Одлука о додели уговора (намирнице)

Admin/ 13 априла, 2016/ Вести, Документи

Основна школа “Мирко Јовановић”

Ул.Незнаног јунака

34000 Крагујевац

Дел.бр.01-341

Датум:11.04.2016

Јавна набавка број 1.1.2/2016

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-264 од

21.03.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије

за јавну набавку број 01-324 од 08.04.2016. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3.

ЗЈН (“Службени гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу:

О Д Л У К У

о додели уговора

1) Набавку: намирница за припремање хране

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву

објављеном дана 25.03.2016. године на Порталу јавних набавки адреса

http://www.portal.ujn.gov.rs/и интернет страници наручиоца http:/ www.mjovanovic.rs/

2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2016, 1.1.2

3) Процењена вредност: 2.916.667,00 динара

4) Евентуалних одступања од плана набавки: нема

5) Разлог за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана

39.став1.Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12,14/2015 и 68/2015)

6) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.

Рок за подношење понуда: 06.04.2016.г.до 12:00 часова.

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија.

Јавно отварање понуда обављено је дана 06.04.2016.г.у 12:30 часова у просторијама

ОШ “Мирко Јовановић”.

Отварању понуда нису присуствовала представници понуђача.

7) основни подаци о понуђачима: на оглас је конкурисало 6 понуђача и то за:

Партију 1.-Производи од брашна-2 понуђача,

Партију 2.- Риба-1 понуђач,

Партија 3.- Намирнице широке потрошње- 1 понуђач и

Партију 4.- Месо и меснати производи- 2 понуђача.

р.б. понуђ

назив

фирме

ПАРТИЈА БР. 1 –Производи од брашна

образ

ац

понуд

е део

VI

обра

зац

цене

део 5

стр.

25

образац

образ

изјаве о

ац

независ

трошк

ова

ној

понуди-

припр

еме

деоVIII

понуд

е део

VII

обра

зац

изјав

е део

IX

обра

обра

зац

зац

изјав

изјав

е део

е део

X

XI

oбра

зац

стру

ктур

е

цена

мод

техничке

ел

карактер

угов

истике

ора

део III

део

XIV

1. СПР“Переца

2. СУР“Бресница

+ + + + + – + + + + Нема

+ + + + + – + + + + +

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

понуђач

назив фирме

обр

азац

пону

де

део

VI

обр

азац

цене

део 5

стр.

25

образ

образац

изјаве о

ац

независ

трошк

ова

ној

понуди-

припр

еме

деоVIII

понуд

е део

VII

обр

азац

изјав

е део

IX

обр

обр

азац

азац

изјав

изјав

е део

е део

X

XI

oбраз

ац

структ

уре

цена

мод

ел

угов

ора

део

XIV

1. Рибарница

+ + + + + – + + + +

Марковић

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

понуђач

назив фирме

обр

азац

пону

де

део

VI

обр

азац

цене

део 5

стр.

25

образац

образ

ац

изјаве о

трошк

независ

ној

ова

припр

понуди-

еме

деоVIII

понуд

е део

VII

обр

азац

изјав

е део

IX

обр

обр

азац

азац

изјав

изјав

е део

е део

XI

X

oбраз

ац

структ

уре

цена

мод

ел

угов

ора

део

XIV

1. СТР“Нема

+ + + + + – + + + +

грешке“

ПАРТИЈА БР. 4 –Месо и меснати производи

понуђач

назив фирме

обр

азац

пону

де

део

VI

обр

азац

цене

део 5

стр.

25

образ

образац

ац

изјаве о

независ

трошк

ној

ова

понуди-

припр

деоVIII

еме

понуд

е део

обр

азац

изјав

е део

IX

обр

обр

азац

азац

изјав

изјав

е део

е део

XI

X

oбраз

ац

структ

уре

цена

мод

ел

угов

ора

део

XIV

VII

1. Доо“Сувобор

КООП ИН“

2. „Месопромет

будућност“ доо

8) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: „Божиловић Луxор“ доо, Стевана

Синђелића 148,Свилајнац, из разлога неблаговремене понуде и понуда СПР „Переца плус“

из разлога што нису испуњени услови из чл.75. и 76.Закона о јавним набавкама-нема

HACCP.

