ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА РАЧУНАРСКУ И СРОДНУ ОПРЕМУ

Admin/ 11 септембра, 2019/ Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 10.09.2019.године

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА РАЧУНАРСКУ И СРОДНУ ОПРЕМУ

1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;

2.Предмет набавке: рачунарска и сродна опрема;

3.Уговорена вредност:309.384,00 динара;

4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ ;

5.Број примљенихпонуда: 2;

6.Највиша и најнижа понуђена цена:

највиша понуђена цена:398.950,67 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа понуђена цена: 309.384,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

највиша прихватљива понуђена цена:309.384,00 динара( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

најнижа прихватљива понуђена цена:309.384,00 динара ( цене су исказане без урачунатог  ПДВ-а );

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: —

8.Датум доношења одлуке о закључењу уговора: 02.09.2019.године;

9.Датум закључења уговора:09.09.2019.годину;

10.Основни подаци о снабдевачу:

 „Аиго бс. Београд“, улица Кнегиње Зорке број 25-27 Београд, ПИБ  105362637;

11.Период важења уговора: 12 месеци.

Share this Post