О Д Л У К У о додели уговора – ПРВА ПАРТИЈА

Admin/ 11 септембра, 2019/ Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:

Брoj:01-1157

Датум : 10.09.2019.године

Адреса:Незнаног јунака број 8

К р а г у ј е в а ц

Директор Ненад Миловановић, из ОШ „Мирко Јовановић“ на основу члана 79.Правилника о јавним набавкама у ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 11.07.2018.године,  доноси

О Д  Л У К У

о додели уговора – ПРВА ПАРТИЈА

 

На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-212/19-XII од 25.06.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.4: Набавка ХТЗ опреме,прва партија- радна и заштитна одећа (ОРН: радна одећа,специјална радна одећа и прибор 18100000) , уговор се додељује понуђачу:

Заједничка понуда “МАТИЦА”д.о.о – огранак конфекција, Крагујевац, улица Града Сирена 15, Матични број: 07498993, ПИБ:101741315; Понуда број 117/19  од 23.07.2019.године; и  „Жељезничар“ д.о.о. заштитна  радионица – огранак Крагујевац, улица Косовска 2-4, Суботица; Матични број : 08803722, ПИБ:103196763.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je  отворени поступак јавне  број 1.1.9/19, добра – Набавка ХТЗ опреме ,прва партија – радна и заштитна одећа , са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

Позив за достављање понуда објављен је дана 26.06.2019.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи  21.884.214,00 динара

(без ПДВ а).

Прва партија – радна и заштитна одећа,ОРН:18100000 – 14.649.381,00 динара (без ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке – Набавка ХТЗ опреме ,прва партија- радна и заштитна одећа  износи:41.667,00 динара.

Рок за достављање понуда био 26.07.2019. године до 12:00 часова. Благовремено je приспелa понудa:

  1. Заједничка понуда “МАТИЦА”д.о.о – огранак конфекција, Крагујевац, и  „Жељезничар“ д.о.о. заштитна  радионица – огранак Крагујевац.

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 26.07.2019. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку. На спроведени поступак није било примедби

Понуђени су следећи услови:

  1. Заједничка понуда “МАТИЦА”д.о.о – огранак конфекција, Крагујевац, улица Града Сирена 15, Матични број: 07498993, ПИБ:101741315; Понуда број 117/19  од 23.07.2019.године; и  „Жељезничар“ д.о.о. заштитна  радионица – огранак Крагујевац, улица Косовска 2-4, Суботица; Матични број : 08803722, ПИБ:103196763.

Основни елементи понуде

-Понуђена цена: 14.445.640,00 динара + ПДВ 2.889.128,00/УКУПНО: 17.334.768,00 динара;

-Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и потписане фактуре.

-Рок испоруке: 5дана од сваког појединачног захтева упућеног електронском поштом одговорног лица сваког наручиоца.

-Комерцијалне повољности: /

-Гаранција 12 месеци

-Рок важења понуде:  90 дана

Стручна оцена понуда:

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је Заједничка понуда “МАТИЦА”д.о.о – огранак конфекција, Крагујевац, и  „Жељезничар“ д.о.о. заштитна  радионица – огранак Крагујевац, прихватљива.

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку – Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа ,повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

Ненад Миловановић

Share this Post