9) Мишљење комисије за јавну набаку:

За Партију 1.- Производи од брашна: пристигла је једна понуда која је благовремена,

одговарајућа и прихватљива.

За Партију 2.- Риба:пристигла је једна понуда која је благовремена, одговарајућа и

прихватљива.

За Партију 3.- Намирнице широке потрошње пристигла је једна понуда која је

благовремена, одговарајућа и прихватљива.

За Партију 4.-Месо и меснати производи:пристигле су две понуде које су благовремене,

одговарајуће и прихватљиве.

10) Дана 08.04.2016. г. Комисија за јавну набавку је у складу са критеријумом за оцену

понуда: најнижа понуђена цена извршила рангирање понуђача који испуњавају све услове

на основу доказа достављених уз понуду.

ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

+ + + + + – + + + +

+ + + + + – + + + +

понуђена цена без ПДВ-

а

1. СУР „Бресница“ 601.290,00

ПАРТИЈА БР. 2 – Риба

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

1. Рибарница Марковић 320.040,00

ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

1. СТР „Нема грешке“ 802.813,80

ПАРТИЈА БР. 4 – Месо и меснати производи

Р.Б. Понуђач КРИТЕРИЈУМ:најнижа

1. Доо „Сувобор КООП ИН“ 425.260,00

2. „Месопромет будућност“ доо 417.137,00

11) На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну

набавку предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 1 – Производи од брашна

додели понуђачу:

СУР,,Бресница” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 601.290,00 без ПДВ-а и 661.419,00 са ПДВ-ом

понуђена цена без ПДВ-а

понуђена цена без ПДВ-а

понуђена цена без ПДВ-а

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку

предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 2 – Риба додели понуђачу:

РИБАРНИЦИ МАРКОВИЋ

уз следеће услове

уговорени износ: 320.040,00 без ПДВ-а и 320.040,00 са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ “Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку

предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 – Намирнице широке потрошње

додели понуђачу:

СТР,,Нема грешке” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 802.813,80 без ПДВ-а и 913.736,80 са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

На основу оцене понуде у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку

предлаже да се уговор за ПАРТИЈА БР. 3 – Месо и месни производи

додели понуђачу:

ДОО,,Месопромет будућност” Крагујевац

уз следеће услове

уговорени износ: 417.137,00 без ПДВ-а и 487.077,90 са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

11) Понуђачи ће самостално извршавати испоруку, без ангажовања подизвођача.

12) На основу оцене понуда спроведен у складу са конкурсном документацијом изабрани

понуђач је:

За ПАРТИЈУ БР. 1 – Производи од брашна

СУР,,Бресница”

Ул.Танкосићева бб

34000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-318 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 601.290,00 без ПДВ-а и 661.419,00 са ПДВ-ом

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 2 – Риба

РИБАРНИЦА МАРКОВИЋ

Градомира Младеновића 13

34 000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-314 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 320.040,00 без ПДВ-а и 320.040,00 са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 3 – Намирнице широке потрошње

СТР,,Нема грешке“

УЛ.Краљице Наталије 19

34000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-317 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 802.813,80 без ПДВ-а и 913.736,80 са ПДВ-ом.

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

За ПАРТИЈУ БР. 4 – Месо и меснати производи

ДОО ,,Месопромет будућност“

Ул.Октобарских жртава 100

34000 Крагујевац

у свему, према усвојеној понуди број 01-320 од 06.04.2016. године

уз следеће услове:

уговорени износ: 417.137,00 без ПДВ-а и са ПДВ-ом 487.077,90

место испоруке:ОШ ” Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34000 Крагујевац

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права

подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља комисији.

Директор,

____________________

Ненад Миловановић

Share this Post