О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ

ЗАДАТАКА

На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), члана 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/2014), и члана 49. став 1. тачка 1. Статута Школе,а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о каталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 81/2017) и каталога радних места пратећих и помоћно-техничких послова, директор Основне школе ”Мирко Јовановић“ у Крагујевцу (даље: Школа) дана 28.02.2018. године донео је

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ У КРАГУЈЕВЦУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Основној школи “Мирко Јовановић” у Крагујевцу (даље: Правилник), утврђују се: организациони делови у школи, групе послова, опис послова, врста и степен стручне спреме, потребна знања односно искуства и други потребни услови (пробни рад, провера психо-физичких способности) и потребан број извршилаца за њихово обављање, услови за заснивање радног односа и за рад и друга питања којима се уређује несметано обављање свих послова у оквиру делатности Школе.

Члан 2.

У Школи се утврђују послови, у складу са природом и организацијом образовно-васпитне делатности и одређује потребан број извршилаца који треба да обезбеди ефикасно извршавање школског програма, годишњег плана рада Школе и обављање делатности Школе у целини.

Члан 3.

За сваки посао, односну групу послова, даје се назив, опис и потребан број извршилаца, као и услови, прописани Законом и подзаконским актима за њихово обављање, које треба да испуњавају њихови извршиоци.

Члан 4.

Услови за пријем у радни однос прописани су Законом јединствено за све запослене у Школи. Услови у погледу врсте стручне спреме за рад наставника и стручних сарадника прописани су Законом,Уредбом, правилником којим се утврђује врста стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, правилником којим се утврђује врста стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи.

Услови за рад секретара Школе прописани су Законом и Уредбом. Зависно од сложености послова које обављају, за остале запослене посебни услови се утврђују законом, Уредбом и овим правилником.

Члан 5.

На послове, односно радна места која су утврђена овим правилником, радни однос се заснива, по правилу, на неодређено или одређено време, са пуним или непуним радним временом.

Члан 6.

Школа је организована као јединствена радна целина са седиштем у Крагујевцу, Незнаног јунака број 8 и у Издвојеном одељењу школе у Петровцу,Душана Ђорђевића бб.

Издвојено одељење школе нема својство правног лица.

Члан 7.

Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета по групама, у складу са важећим наставним планом и програмом, према утврђеном распореду часова.

Број одељења појединих разреда у школи је променљив и зависи од броја уписаних ученика.

Члан 8.

На почетку сваке школске године утврђује се број извршилаца у настави и број ваннаставног особља зависно од броја ученика, броја одељења и величине школе, у складу са Законом, и Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

IIОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Члан 9.

Организација рада школе заснива се на рационалној подели рада у оквиру рада школе, у складу са захтевима савремене огранизације рада

Школа обавља послове преко следећих служби:

1. Послови руковођења: директор, односно вршилац дужности директора и помоћник директора;

2. Образовно-васпитни послови/служба чине наставници и стручни сарадници;

4. Служба за правне и административне послове-секретар школе и референт за правне,кадровске и администартивне послове;

5. Служба за финансијско-рачуноводствене послове- шеф рачуноводства и благајник ;

6.Техничка служба и остали послови подршке (помоћно-техничко особље): домар,кувар, радници на одржавању хигијене-чистачи;

7. Специјализоване службе коју чине: сарадник за послове заштите, безбедности и заштите на раду и сарадник за јавне набавке.

Укупан број запослених у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину износи _________ извршилаца, а максимални број запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време, износи 96,91извршилаца. Услед промене броја одељења и броја ученика, на почетку сваке школске године до 15. септембра вршиће се измена овог члана Правилника, због промене броја извршилаца.

III УСЛОВИ ЗА РАД ПО ГРУПАМА РАДНИХ МЕСТА

 1. Послови руковођења

Директор школе

Члан 10.

Директор руководи радом школе.

Директор је одговоран за законитост рада, за заступање и представљање, и за успешно обављање делатности установе.

