О Д Л У К А о додели уговора

Admin/ 19 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“

Брoj: 01-499

Датум :19.05.2017.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 25.04.2017.године,  доноси

О Д  Л У К У

о додели уговора

 

  1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-93/17-XII од 13.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.1.5: Средства за хигијену

 (ОРН :ОРН:39830000,39831000,39831300,39831600,39832000,33700000), уговор се   додељује понуђачу:

         

“ Nataly Drogerija” TR, Ниш , улица Благоја Паровића број 4/12 ; Матични број: 60430306  ; ПИБ: 104696754 у складу са понудом број 393/17 од 12.04.2017.године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je отворени поступак број 1.1.11/17, добра – Средства за хигијену, са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

Позив за достављање понуда објављен је дана 14.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 12.275.901,79 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке – средства за хигијену у ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу износи: 143.000,00 динара.

Рок за достављање понуда био је 13.04.2017. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

  1. Друштво за производњу, промет и услуге “Б2М” д.о.о. Београд ,
  2. ”Hemico“ d.o.o. Крагујевац,
  3. “ Nataly Drogerija” TR, Ниш.

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 13.04.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

 

 

 

 

 

Понуђени су следећи услови:

 

  1. 01. Друштво за производњу, промет и услуге “Б2М” д.о.о. Београд, улица Мис Ирбијеве број 12 ; Матични број: 17281038 ; ПИБ:100023525 ; Понуда број 156/17 од 13.04.2017.године.

Основни елементи понуде

-Понуђена цена 8.579.870,40 динара + ПДВ  1.715.974,08  динара  УКУПНО са ПДВ-ом – 10.295.844,48  динара;

Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

Рок испоруке средстава за хигијену: три дана по електронском захтеву наручиоца.

Рок важења понуде:90 дана

 

  1. 0 ”Hemico“ d.o.o. Крагујевац , улица Радоја Домановића број 1 ; Матични број: 17534645 ; ПИБ: 103248752 ;

Основни елементи понуде

-Понуђена цена  /  динара + ПДВ  /  динара  УКУПНО са ПДВ-ом –     /  динара;

Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

Рок испоруке средстава за хигијену: / .

Рок важења понуде:  / .

 

  1. “ Nataly Drogerija” TR, Ниш , улица Благоја Паровића број 4/12 ; Матични број: 60430306 ; ПИБ: 104696754 ; Понуда број 393/17 од 12.04.2017.године.

Основни елементи понуде

-Понуђена цена 11.979.322,00  динара + ПДВ 2.395.864,40  динара  УКУПНО са ПДВ-ом – 14.375.186,40  динара;

Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

Рок испоруке средстава за хигијену: три дана по електронском захтеву наручиоца.

Рок важења понуде: 95 дана

 

Стручна оцена понуда:

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

Комисија је констатовала да су понуде  Друштва за производњу, промет и услуге “Б2М” д.о.о. Београд и ”Hemico“ d.o.o. Крагујевац неприхватљиве  из следећих разлога:

 

  1. Понуда Друштва за производњу, промет и услуге “Б2М” д.о.о. Београд :

–  Изменом конкурсне документације предвиђено је да је  сваки понуђач  у обавези да уз своју понуду достави декларацију за сваки производ који се нуди.

Увидом у достављену понуду утврђено је да за следеће понуђене производе   нису достављане декларације :

 

14.      Гел за туширање  ПХ неутралан ,250 мл,комад 24        
20.      Улошци за бријач 1/10 паковање 12        
26.      Сјај за судо машину   паковање од  750 мл 32        
37 Течни «Ајакс» или слично –паковање од 1л 3632        
40 Хлорни гранулат паковање од 1 кг 56        
47.      Средство за ручно и машинско прање и одмашћивање подова потпино биодеградибилности,у концентрацији 1:100-1:200,на бази <5% 2-аминоетанола и <5% бутоксиетанола, паковање од 1 л 676        
51.      Уљани освеживач за простор 250мл,комад 77        
52.      Допуна за аутоматски освеживач ваздуха,комад 101        
54.      Метле на штапу 5 x шивена, дрвени штап, минималне дужине 95-100цм-комад 906        
65.      Дневни улошци 1/10,паковање 70        
66.      Памперс пелене бр 4.паковање 22        
68.      Рукавице  -ПВЦ за једнократну употребу 1/100 паковање 478        
69.      Капе за једнократну употребу -комад 830        
72.       Вата –паковање 100г 60        
74.      Крпе – фланел,комад 598        
80.     

