ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Догађаји, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број
124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;
2.Предмет набавке: средства за хигијену;
3.Уговорена вредност:370.000,00 динара;
4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;
5.Број примљенихпонуда: 1;
6.Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена:370.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа понуђена цена: 370.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
највиша прихватљива понуђена цена:370.000,00 динара( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
најнижа прихватљива понуђена цена:370.000,00 динара ( цене су исказане без урачунатог ПДВ-а );
7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —
8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 15.04.2020.године;
9.Датум закључења уговора:21.04.2020.годину;
10.Основни подаци о снабдевачу:
„Hemico“,d.o.o. ,Крагујевац,улица Радоје Домановић број 1, ПИБ 103248752;
11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post