Вршилац дужности директора

Члан 11.

Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.

Члан 12.

Помоћник директора

На послове помоћника директора распоређује се наставник,васпитач и стручни сарадник (који испуњава услове за рад наставника, васпитача и стручног сарадника предвиђене законом ),који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно радну годину у складу са Законом и Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

3. Образовно-васпитна служба

Члан 13.

Наставно особље обавља образовно-васпитан рад са ученицима школе, према Школском програму и Годишњем плану рада школе, који доноси Школски одбор на основу наставног плана и програма и према Школском календару који доноси Министар.

Делатност образовно-васпитног рада врши се у седишти школе у Крагујевцу (од првог до осмог разреда) и у издвојеном одељењу школе у Петровцу (од првог до четвртог разреда).

Наставно особље чине наставник разредне наставе и наставник предметне наставе.

Стручни сарадници – педагог/ психолог и библиотекар.

4. Служба за правне послове

Члан 14.

Правне послове у установи обавља секретар Школе и референт за правне,кадровске и административне послове.

Правне послове секретар и референт за правне,кадровске и административне послове обављају и за издвојено одељење школе у Петровцу.

5. Служба за финансијско- рачуноводствене послове и административно финансијске

послове

Члан 15.

Финансијске послове у Школи обављају шеф рачуноводства и благајник .

Финансијско-рачуноводствени и административни послови се обављају и за издвојено одељење школе у Петровцу.

7. Техничка служба и остали послови подршке

Члан 16.

Послове техничке службе и остале послове подршке у Школи обављају:

 1. домар/мајстор одржавања;
 2. кувар/посластичар;
 3. кафе куварица/сервирка;
 4. радник на одржавању хигијене/чистачица.

Домар/мајстор одржавања

Члан 17.

Послове домара/мајстора одржавања обавља лице у проценту у складу са Законом и Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Домар обавља послове из свог делокруга и за издвојено одељење школе у Петровцу.

Кувар/посластичар

Члан 18.

Кувар/посластичар припрема све врсте јела по јеловнику,контролише исправност намирница и контролише квалитет припремљеног јела,сервира јела и припрема јеловник.

Кафе куварица/сервирка

Члан 19.

Кафе куварица/сервирка припрема, сервира и послужује топле и хладне напитке и одржа хигијену посуђа, прибора и уређаја.

Радник на одржавању хигијене/чистачица

Члан 20.

Послове одржавања хигијене у просторијама, санитарном чвору и дворишту и изношење смећа,обављају радници на одржавању хигијене/чистачице.

Сарадник за послове заштите, безбедности и заштите на раду

Члан 21.

Послове сарадника за послове заштите, безбедности и заштите на раду обавља лице које се ангажује за процену ризика, израду акта о процени ризика, периодична и превентивна испитивања услова рада, примену мера заштите, безбедности и здравље на раду и мера побољшања услова рада, прати стање у вези са повредама о раду и професионалним обољењима, оспособљава запослене за безбедан рад,даје упутства и и друге послове које се тичу заштите, безбедности и здравља на раду.

Сарадник за јавне набавке

Члан 22.

Сардник за јавне набавке је лице које обавља послове припремања и израда плана јавних набаки, припремање конкурсне документације за спровођење поступка јавних набавки, помаже у раду комисији, води евденцију јавних набавки, прати њихово спровођење и друге поступке у складу са Закономо јавним набавкама. Ове послове у школи обављају секретар и финансијско-рачуноводствени сарадник, а по потреби, у складу са Законом се ангажује службеник за јавне набавке.

IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Члан 23.

У радни однос у установи може да буде примљено лице ако:

1) има одговарајуће образовање;

2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;

5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Услови за рад директора

Члан 24.

Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања и положен испит за директора (лиценцу).

Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. наведеног закона, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе и које има и доказ о похађаном прописаном програму обуке.

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора).

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност.

Додатни услови:

-испит за директора;

-познавање рада на рачунару.

Услови за рад вршиоаца дужности директора

Члан 25.