Вакум гума са дршком –вакум гума конусна за одпушавање канализационих отвора са кратком дрвеном дршком дужине 30 цм ( минимум) ,спољни попречни пречник гуменог дела фи 13.5 цм (минимум),висине гуменог дела 8цм

( минимум),комад

196        
93. Кесе за смеће 55×95, 70 л-паковање 10 комада 11101        
94. Кесе за корпе (мање) 20 л-паковање 10 комада 7176        
96. Кесе за смеће 500х1000 пвц паковање 50/1 102        
97. Џамбо кесе 55цм 100/1,паковање 104        
101. Мрежица за писоар (миришљава, гумена, округла, пречника 18 цм),комад 8        
102. Средство за прање стакла без пумпице ,750мл 15        
105. Штапови лимени обложени пластичном цеви минималне дужине 115 цм са пвц навојем на једној старни дужине 2,2 цм и пвц навлаком на другој страни дужине 6 до 8 цм,комад 20        
106. Алуминијумска фолија за хигијену флаша за узорковање дужине 30м ,комад 50        
114. Средство за одмашћивање површина без пумпице , мање од 5% нејонски тензит, катјонског тензита, мирис пх вредност (1% воденог раствора) максимално 12,5 паковање од 750мл 150        
118. Средство за чишћење стакла без пумпице-обојена течност на бази алкохола (од 20 до 30%) боца 750мл- комад 120        
120. Четка за прашину-пајање-дуга длака,комад 15        

 

– За понуђене производе ( из обрасца техничких спецификација  уместо декларације достављене  су само фотографије ( слике) :

 

 

5.    

Дечји сапун чврсти,са компонентама за негу дечије коже ,глицерином и ланолином,тежине од 85 гр до  90 гр,комад 835      
53.      Кофа са бриском ,округла са ручком,запремине минимум 10 л са монтирајућим оцеђивачем.Комплет садржи уметак од памучних реса дужине око 20 цм -22 цм ,тежине минимум 1702 гр,са заменљивом дршком од лима обложеном пластичном цеви пречника 21 мм ( минимум) ,дужине 115 цм( минимум) са пвц навојем на једној страни дужине 2,2 цм ( минимум) ипвц навлаком на другом крају дужине од 6 до 8 цм ,комад 619      
60.      Корпе PVC 12 лит.-комад 1089      
61.      Кофе PVC 12 лит.-комад 392      
63.      Папирне марамице 1/10,беле боје ,100% целулоза ,тежина пакетића од 10 марамица износи 18 грама, паковање 341      
75.      Четка за под ,рибаћа четка са грубим ПВЦ вештачким влакнима,дрвена дршка,димензије 20 х 5,3 цм  (минимум),дужина длаке 2,5 цм (минимум),комад 358      
76.      Четка за флаше,за чишћење флаша запремине 1 л,влакно природно и вештачко, жица-поцинкована.,комад 20      
78.      Четке за прање зидова,четка прилагодљива за телескопски штап 25х10 цм-минимум,комад 232      
89.      Уложак за бриска,уметак за моп ,ресасти ,памучни ,дужина ресе око 20 цм ( минимум) ,тежине минимум 170гр,са ПВЦ навојем дужине 2,2 цм  (минимум)  за монтирање  за штап,универзални-комад 1518      
90.      Зогер –брисач подова са правоугаоним чистачем са припадајућом алуминијумском дршком дужине 140 цм (минимум) ,носач мопа дужине 40 цм (минимум) и навлака 40 цм х15 цм (минимум)-комад 279      
91. Супер бриско –памучне ресе око 20 цм ( минимум),тежине 170 гр са заменљивом дршком  од лима обложеном пластичном цеви пречника 21 мм (минимум), дужине 115 цм (минимум) са ПВЦ навојем на једној страни дужине 2,2 цм  (минимум) и ПВЦ навлаком на другом крају джине од 6 до 8 цм ,комад 667      
92. Сунђер (упијајући) за зогер 40×15-комад 443      
95. Четка за WC шкољку, самостојећа ,са постољем од ПВЦ-а ,дужина дршке 27 цм  (минимум)-комад 506      
98. Средство за дезинфекцију површина опреме и предмета Антисепсол или слично 5% 1/1л 7      
99. Средство за дезинфекцију површина опреме и предмета Антисепсол или слично 2% 1/1л 5      
100. Детерџент са антистатичким ефектом за све врсте обрађених дрвених површина са пумпицом ,750 мл 13      

 

 

– За понуђене производе ( из обрасца техничких спецификација ) су достављене декларације на меморандуму произвођача „ Хемопродукт“ д.о.о. Крушевац које нису у складу са  Правилником о декларисању производа:

 

