О Д Л У К А о додели уговора- набавка књига за одличне и награђене ученике

Admin/ 19 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ“Мирко Јовановић“

Брoj:01-500

Датум : 19.05.2017.године

Адреса:Незнаног јунака 8

К р а г у ј е в а ц

 Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,Ненад Миловановић, на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 10.04.2017.године,  доноси

О Д  Л У К У

о додели уговора

 

 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-105/17-XII од 27.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.1.6: Набавка књига за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа (ОРН:22110000 – Штампане књиге), уговор се додељује понуђачу:

 

Izdavačko preduzeće Klub kultured.о.о. Крагујевац, улица Краља Петра Првог Карађорђевића,  број 34, Матични број: 17342991, ПИБ:101317709; у складу са понудом број 0704 од 07.04.2017.године.

 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je јавну набавку мале вредности  број 1.1.5/17, добра – Набавка књига за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа, са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

Позив за достављање понуда објављен је дана 30.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 3.684.461,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке – Набавка књига за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа, у ОШ „Мирко Јовановић“  износи: динара 218.000,00 динара.

Рок за достављање понуда био је 07.04.2017. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 • „Делфи Књижаре“ д.о.о, Београд
 • „Клуб културе“ д.о.о, Крагујевац

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћених понуђача, извршено је дана 07.04.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

 

Понуђени су следећи услови:

 

 1. Делфи књижаре“ д.о.о. Београд, улица Ресавска број 33, Матични број: 20499753, ПИБ:105951900; Понуда од 05.04.2017.године;

Основни елементи понуде

1.Понуђена цена: 5.671.398,04  динара + ПДВ 567.139,80 динара што укупно износи: 6.238.537,84 динара;

 1. Рок испоруке: 20 радних дана од потписивања Уговора ;
 2. Услови плаћања:

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у року

    – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

    сектора  до 60 дана;                                                        

 1. 4. Рок важења понуде 90 дана.

 

 1. Издавачко предузеће Клуб културе д.о.о. Крагујевац , Краља Петра Првог број 34, Матични број: 17342991, ПИБ:101317709; Понуда број 0704 од 07.04.2017.године;

Основни елементи понуде

1.Понуђена цена: 3.631.770,00  динара + ПДВ 363.177.00  динара што укупно износи: 3.994.947,00 динара;

 1. Рок испоруке: три радна дана;
 2. Услови плаћања:

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у року

    – за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

    сектора  до 60 дана;                                                       

 1. 4. Рок важења понуде 90 дана

Стручна оцена понуда:

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

Комисија је констатовала да је понуда  Делфи књижаре“ д.о.о. Београд неприхватљива из следећих разлога:

 • понуђена цена прелази вредност процењене вредности јавне набавке;
 • понуђач није доставио доказ о испуњењу додатног услова предвиђеног конкурсном документацијом да у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016. године није био неликвидан дуже од 5 дана кумулативно ( у збиру), а у понуди није наведена интернет страница где подаци могу да се провере. Комисија је увидом  на сајту НБС утврдила да понуђач није био у блокади у наведеном периоду.
 • понуђач није попунио, потписао и оверио Менично писмо – овлашћење за озбиљност понуде, нити је доставио меницу као тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде.
 • понуђач није попунио обрасце из конкурсне документације „Модел оквирног споразума“ и „Модел  Уговора“  који су саставни део конкурсне документације.

 

Комисија је понуђачу Издавачко предузеће „Клуб културе “д.о.о. Крагујевац упутила допис са захтевом да достави на увид по један примерак књиге за сваки наслов из достављене понуде . Понуђач је доставио узорке и Комисија је констатовала да су достављени узорци књига у складу са захтевом из конкурсне документације.

 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача Издавачко предузеће „Клуб културе “д.о.о. Крагујевац прихватљива.

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку Набавка књига за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Share this Post