Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Admin/ 15 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:“Мирко Јовановић“

Брoj:01-471

Датум:15.05.2017.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Директор ОШ „Мирко Јовновић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу 79.Правилника о јавним набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 13.04.2017.године  доноси

О Д  Л У К У

о додели уговора за услугу телефони-фиксни

 На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-92/17-XII од 14.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.2.1: Услуга телефони-фиксни (назив и ознака из општег речника набавки:  ОРН 64211000), уговор се додељује понуђачу:

Предузеће за телекомуникације Телеком Србијаа.д. Београд, улица Таковска број 2; Матични број:17162543; ПИБ:100002887; Понуда број: 127830/1-2017 од 04.04.2017. године.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Позив за достављање понуда објављен је дана 14.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 18.616.305,33 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке – телефони фиксни за ОШ „Мирко Јовановић“  износи: 128.000 динара без обрачунатог ПДВ-а, а 154.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Рок за достављање понуда је био 13.04.2017. године до 10:00 часова. Благовремено je приспелa понудa:

  1. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Беогрaд.

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 13.04.2017. године са почетком у 10:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:

 01. Предузеће за телекомуникације Телеком Србијаа.д. Беогрда, улица Таковска број 2; Матични број:17162543; ПИБ:100002887; Понуда број: 127830/1-2017 од 04.04.2017. године.

Основни елементи понуде:

П О Н У Д А

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

Ред.бр. Назив услуге Цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а Цена са      ПДВ-ом
1. Цена месечне накнаде по аналогној телефонској линији (у оквиру месечне накнаде мора бити укључено минимум 150 бесплатних минута за позиве ка фиксним бројевима у домаћем саобраћају)

 

 

 

 

549,17

 

 

 

 

109,83

 

 

 

 

659,00

1a. Број бесплатних минута у оквиру месечне накнаде

 

150 ( минимум 150) минута

2. Цена минута разговора у оквиру мрежне групе са префиксом 034 (локални позиви)

 

 

1,00

 

 

0,20

 

 

1,20

3. Цена минута разговора у националној фиксној телефонији изван мрежне групе са префиксом 034    (међуградски позиви)

 

 

1,00

 

 

0,20

 

 

1,20

4. Цена минута директних позива према мобилним бројевима у домаћем саобраћају

 

6,67

 

1,33

 

0,00

5. Цена минута позива усмерених ка службама за хитне интервенције и помоћ: 192-Полиција,                     193-Ватрогасна служба ,       194-Хитна помоћ

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

Укупна вредност без урачунатог ПДВ-а: (1+2+3+4+5)

 

557,84

Укупан износ ПДВ-а: (1+2+3+4+5) 111,57
Укупна вредност са урачунатим ПДВ-ом: (1+2+3+4+5)

 

669,41

 2. Услови плаћања:

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року  – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

  1. Посебне комерцијалне повољности: /
  1. 4. Рок важења понуде : 90 дана.

Стручна оцена понуда:

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. Беогрда, прихватљива.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку услуга телефони – фиксни повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет  дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                                                      Ненад Миловановић

                                                                                                                                                              

Share this Post