17.      Шампон за косу без садржаја силикона ,без јаких сулфата и исушујућих алкохола, паковање од 1 л 310      
25.      Средство за машинско прање посуђа- да садржи од 5 до  15% поликарбоксилата,< 5 % фосфоната,натријум-хидроксида 20-25%,Пх 1% раствора 11-12,  паковање од 1 кг 61      
28.      Прашак за веш за машинско прање веша на 30,60 и 95 степени ,са сода избељивачем активним плавим зрнцима и додатком парфема.Садржај ПАМ минимум 7%,натријум карбоната од 20% до  40% ,бензенсулфонске киселине од 5,5 до 15% анјонских тензида , < 5% сапуна,поликарбоккарбоксилата,фосфоната,зеолита,избељивача на бази активног кисеоника,са додатком ензима,оптичких избељивача,мириса,дерматолошки испитан,паковање 3/1 кг 2901      
29.      Оплемењивач рубља –концентрат ,на бази 5-15% катјонске површинске активне супстанце,са постојаним мирисом паковање од 1 л 780      
30.      Средство за бељење веша,прашкасто средство као додатак детерџентима у циљу ефикаснијег избељивања рубља,да делује на бази активног кисеоника,са додатком мириса,да отклања све врсте флека,да је применљив и за ручно прање,паковање од 500 гр 450      
46.      Средство за чишћење ламината или паркета –да садржи од 5 до 15% нејонских и ањонских тензида ,да не захтева предпрање ,са импрегнационим ефектом ,паковање од 1 л 2410      
48.      Самоскидајуће течно средство за чишћење рерни и роштиља у оригиналној пвц амбалажи са распршивачем пумпицом, паковање од 750 мл 85      
84.      Средство за чишћење тепиха  на бази натријум-куменсуфоната,етоксилата масног алкохола < 3%,изотридеканолетоксилата <3%,лимунске киселине,на бази <5% нејонских тензида, паковање од 750 мл 343      
115. Течно средство за машинско прање судова- безбојна течност (Winterhalter или слично) универзални детерџента са садржајем активног хлора , не садржи НТА.Састав калијум хидроксид мин од 5 до 10%-литар 240      
116. Течност за испирање судова код машинског прања судова (Winterhalter или слично)не садржи НТА.Нејогени тензиди:мин од 5 до 15%, ПХ вредност (20Ц) мин 5до 5,7%,густина (20Ц)г/цм3 мин 0,98 до 1,03 г/цм3-литар 40      

Изменом конкурсне документације предвиђено је да је „промена произвођача производа у току трајања уговора , могућа је само изузетно уз предходно писмено обавештење наручиоца и по добијању његове писмене сагласности ( уписати понуђени тип и врсту производа)“.

– Увидом у понуду утврђено је да у  предвиђеној колони  нису наведени тражени подаци за следеће понуђене производе ( из обрасца техничке спецификације): 

 

6.     Хидрантна крема за руке са додатком глицерина ,парфимисана у оригиналној пвц туби  паковање 100 мл 756      
7.     Крема за лице –за негу осетљиве,нормалне и комбиноване коже паковање 250 мл 55      
8.     Четкица за зубе са суженом главом и ергономском дршком направљена од еко- полипропилена -комад 180      
9.     Паста за зубе –са садржајем амин-флуорида 50 мл,комад 965      
10.      Балзам за косу-благи за свакодневну негу косе паковање 750 мл 20      
13.      Ацетон за спољну употребу 50мл,комад 10      
18.      Чешаљ мали, комад 50      
19.      Бријач са заменљивим улошком, комад 120      
20.      Улошци за бријач 1/10 паковање 12      
21.      Грицкалица за нокте мала, комад 10      
27.      Со за судо машину паковање од 1 кг 84      
28.      Прашак за веш за машинско прање веша на 30,60 и 95 степени ,са сода избељивачем активним плавим зрнцима и додатком парфема.Садржај ПАМ минимум 7%,натријум карбоната од 20% до  40% ,бензенсулфонске киселине од 5,5 до 15% анјонских тензида , < 5% сапуна,поликарбоккарбоксилата,фосфоната,зеолита,избељивача на бази активног кисеоника,са додатком ензима,оптичких избељивача,мириса,дерматолошки испитан,паковање 3/1 кг 2901      
30.      Средство за бељење веша,прашкасто средство као додатак детерџентима у циљу ефикаснијег избељивања рубља,да делује на бази активног кисеоника,са додатком мириса,да отклања све врсте флека,да је применљив и за ручно прање,паковање од 500 гр 450      
41 Дезиол или слично за дезинфекцију паковање од 1 л 292      
42.     

