ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

ОШ”Мирко Јовановић”

Незнаног јунака бр.8.

34 000 Крагујевац

Дел. број 01-844 од 23.07.2020.год.

                                                                                            Јавна набавка број:1.1.5/2020

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015.),

OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

Незнаног јунака 8.

34 000 Крагујевац

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

Назив наручиоца:ОШ”Мирко Јовановић”

Адреса:Незнаног јунака бр. 8

Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке:1.1.5/2020

Врста предмета јавне набавке:добра

Предмет јавне набавке:намирнице за припремање хране

Партије: обликован у 4 партијe

Партија бр. 1- Производи од брашна-ОРН 15810000 (Хлебни производи, свежа пецива и колачи);

Партија бр. 2 – Риба- ОРН 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

Партија бр. 3 – Намирнице широке потрошње

ОРН: 15800000 (разни прехрамбени производи), ОРН-15400000 (животињска или биљна уља и масти), ОРН 15300000 (воће, поврће и сродни производи), 03200000 (житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће), ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи), ), ОРН 15600000 (млинарски поизводи, скроб и скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског порекла и сродни производи), ОРН 15500000 (Млечни производи).

Партија бр.4. – Месо и месни производи ОРН; 15100000 (Производи животињског порекла, месо и месни производи

Контакт особа:Jелена Миловановић 034/300-333

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на интернет адреси наручиоца:/www.osmjovanovic.rs/ и Потралу јавних набавки, интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/

1.Критеријум за оцену понуда:најнижа понуђена цена.

2.Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015),

а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело преваре;

в)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

3.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу ОШ”Мирко Јовановић”, Незнаног јунака broj 8. 34 000 Крагујевац, са назнаком“Понуда за јавну набавку мале вредности број 1.1.5/2020-НЕ ОТВАРАТИ“.На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до дана 31.07.2020. године до 11:30 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда.Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку , по окончању поступка отваарања понуда, вратиће неотворену понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 31.07.2020. године у 12.00 часова у просторијама OШ”Мирко Јовановић”,улица Незнаног јунака бр.8 у Крагујевцу.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.Представник је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

5.Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

6.Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Јелена Миловановић тел. 034/300-333

Share this Post