Одлука о додели уговора

Admin/ 24 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:

Брoj: 01-384

Датум :24.04.2017.године

Адреса:Незнаног јунака 8

К р а г у ј е в а ц

 

Директор Ненад Миловановић, из ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 29.03.2017.године,  доноси

 

 

О Д  Л У К У

о додели уговора

 

 1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-91/17-XII од 15.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 1.1.8 : Нови тонери (ОРН:30125110 – Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине), уговор се додељује понуђачу:

 

Vintecd.о.о. Београд, улица Kосте Главанића број 10, Матични број: 20128224, ПИБ:104276295; у складу са понудом број 220317/01 од 22.03.2017.године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровела je отворени поступак јавне набавке број 1.1.9/17, добра – нови тонери, са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем, на период важења од годину дана.

Позив за достављање понуда објављен је дана 16.03.2017.године. на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).

Процењена вредност централизоване јавне набавке износи: 2.510.838,00 динара (без урачунатог ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке – нови тонери  у ОШ „Мирко Јовановић“ износи:74.417,00 динара.

Рок за достављање понуда био је 24.03.2017. године до 12:00 часова. Благовремено су  приспеле понуде:

 

 1. „Vintec“d.о.о. Београд
 2. „Аmphora“d.о.о. Београд
 3. ZTR „CanoKG“d.о.о. Губеревац

 

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 24.03.2017. године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за централизовану јавну набавку.

 

 

 

Понуђени су следећи услови:

 

 1. Vintecd.о.о. Београд, улица Kосте Главанића број 10, Матични број: 20128224, ПИБ:104276295; Понуда број 220317/01 од 22.03.2017.године;

 

Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:1.420.000,00 динара + ПДВ 284.000,00 динара

што укупно износи: 1.704.000,00 динара;

 1. Рок испоруке: 3 дана;
 2. Услови плаћања:

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у року

– за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

сектора  до 60 дана;

 1. 4. Рок важења понуде 90 дана.

 

 1. „Аmphorad.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића број 10, Матични број: 07470916, ПИБ:100037820; Понуда број 2403 од 24.03.2017.године;

Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:2.620.472,00 динара + ПДВ 524.094,40 динара

што укупно износи: 3.144.566,40 динара;

 1. Рок испоруке: 1 дан;
 2. Услови плаћања:

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у року

– за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

сектора  до 60 дана;

 1. 4. Рок важења понуде 90 дана.

 

 1. ZTR CanoKGd.о.о. Губеревац, пословна јединица Крагујевац, улица Кнеза Михаила број 55, Матични број: 52333288, ПИБ:101611115; Понуда број 22/17 од 24.03.2017.године;

Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:2.509.900,00 динара + ПДВ 501.980,00 динара

што укупно износи: 3.011.880,00 динара;

 1. Рок испоруке: 2 радна дана;
 2. Услови плаћања:

Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у року

– за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног

сектора  до 60 дана;

 1. 4. Рок важења понуде 95 дана.

 

Стручна оцена понуда:

Комисија је приликом отварања понуда констатовала да понуђачи нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача – „Аmphora“d.о.о. Београд  неприхватљива јер је понуђена цена већа од процењене вредности јавне набавке.

Комисија је затражила од понуђача „Vintec“ d.о.о. Београд, додатно образложење због неуобичајено ниске цене исказане у техничкој спецификацији садржаној у конкурсној документацији за позиције 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 105,109, 110, 116, 117,118, 119 и 135 и да се изјасни да ли су понуђени оргинални тонери произвођача. Понуђач је у писаној форми доставио појашњење да у свему остаје при јединичним ценама из понуде и да нуди оргинал тонере произвођача.

 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да су понуде понуђача „Vintec“d.о.о. Београд и ZTR „CanoKG“d.о.о. Губеревац прихватљиве.

 

На основу унапред утврђеног критеријума  „најнижа понуђена цена“ Комисија је утврдила ранг понуђача:

 

 1. „Vintec“d.о.о. Београд
 2. ZTR „CanoKG“d.о.о. Губеревац

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку нови тонери повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

 

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                       Ненад Миловановић

                                                                                                                          

Share this Post