Одлука о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

Admin/ 16 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“

Брoj: 01-475

Датум:15.05.2017.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о јавним набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 13.04.2017.године  доноси

О Д  Л У К У

о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

 

На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-83/17-XII од 17.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 404-83/17-XII 1.2.3: Услуга сервисирања рачунара (назив и ознака из општег речника набавки:  ОРН 50300000), уговор се додељује понуђачу:

       Заједничка понуда Net“ SZTR . Крагујевац, Булевар Краљице Марије број 2, Матични број: 56295950, ПИБ:103315423; Ribbon commerce“ d.o.o. Kрагујевац, Балканска број 30 Матични број: 06575510, ПИБ:101576440  и „Mine“ d.o.o. Kрагујевац, Булевар Краљице Марије број 5, Матични број: 17447157, ПИБ:102281747, Понуда број 077/2017 од 18.04.2017.године,

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Позив за достављање понуда објављен је дана 17.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 7.003.692,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке –услуга сервисирања рачунара  у ОШ „Мирко Јовановић“  износи:125.000 динара без обрачунатог ПДВ-а,односно 150.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Рок за достављање понуда је био 17.04.2017. године до 12:00 часова. Благовремено су приспеле понуде:

 1. „Старт ком“д.о.о. Крагујевац
 2. Заједничка понуда „Net“ SZTR . Крагујевац, “Ribbon commerce“ d.o.o. Kрагујевац и „Mine“ d.o.o. Kрагујевац,

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 17.04.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:

 

 1. Старт комд.о.о. Крагујевац, улица Српских добровољаца број 6, Матични број: 17437372, ПИБ:101039507; Понуда број 105/2017 од 18.04.2017.године;

Основни елементи понуде

 1.Понуђена цена: 266,00 динара + ПДВ 53,20 динара

 што укупно износи: 319,20 динара;

 2.Услови плаћања:Појединачни наручилац ће уговорену цену пружених услуга плаћати  пружаоцуу року -за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана,а између субјекта јавног сектора до 60 дана

 1. Рок извршења;24 часа од захтева наручиоца за услугу сервисирања рачунара.
 2. Рок за хитне интервенције: 1 час од момента упућивања позива наручиоца:
 3. 5. Рок важења: понуде 99 дана.
 4. Гарантни рок за извршене услуге:12 месеци за услугу сервисирања рачунара

 

 1. Заједничка понуда Net“ SZTR . Крагујевац, Булевар Краљице Марије број 2, Матични број: 56295950, ПИБ:103315423; Ribbon commerce“ d.o.o. Kрагујевац, Балканска број 30 Матични број: 06575510, ПИБ:101576440 и „Mine“ d.o.o. Kрагујевац, Булевар Краљице Марије број 5, Матични број: 17447157, ПИБ:102281747, Понуда број 077/2017 од 18.04.2017.године,

Основни елементи понуде

 1.Понуђена цена: 2820,00 динара + ПДВ 564,00 динара

 што укупно износи: 3.384,00 динара;

 2.Услови плаћања:Појединачни наручилац ће уговорену цену пружених услуга плаћати  пружаоцуу року -за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана,а између субјекта јавног сектора до 60 дана

 1. Рок извршења;24 часа од захтева наручиоца за услугу сервисирања рачунара.
 2. Рок за хитне интервенције: 1 час од момента упућивања позива наручиоца:
 3. 5. Рок важења: понуде 100 дана.
 4. Гарантни рок за извршене услуге:12 месеци за услугу сервисирања рачунара.

Стручна оцена понуда:

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

У поступку стручне оцене утврђено је следеће:

1) „Старт ком“д.о.о. Крагујевац – понуђч није доказао да испуњава следеће додатне услове дефинисане конкурсном документацијом:

– „да има у радном односу или ангажованих по основу уговора у складу са Законом о раду минимум 7 радника сервисера“ а то се доказује достављањем  „копија образаца пријава на осигурање или уговора о ангажовању сервисера”.

У понуди су достављене фотокопије 7 уговора од којих су 6 уговора о раду који су закључени између „Старт ком“д.о.о. Крагујевац као послодавца и физичких лица као запослених  и један „Уговор о о међусобним правима, обавезама и одговорностима директора који није у радном односу“ где се као  уговорне стране појављују  Скупштина друштва са једне стране   и Директор са друге, а потписник је у име обе уговорне стране  иста особа. Из садржине приложеног документа утврђено је да исти не доказује да особа чија се права регулишу овим Уговором обавља послове радника сервисера што је био захтев предвиђен у конкурсној документацији.

– „да је у периоду од претходне три године од дана објављивања позива закључио уговоре у вредности најмање 7.000.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а)  за сервисирање рачунара. (минимална појединачна вредност уговора  мора бити 1.000.000,00 динара без ПДВ-а)“, што се доказује достављањем „копије референтних уговора”.

У понуди је достављена копија једног референтног уговора чија је појединачна вредност 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а и копије 4 документа (поруџбеница)  који нису, у складу са конкурсном документацијом, достављени на српском језику. У делу конкурсне документације  “Упутство понуђачима како да сачине понуду”  јасно и недвосмислено је наведено  следеће :

“ФОРМА  И  ЈЕЗИК  ПОНУДЕ

Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Пружалац услуге гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја.

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српском језику, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику”.

 На основу напред наведеног понуда је оцењена као неприхватљива.

2) Заједничка понуда „Net“ SZTR . Крагујевац,  “Ribbon commerce“ d.o.o. Kрагујевац, 40  и „Mine“ d.o.o. Kрагујевац – понуда је оцењена као прихватљива.

З  А  К  Љ  У  Ч  А К

Комисија предлаже:

1) Да се да се у складу са чланом 40. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) закључи оквирни споразум са групом понуђача:

„Net“ SZTR . Крагујевац, Булевар Краљице Марије број 2, Матични број: 56295950, ПИБ:103315423; “Ribbon commerce“ d.o.o. Kрагујевац, Балканска број 30 Матични број: 06575510, ПИБ:101576440  и „Mine“ d.o.o. Kрагујевац, Булевар Краљице Марије број 5, Матични број: 17447157, ПИБ:102281747, у складу са понудом број 077/2017 од 18.04. 2017.године,

2) Да се као неприхватљива одбије понуда „Старт ком“д.о.о. Крагујевац.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку –Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Share this Post