ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НОВЕ ТОНЕРЕ

Admin/ 26 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 25.05.2017.године

 Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НОВЕ ТОНЕРЕ

 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;

2.Предмет набавке: Нови тонери;

3.Уговорена вредност:74.417.000,00 динара;

4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;

5.Број примљенихпонуда: 3;

6.Највиша и најнижа понуђена цена:

највиша понуђена цена:5.711.504,75 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа понуђена цена: 74.417,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

највиша прихватљива понуђена цена:74.417,00 динара( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа прихватљива понуђена цена:74.417,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —

8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 24.04.2017.године;

9.Датум закључења уговора:25.05.2017.годину;

10.Основни подаци о снабдевачу:

Д.о.о. „Винтек“, улица Косте Главанића 10 из Београда, ПИБ  104276295;

11.Период важења уговора: 12 месеци.

 

Share this Post