За вршиоца дужности директора установе може да буде именовано лице које испуњава прописане услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, и то до избора директора, а најдуже шест месеци.

Члан 26.

Услови за рад помоћника директора

На послове помоћника директора распоређује се наставник и стручни сарадник јоји испуњава услове за рад наставника и стручног сардника предвиђене законом.

Додатни услови:

-положен испит за лиценцу за наставника или стручног сарадника;

-познавање рада на рачунару;

-образовање из психолошких, педагошких и медотичких дисциплина,

-познавање језика на коме се изводи настава.

Услови за наставника, васпитача или стручног сарадника

Члан 27.

Послове наставника, васпитача и стручног сарадник може да обавља лице које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Обавезно образовање лица из члана 3. овог става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из става 3. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Програм за стицање образовања из става 3. овог члана остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из става 3. овог члана закона.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и могу бити преузети.

Додатни услови:

– положен испит за лиценцу;

-познавање рада на рачунару;

– образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;

-познавање језика на коме се изводи настава.

(Врста образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,васпитача , стручног сарадника у основној школи).

Члан 28.

Степен и врсту образовања наставника верске наставе у школи, на предлог органа надлежног за послове односа са црквама и верским заједницама, по прибављеном мишљењу традиционалних цркава и верских заједница, прописује министар.

Услови за секретара установе

Члан 29.

Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни испит или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара.

Додатни услови:

 • лиценца за секретара;
 • познавања рада на рачунару.

Услови за референта за правне,кадровске и административне послове

Члан 30.

Референт за правне, кадровске и административне послове мора да има средње образовање у трајању од четири године.

Додатни услови:

-познавање рада на рачунару.

Услови за шефа рачуноводства

Члан 31.

Послове шефа рачуноводства може да обавља лице које има високо образовање и то:

-на основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

–на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатни услови:

-познавање рада на рачунару и

-најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

Услови за благајника

Члан 32.

Послове благајника може да обавља лице које има средње образовање у трајању од четири године.

Додатни услови:

-познавање рада на рачунару.

Услови заДомара/мајстора одржавања

Члан 33.

Послове домара/мајстора одржавања обавља лице које има – средње образовање (трећи или четврти степен), које има способности одржавања инсталација,противпожарних система,уређаја,опреме,апарата и средстава у испраном стању и положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

Посебни услови:

– положен стручни испити за рад са судовима под притиском ( за послове руковања постројењем у котларници ) и ППЗ-а.

Услови за кувара/посластичара

Члан 34.

Послове кувара/посластичара може да обавља лице које има средње образовање ( четрврти или пети степен ).

Услови за кафе куварицу/сервирку

Члан 35.

Послове кафе куварице/сервирке може да обавља особа која има средње образовање (други или трећи степен).

Изузетно ове послове може да обавља и лице које има основно образовање са радним искуством на тим пословима, до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Услови за радника на одржавању хигијене/чистачице

Члан 36.

За послове радник на одржавању хигијене/чистачица потребан је први степен стручне спреме односно завршена основна школа.

Услови за сарадника за послове заштите, безбедности издравља на раду

Члан 37.

За послове сарадника за послове заштите, безбедности издравља на раду потребно је високо образовање и то:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године

Изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године и радно искуство на тим

пословима, до дана ступања на Додатни услови:

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Услови за сарадника за јавне набавке

Члан 38.

Послове сарадника за јавне набавке може да обавља лице које има високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;

– на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године

Додатна услови:

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке

V НАЧИН ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

Члан 39.

Пријем у радни однос у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе врши се на основу преузимања запосленог са листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом (у даљем тексту: преузимање са листе), као и на основу преузимања или конкурса ако се није могло извршити преузимање са листе.

Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става 1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе предвиђене Законом.

Установе могу вршити и узајамно преузимање запослених на неодређено време, на одговарајуће послове, на основу потписаног споразума о узајамном преузимању уз претходну сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања до 20%.

