Одлука о додели уговора за прву партију (struja)

Admin/ 13 априла, 2016/ Вести, Документи

Република Србија

ОШ“Мирко Јовановић“

Брoj: 01-342

Датум : 12.04.2016.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о

набавкама ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и

Извештаја Комисије за јавну набаку од 28.03.2016.године доноси

О Д Л У К У

о додели уговора за прву партију

Предмет јавне набавке број 1.1.5/16: Набавка електричне енергије за потребе града

Крагујевца (назив и ознака из општег речника набавки: електрична енергија ОРН 09310000);

1. На предлог Комисије за јавну набавки уговор се додељује понуђачу:

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, улица Царице Милице број 2 , Матични број

20924195; ПИБ 108057105; од 21.03.2016. године

О б р а з л о ж е њ е

Позив за достављање понуда објављен је дана 19.02.2016.године на Порталу јавних

набавки, (portal.ujn.gov.rs), Порталу службеног гласила Републике Србије и интернет

страници Градске управе за јавне набавке као Тела за централизоване набавке

(www.kragujevac.rs). Рок за достављање понуда био је 25.03.2016. године до 12:00 часова.

Благовремено је приспела понуда:

1. „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Јавно отварање понуда извршено је 25.03.2016. године са почетком у 12:30 часова.

Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за јавне набавке. На спроведени

поступак није било примедби.

Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:

Понуђени су следећи услови:

01„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, улица Царице Милице број 2 , Матични број

20924195; ПИБ 108057105; од 21.03.2016. године

Основни елементи понуде:

Ред.

број

Електрична енергија (потрошња

1.

у високој тарифи), са

урачунатим трошковима

балансирања.

Електрична енергија (потрошња

у ниској тарифи), са урачунатим

2.

трошковима балансирања.

3. Електрична енергија (потрошња

у јединственој тарифи) са

урачунатим трошковима

балансирања

4. Рок важења понуде 90 дана

5. Врста испоруке и начин испоруке Стална и гарантована, за све време

Назив Јединица

мере

Јединична цена

РСД/kwh без ПДВ-а

kwh 5,75

kwh 3,70

kwh

5,07

6. Рок плаћања За привредне субјекте до 45 дана, а

трајања уговора (до годину дана од дана

закључења уговора, сваким даном од

00:00 до 24:00 часа)

између субјеката јавног сектора до 60

дана

Стручна оцена понуда:

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда:

01. „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.. Београд прихватљива.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора повређена права, може

да покрене поступак за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке

на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или

препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од

120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06;

шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке

поводом које се подноси захтев за заштиту права.

ДИРЕКТОР

Ненад Миловановић

Share this Post