РАДНИХ ЗАДАТАКА

На основу члана 126.став 4.тачка 19)Закона о основама система образовања и
васпитања( „Сл.гласник РС“,број 88/17 ),члана 24.став 2.Закона о раду ( „Сл.гласник РС“ број
24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14 ) и члана 77.став 2.тачка 19.Статута школе,директор ОШ“Мирко
Јовановић“ у Крагујевцу дана 07.12.2018.године,донео је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И

РАДНИХ ЗАДАТАКА

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ У КРАГУЈЕВЦУ

Члан 1.

Члан 9. став 2. тачка 2).мења се тако што се после речи „ и стручни сарадници“ додаје и
„педагошки асистент „.

Члан 2.

Члан 13.став 4.мења се тако што се после речи „и библиотекар“ додаје „ и педагошки асистент“ .

Члан 3.
После члана 27. додаје се члан 27а. који гласи:
„ Услови за обављање послова педагошког асистента
Послове педагошког асистента може да обавља лице које има стечено средње образовање и
програм обуке за педагошког асистента који садржи уводни модул,шест обавезних модула и два
изборна модула.
Додатни услови:
-познавање ромског језика за рад са децом,ученицима и породицама из ромске заједнице“ .

Члан 4.
После члана 69.додаје се члан 69а. који гласи:
„ Педагошки асистент
Општи опис послова:

 • континуирани рад са децом и ученицима који је потребна додатна подршка у образовању и
  васпитању,нарочито
   Старање да редовно похађају образовно-васпитни процес,да имају неопходан прибори да
  редовно раде домаће задатке;
   Пружање помоћи,мотивисање и подстицање ученика у учењу,учећшу у другим
  активностима,изради задатак,као и пружање језичке подршке када је потребна;

 Пружање помоћи ученицима,којима је потребна додатна подршка, да се интегришу у
одељење;
 Подстицање позитивног односа и става ученика у односу ученике којима је потребна
додатна подршка;
 Старање о безбедности ученика током боравка у школи и трајања наставе у
природи,излета или екскурзије;
-пружање помоћи наставнику и стручном сараднику, нарочито у:
 Припреми и реализацији образовно-васпитног процеса, укључујући и оцењивање, као и
уважавајући искуства и претходна знања ученика;
 Организацији посебних активности на нивоу одељења,школе или општине ( обележавање
значајних датума,посете музејима,позориштима,орагнизација излета, наставе у
природи,екскурзија и слично );
 Процесу интеграције ученика,којима је потребна додатна подршка, у одељење;
 Укључивање у тим за подршку ученику за кога се израђује индивидуални образовни план;
-сарадња и рад са родитељима и породицом,нарочито у:
 Успостављању вези између породице и школе,у циљу постизања да ученици редовно и
успешно похађају образовно-вспитни процес,редовном обавештавању родитеља или
старатеља о понашању и напретку ученика;
 Учесвовању на састанцима у школи,посебно када су укључене породице ученика којима је
потребна додатна подршка;
 Обезбеђивање постепеног укључивања родитеља у припреме детета за упис у школу,уз
поштовање родитеља,веровања,друштвених вредности на локалном нивоу,искустава и
потреба породица;
 Информисању рдитеља о раном развоју деце кроз лако усвајање језика,вештина и
специфичних знања,подстицање самопоштовања и социјализације у културу у којој се
формално образовање спроводи,подстицању породица да укњуче децу у систем
образовања.
Број извршилаца:1,00 “.

Директор школе


Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних
задатака разматрао је Школски одбор на седници одржаној 14.12.2018.године и дао сагласност на
њихово доношење.

Председник ШО


Измене и допуне су објављене на огласној табли школе дана 14.12.2018.године и заведене
су под деловодним бројем 01-1645 од истог дана.
Секретар школе


Leave a Comment