Средство за дезинфекцију руку на бази алккохола

( етанола и пропанола),хлорхексидин дигликоната и Д-глуконске киселине вируцид, бактерицид ,фунгицид, не пени,не оставља резидуе,штити и дезинфикује руке,биодеградабилан, минимално 90 %пријатног мириса ,паковање од 1 л

1073      
43.      Средство за дезинфекцију, чишћење и дезодорацију  равних површина (санитарија,подова,тепиха и др) ,концентрат 1/10 бактерицид ,вируцид,фунгицид  и алгицид паковање од  1 л 2738      
50.      Освеживач спреј за просторије, концентровано 100 мл.комад 373      
51.      Уљани освеживач за простор 250мл,комад 77      
66.      Памперс пелене бр 4.паковање 22      
69.      Капе за једнократну употребу -комад 830      
73.      Трулекс крпа –вишенаменска сунђераста трулекс крпа (паковање 3 комада) димензије 160х150мм (минимум),комад 4080      
74.      Крпе – фланел,комад 598      
75.      Четка за под ,рибаћа четка са грубим ПВЦ вештачким влакнима,дрвена дршка,димензије 20 х 5,3 цм  (минимум),дужина длаке 2,5 цм (минимум),комад 358      
76.      Четка за флаше,за чишћење флаша запремине 1 л,влакно природно и вештачко, жица-поцинкована.,комад 20      
77.      Крпе за под 50х70 цм,комад 1514      
78.      Четке за прање зидова,четка прилагодљива за телескопски штап 25х10 цм-минимум,комад 232      
79.      Крпа за чишћење ,магична 30 цм х 30 цм 2/1 паковање 1494      
80.     

Вакум гума са дршком –вакум гума конусна за одпушавање канализационих отвора са кратком дрвеном дршком дужине 30 цм ( минимум) ,спољни попречни пречник гуменог дела фи 13.5 цм (минимум),висине гуменог дела 8цм

( минимум),комад

196      
82.      Прашко за пајање радијатора,комад 260      
85.      Сунђер са абразивним слојем,оштрих ивица,димензије 130х90х45 мм (минимум),2/1 паковање 3303      
86.      Сунђерасте крпе – Димензије:18  x 20 цм, Висока моћ упијања, чист природан производ, израђен од вуне и целулозе, биоразградљив,Вишенаменске, сунђерасте, понуђено добро мора бити: произведено од квалитетног материјала, високог функционалног ефекта, естетски прихватљиво ,безбедно и комфорно за употребу,паковање 5/1 (Виледа или слично) 752      
87.      Жице за суђе- за рибање и полирање посуђа и површина,на бази нерђајућег челика,паковање 1/1 1646      
89.      Уложак за бриска,уметак за моп ,ресасти ,памучни ,дужина ресе око 20 цм ( минимум) ,тежине минимум 170гр,са ПВЦ навојем дужине 2,2 цм  (минимум)  за монтирање  за штап,универзални-комад 1518      
91. Супер бриско –памучне ресе око 20 цм ( минимум),тежине 170 гр са заменљивом дршком  од лима обложеном пластичном цеви пречника 21 мм (минимум), дужине 115 цм (минимум) са ПВЦ навојем на једној страни дужине 2,2 цм  (минимум) и ПВЦ навлаком на другом крају джине од 6 до 8 цм ,комад 667      
92. Сунђер (упијајући) за зогер 40×15-комад 443      
98. Средство за дезинфекцију површина опреме и предмета Антисепсол или слично 5% 1/1л 7      
99. Средство за дезинфекцију површина опреме и предмета Антисепсол или слично 2% 1/1л 5      
100. Детерџент са антистатичким ефектом за све врсте обрађених дрвених површина са пумпицом ,750 мл 13      
101. Мрежица за писоар (миришљава, гумена, округла, пречника 18 цм),комад 8      
110. Заштитне маске са ал траком и филтером, трослојне са прилагодљивом алуминијумском траком за нос, паковање 100/1 1      
112. Дестилована вода 1/1л 300      
115. Течно средство за машинско прање судова- безбојна течност (Winterhalter или слично) универзални детерџента са садржајем активног хлора , не садржи НТА.Састав калијум хидроксид мин од 5 до 10%-литар 240      
116. Течност за испирање судова код машинског прања судова (Winterhalter или слично)не садржи НТА.Нејогени тензиди:мин од 5 до 15%, ПХ вредност (20Ц) мин 5до 5,7%,густина (20Ц)г/цм3 мин 0,98 до 1,03 г/цм3-литар 40      
117. Таблетирана СО хемијска средства за професионалне машине типа Winterhalter или слично 25/1 . Састав натријум хлорид мин. 98,-99.8%5,паковање. 8      
120. Четка за прашину-пајање-дуга длака,комад 15      

 

  1. Понуђач ”Hemico“ d.o.o. Крагујевац није доставио доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених конкурсном документацијом, нити је доставио, попунио и оверио обрасце предвиђене конкурсном документацијом.

 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача  “ Nataly Drogerija” TR, Ниш прихватљива

 

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку-средства за хигијену повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

Ненад Миловановић

                                                                                                                                                                         

Share this Post