Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Admin/ 18 маја, 2016/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:

Брoj: 01-450

Датум : 17.05..2016.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

 

Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набвкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 04.05.2016.године  доноси

 

О Д  Л У К У

о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Предмет јавне набавке број 1.1.9. :Услуга телефони-фиксни (назив и ознака из општег речника набавки:  ОРН 64211000);

 

  1. На предлог Комисије за јавну набавки уговор се додељује понуђачу:

 

Предузеће за телекомуникацијеТелеком СрбијаА.Д. Београд, улица Таковска бр. 2; Матични број: 17162543, ПИБ:100002887;

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 01.04.2016. године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 14.542.966,00  динара (без урачунатог ПДВ-а),

Рок за достављање понуда је био 04.05.2016. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

  1. 1. Предузеће за телекомуникације„Телеком Србија“А.Д. Београд;

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача,  извршено је дана 04.05.2016. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

На спроведени поступак није било примедби.

 

Понуђени су следећи услови:

 

Предузеће за телекомуникацијеТелеком СрбијаА.Д. Београд, улица Таковска бр. 2; Матични број: 17162543, ПИБ:100002887;

 

Понуда бр.162148/1-2016 од 22.04.2016.године:

 

 

 

 

Основни елементи понуде

П О Н У Д А

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

 

Ред.бр. Назив услуге Цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а Цена са      ПДВ-ом
1. Цена месечне накнаде по телефонској линији (минимум је 100 бесплатних минута у оквиру месечне накнаде) 549,17 109,83 659,00
   1а. Број бесплатних минута у оквиру месечне накнаде                   

                         150 минута                                                                             

2. Цена минита разговора у оквиру мрежне групе са префиксом 034 (локални позиви) 1,00 0,20 1,20
3. Цена минута разговора у националној фиксној телефонији изван мрежне групе са префиксом 034    (међуградски позиви) 1,00 0,20 1,20
4. Цена минута директних позива према мобилним бројевима 6,67 1,33 8,00
5. Цена минута позива усмерених ка говорним аутоматима 300,00 60,00 360,00

 

 

 

Укупна вредност без урачунатог ПДВ-а: (1+2+3+4+5) 857,84
Укупан износ ПДВ-а:                   (1+2+3+4+5) 171,57
Укупна вредност са урачунатим ПДВ-ом: (1+2+3+4+5) 1.029,41

 

  1. 2. Услови плаћања:

 

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року  – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

 

  1. Посебне комерцијалне повољности: не постоје.

 

  1. 4. Рок важења понуде: 90 дана.

 

Напомена: саставни део понуде чини образац техничких спецификација.

 

Стручна оцена понуда:

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда Предузеће за телекомуникације„Телеком Србија“А.Д. Београд прихватљива.

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку услуге телефони-фиксни  повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                                                        Ненад Миловановић

Share this Post