Распоред писмених и контролних задатака за друго полугодиште школске 2013/2014 године

Admin/ 27 фебруара, 2014/ Огласна табла

Преузми Српски језик Мате ма тика Енгл ески  језик Нема чки  језик Гео Физ ика Хем ија Био ло гија Пис Кон тр Пис Кон тр Пи см Кон тр Пис Кон тр Кон Кон Кон Кон Редни  број нед Редни  број  нед еље Редни  број  нед еље Редни  број  нед еље Р.б. нед Р.б.  нед Р.б. нед Р.б.  нед

Read More

Конкурсна докуметација за набавку ел. енергије

Admin/ 19 фебруара, 2014/ Вести, Огласна табла

ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА бр.8. 34 000 Крагујевац     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   ЈАВНА НАБАВКА број 1.2.1/2014     Крагујевац, фебруар 2014. године На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима

Read More

Јавна набавка мале вредности – ел. енергија

Admin/ 19 фебруара, 2014/ Вести, Огласна табла

ОШ“Мирко Јовановић“ Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Јавна набавка број:1.2.1/2014 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12),   ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА бр.8. 34 000 Крагујевац   објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности   Назив наручиоца:ОШ“Мирко Јовановић“ Адреса:Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац

Read More