна табла

Преузми документ

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“

НЕЗНАНОГ ЈУНАКА БРОЈ 8

34000 Крагујевац

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

 

Назив:Основна школа „ Мирко Јовановић“

Адреса:Незнаног јунака број 8,34 000 Крагујевац

Број јавне набавке:1.2.1./2014

Назив и ознака из општег речника набавки:електрична енергија-09310000

Уговорена вредност:понуђена цена kwh  електриче енергије ВТ  5,74 динара без ПДВ-а, цена kwh електричне енергије НТ 3,83 без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:”најнижа понуђена цена”.

Број примљених понуда:једна.

Најнижа и највиша понуђена цена: цена kwh  електриче енергије ВТ  5,74 динара без ПДВ-а, цена kwh електричне енергије НТ 3,83 без ПДВ-а.

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава уговор са подизвођачем

Датум доношење одлуке о додели уговора:28.02.2014.године.

Датум закључења уговора:               код Купца

Основни подаци о Снабдевачу:”ЕПС Снабдевање” ДОО Београд ул.Царице Милице бр.2 ПИБ: 108057105, матични број 20924195.

Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном документацијом.

 

 

 

Share this Post