Уколико нису испуњени услови из ст. 1–3. овог члана, радни однос у установи може се засновати на основу конкурса на неодређено време и одређено време, у складу са законом или преузимањем из друге јавне службе, на начин прописан законом којим се уређују радни односи у јавним службама.

VI ПРИЈУМ У РАДНИ ОДНОС НА ОСНОВУ КОНКУРСА

Радни однос на неодређено време радника

Члан 40.

Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује директор.

Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни члан комисије је секретар установе. Комисија има најмање три члана.

Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.

Кандидати из става 4. овог члана, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања решења из става 7. овог члана.

Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом.

Ако на конкурсу није изабран ни један кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана.

Члан 41.

Установа општим актом може да пропише обавезу уговарања пробног рада са наставником, васпитачем и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време.

Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у радни однос на одређено време.

Пробни рад обавља се у складу са чланом 36 Закона о раду.

Радни однос на одређено време радника

Члан 42.

Радни однос на одређено време у установи заснива се на основу конкурса, спроведеног на начин прописан за заснивање радног односа на неодређено време.

Установа може да прими у радни однос на одређено време лице:

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;

2) ради обављања послова педагошког асистента, односно андрагошког асистента.

Изузетно, установа без конкурса може да прими у радни однос на одређено време лице:

1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана;

2) до избора кандидата – када се на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове, а најкасније до 31. августа текуће школске године;

3) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31. августа текуће школске године;

4) ради извођења верске наставе.

Листу наставника верске наставе, на предлог традиционалних цркава и верских заједница, утврђује министар.

Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верска заједница са утврђене листе за сваку школску годину.

За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.

У поступку избора педагошког асистента, односно андрагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.

За обављање послова педагошког асистента, односно андрагошког асистента установа са лицем закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину.

У установи од посебног интереса за Републику Србију може да се ангажује наставник или асистент одговарајуће високошколске установе или запослени у научном институту с одговарајућим звањем, на одређено време за сваку школску годину, за највише 30% од пуног радног времена, уз сагласност министра.

Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време.

VII РАДНИ ОДНОС СА ЛИЦЕМ КОЈЕ НЕМА ЛИЦЕНЦУ

Члан 43.

Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља:

1) приправник;

2) лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;

3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог;

4) педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник.

Лице из става 1. тач. 1)–3) овог члана може да обавља послове наставника, васпитача и стручног сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у установи.

Приправник

Члан 44.

Приправник, у смислу закона, јесте лице које први пут у својству наставника, васпитача, стручног сарадника, односно секретара заснива радни однос у установи, са пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу, односно стручног испита за секретара установе.

Приправнички стаж траје најдуже две године.

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника, установа приправнику одређује ментора.

Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач-приправник ради под непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор.

Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.

Изузетно, ако установа нема ментора, односно одговарајућег наставника, васпитача и стручног сарадника са лиценцом, ангажоваће наставника, васпитача и стручног сарадника са лиценцом из друге установе.

Стручни сарадник – приправник који има образовање из члана 13. овог правилникаи који је током студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова на основу праксе у установи, свој рад може да обавља без непосредног надзора стручног сарадника са лиценцом из става 5. овог члана.

Приправник који савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.

Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.

Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у законом прописаном року пријављен за полагање испита, приправнику се рок за полагање испита за лиценцу продужава до организовања испита.

Трошкове полагање испита, сноси установа.

Приправник – стажиста

Члан 45.

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља и приправник – стажиста.

Приправник – стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу.

Установа и приправник – стажиста закључују уговор о стручном усавршавању у трајању од најмање годину, а најдуже две године.

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.

Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи.

На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на приправника.

VIII БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И ОПИС РАДНИХ МЕСТА

Члан 46.

Број извршилаца на радним местима наставника и стручних сарадника утврђује се Годишњим планом рада Школе за сваку школску годину и може се мењати сваке школске године, зависно од броја уписане деце, односно од броја одељења у Школи, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи.

