Одлука о додели уговора за – Средства за хигијену

Admin/ 18 маја, 2016/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:

Брoj:01-451

Датум : 17.05.2016.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

 

Ненад Миловановић, директор ОШ“ Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 28.04.2016.године  доноси

 

 

О Д  Л У К У

о додели уговора за –Средства за хигијену

 

Предмет јавне набавке број 1.1.6.: Средства за хигијену; (ОРН:  39830000, 39831000, 39831300, 39831600, 39832000, 33700000),

 

 1. На предлог Комисије за јавну набавку уговор се додељује понуђачу:

 

«Б2М» д.о.о.; Београд, Мис Ирбијеве број 12;Матични број 17281038;ПИБ 100023525;

у складу са понудом број 163/16  од 25.04.2016. године

 

2.Одбија се као неприхватљива понуда ТП „Морава“ Крагујевац.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 25.03.2016. године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност  јавне набавке износи: 11.557.745,00  динара (без урачунатог ПДВ-а),

Рок за достављање понуда је био 25.04.2016. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

 1. 1. ТП „Морава“; Крагујевац;
 2. 2. «Б2М» д.о.о.; Београд;
 3. „Hemico“ d.o.o. ; Крагујевац.

 

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача,  извршено је дана 25.04.2016. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

На спроведени поступак није било примедби.

 

 

Понуђени су следећи услови:

 

 1. ТП „Морава“; Крагујевац ,Индустријска број 8А; Матични број понуђача: 06337856;

ПИБ: 101577848;

 

Понуда од 21.04.2016.

 

 1. Понуђена цена: 6.665.852,76 дин. + Пдв  1.333.170,55дин.

Укупно (са Пдв-ом):7.999.023,31 дин.

 1. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

3.Рок испоруке средстава за хигијену : 48 сати.

 1. 4. Рок важења понуде:  90  дана.

 

 1. «Б2М» д.о.о.; Београд, Мис Ирбијеве број 12; Матични број 17281038;ПИБ 100023525;

 

Понуда од 25.04.2016.

 1. Понуђена цена: 3.578.723,50 дин. + Пдв  715.744,70дин.

Укупно (са Пдв-ом):4.294.468,20 дин.

 1. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

3.Рок испоруке средстава за хигијену : три дана одпријема поруџбине.

 1. 4. Рок важења понуде:  90  дана.

 

 1. Hemico“ d.o.o. ; Крагујевац, Радоја Домановића број1. ;Матични број понуђача  17534645 ;ПИБ 103248752 ;

 

Понуда од 15.04.2016.

 

1.Понуђена цена: 7.442.479,20 дин. + Пдв  1.484.495,04дин.

Укупно (са Пдв-ом):8.906.975,04 дин.

      2.Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

3.Рок испоруке средстава за хигијену : један дан одпријема поруџбине. 

      4.Рок важења понуде:  95  дана.

 

Стручна оцена понуда:

 

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

У поступку рачунске контроле понуда утврђено је  следеће:

 

Понуда „Б2М“ д.о.о.

– У образцу Техничких спецификација за позиције: 18 (улошци за бријач 1/10);  26 (прашак за машинско прање 3/1); 65 (WC папир –ролне, двослојни бели 1/12 12х10цм); 68 (трулекс крпа вишенаменска сунђераста крпа –паковање 3 комада 200х180мм);  82 (сунђерасте крпе 6/1) уочено је да није  као јединична цена исказана цена по траженој јединици мере

( нпр. за позицију број 26 –прашак за машинско прање јединична цена није исказана за паковање од 3 кг, већ за један килограм прашка).

Комисија је извршила прерачун за напред наведене позиције (на основу јединичних цена које су исказане у понуди) и утврдила да је укупан износ понуде

 1. 893.280,00 динара + ПДВ: 978.655,90 динара што укупно износи 5.871.936,00 динара

 

– За понуђени артикл (позиција 41 у техничкој спецификацији) тражено је изјашњење да ли наведено средство служи за прање  и дезинфекцију посуђа.  Ово објашњење је потребно из разлога што је у питању  средство које се користи у обдаништима , а санитарна инспекција приликом контрола инсистира и проверава овај производ.

 

Понуђач је у писаној форми  доставио додатно образложење  у коме је наведено да је сагласан са рачунском исправком понуде и изјашњење у вези предметног средства за дезинфекцију

 

На основу напред наведеног Комисија је утврдила да финансијска понуда понуђача „Б2М“

износи:

 1. 893.280,00 динара + ПДВ: 978.655,90 динара што укупно износи 5.871.936,00 динара

 

На основу напред наведеног утврђено је да су следеће понуде прихватљиве:

 

01.“Б2М“ д.о.о. Београд

02.“Hemico“ d.o.o. Kрагујевац

 

Комисија је констатовала да је понуда ТП „Морава“ Крагујевац неприхватљива из разлога што недостаје Уврење тј.извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег суда у Београду и Уверење тј. извод из казнене евиденције Основног суда у Крагујевцу.

 

На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ Комисија је утврдила ранг понуђача:

 

 1. 01. «Б2М» д.о.о.; Београд, Мис Ирбијеве број 12;Матични број 17281038;ПИБ 100023525;

 

 1. 02. Hemico“ d.o.o. ; Крагујевац, Радоја Домановића број 1. ;Матични број понуђача 17534645 ;ПИБ 103248752 ;

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку добара-Средства за хигијену повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                          

Share this Post