Oдлука школе за сервисисрање штампача и рециклажу тонера

Admin/ 11 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца: Основна школа“ Мирко Јовановић“

Брoj: 01-455

Датум : 11.05.2017.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Директор Основне школе „Мирко Јовановић“у Крагујевцу, Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 27.04.2017.године,  доноси

О Д  Л У К У

о додели уговора

 

  1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-81/17-XII од 27.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.2.4: Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (назив и ознака из општег речника набавки: услуге поправке,одржавања и сродне услуге 50300000). , уговор се додељује понуђачу:

     

Заједничка понуда Ribbоn commerce d.o.o.Крагујевац, улицa Балканска број 30; Матични број: 06575510; ПИБ:101576440; SZR „Copy servis“ Крагујевац, улица Краља Александра I Карађорђевића број 132; Матични број: 54424752; ПИБ: 100560438 и Ribbon-cms  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 100, Матични број: 07915390; ПИБ: 100182217  у складу са понудом број: 095-04/17 од 25.04.2017.године

 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je отворени поступак број 1.2.7/17, услуге –  Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера, са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

Позив за достављање понуда објављен је дана 27.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 6.267.711,00  динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке –Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера ОШ „Мирко Јовановић“ износи:74.417,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,односно 89.300,00 динара са обрачунатим ПДв-ом..

Рок за достављање понуда био је 26.04.2017. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

  1. Заједничка понуда „Ribbоn commerce“ d.o.o.Крагујевац, SZR „Copy servis“ Крагујевац и Ribbon-cms Нови Београд;
  2. Заједничка понуда ЗТР „Cano KG“ Губеревац и „Biro Polis“ d.o.o Нови Сад.

 Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 26.04.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

Понуђени су следећи услови:

  1. Заједничка понуда Ribbоn commerce o.o.Крагујевац, улицa Балканска број 30; Матични број: 06575510; ПИБ:101576440; SZR „Copy servis“ Крагујевац, улица Краља Александра I Карађорђевића број 132; Матични број: 54424752; ПИБ: 100560438 и Ribboncms Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 100, Матични број: 07915390; ПИБ: 100182217 Понуда број: 095-04/17 од 25.04.2017.године.

Основни елементи понуде

– Понуђена цена

Услугу сервисирања штампача и рециклажу тонера према техничкој спецификацији спремни смо да извршимо за износ од:

­­­А+Б (из обрасца техничких спецификација) без ПДВ-а 836.140,00 дин. +   ПДВ А+Б 167.228,00 дин што укупно износи:

А+Б са ПДВ-ом 1.003.368,00 дин.

                                           

– Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року

    – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

       сектора до 60 дана  

                                             

– Рок извршења услуге: 24 часа;

– Рок за хитне интервенције је: 2 часа;

– Рок важења понуде: 100 дана;

– Гарантни рок на извршене услуге: 12 месеци;

– Рок важења понуде: 100 дана.

  1. Заједничка понуда ЗТР Cano KGГуберевац, пословна једниница улица Кнеза Михаила број 55; Матични број :52333288; ПИБ:101611115;  и „Biro Polis“ d.o.o  Нови Сад, улица Гаврила Принципа број 22, Матични број: 08833133; ПИБ: 103707778. Понуда број: 27/17 од 26.04.2017.године.

Основни елементи понуде

– Понуђена цена

Услугу сервисирања штампача и рециклажу тонера према техничкој спецификацији спремни смо да извршимо за износ од:

­­­А+Б (из обрасца техничких спецификација) без ПДВ-а 170.970,00 дин. +   ПДВ А+Б 34.182,00 дин што укупно износи:

А+Б са ПДВ-ом 205.092,00 дин.

– Услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року

    – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

       сектора до 60 дана  

                                                

– Рок извршења услуге: 24 часа;

– Рок за хитне интервенције је: 2 часа;

– Рок важења понуде: 95 дана;

– Гарантни рок на извршене услуге: 12 месеци;

– Рок важења понуде: 95 дана.

Стручна оцена понуда:

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

Комисија је констатовала да је  Заједничка понуда  ZTR„Cano KG“  Губеревац и „Biro Polis“ d.o.o  Нови Сад  неприхватљива  из следећег разлога:

  • Заједничка понуда ZTR„Cano KG“ Губеревац, пословна једниница улица Кнеза Михаила број 55; Матични број :52333288; ПИБ:101611115;  и „Biro Polis“ d.o.o  Нови Сад, улица Гаврила Принципа број 22, Матични број: 08833133; ПИБ: 103707778, је неприхватљива из разлога  што у члану 9 Споразума о заједничком подношењу понуде и извршењу јавне набавке  – Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера, нису јасно и прецизно описани послови сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, односно није дефинисан опис послова учесника „Biro Polis“ d.o.o  у заједничкој понуди. Понуда понуђача Заједничка понуда ZTR„Cano KG“ Губеревац и „Biro Polis“ d.o.o  Нови Сад је неприхватљива јер садржи битни недостатак у смислу члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, због чега није могуће утврдити њену стварну садржину.

–  Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је Заједничка понуда „Ribbоn commerce“ d.o.o.Крагујевац прихватљива.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку –Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Share this Post