Број извршиоца на пословима секретара установе, финансијско-рачуноводственог сарадника, кафе куварице/сервирке зависи од броја уписане деце, односно броја одељења у школи, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи.

Број извршиоца на пословима домара/мајстора одржавања, помоћног радника на одржавању хигијене/чистачице, помоћног радника зависи од укупне квадратуре објекта установе и начина грејања установе, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи.

Услед промене броја одељења и броја ученика, на почетку сваке школске године до 15. септембра вршиће се измена овог члана Правилника, због промене броја извршилаца.

Наставник разредне наставе

Члан 47.

Наставник разредне наставе

Општи опис посла :

– планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;

– стручно се усавршава;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

 • обавњља друге послове по налогу директора.

Број извршилаца: 21.

Наставник у целодневној настави

Члан 48.

Наставник целодневне наставе

Општи опис посла:

-планира ,припрема и оставрује све облике наставе и друге облике образовно васпитног рада у складу са програмом установе;

-спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовноваспитним потребама ученика;

-прилагођава технике учења,дидактички материјал и рад на часу образовноваспитним потребама ученика;

-планира,припрема и остварујеобразовноваспитни рад и активира ученике у слободном времену раднотехничким,производним,хуманитарним,спортским,културно –уметничким,забавним и другим активностима;

-брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика,васпитава их и чува;

-пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група,талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

-организује,учествује и прати спровођење испита;

-води прописану евиденцију и педагошку документацију;

-припрема и реализује излете,посете, наставу у природи;

-обавља послове одељенског старешине;

-учествује у раду тимова и органа установе;

-учествује у изради прописаних докумената установе;

-сарађује са родитељима,односно старатељима,запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршилаца:8,00.

Члан 49.

Наставник предметне наставе – наствник српског језика

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

 • обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца: 5,67.

Члан 50.

Наставник предметне наставе – наствник енглеског језика

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

 • обавњља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:5,17.

Члан 51.

Наставник предметне наставе – наствник немачког језика

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:2,67.

Члан 52.

Наставник предметне наставе – наствник математике

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:5,33.

Члан 53.

Наставник предметне наставе – наствник физике

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,80.

Члан 54.

Наставник предметне наставе – наствник хемије

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,20.

Члан 55.

Наставник предметне наставе – наствник биологије

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:2,40.

Члан 56.

Наставник предметне наставе – наствник географије

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге подлове по налогу директора.

Број извршиоца:2,10.

Члан 57.

Наставник предметне наставе – наствник историје

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:2,10.

Члан 58.

Наставник предметне наставе – наствник техничко-информатичког образовања

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

 • обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:2,20.

Члан 59.

Наставник предметне наставе – наствник техничко-информатичког образовања и технике и технологије ( за пети разред односвне школе)

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:0,80.

Члан 60.

Наставник предметне наставе – наствник информатике и рачунарства

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,00.

Члан 61.

Наставник предметне наставе – наствник ликовне културе

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,50.

Члан 62.

Наставник предметне наставе – наствник музичке културе

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,50.

Члан 63.

Наставник предметне наставе – наставник физичког васпитања

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,80.

Члан 64.

Наставник предметне наставе – наставник физичког и здравственог васпитања (за пети разред где улазе о обавезне физичке активности)

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

 • обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:0,90.

Члан 65.

Наставник предметне наставе – изабрани спорт

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:0,90.

члан 66.

Наставник предметне наставе – наставник хора и оркестра

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:0,35.

Члан 67.

Наставник предметне наставе – наставник грађанског васпитања

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– учествуjе у спровођењу испита;

– обавља послове ментора приправнику;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– обавља послове одељењског старешине, ментора приправнику;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:0,70.

Члан 68.

Наставник предметне наставе – наставник верске наставе

Општи опис посла:

– планира, припремама и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

– спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

– води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

– учествуjе у раду тимова и органа установе;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, одностно старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама;

– припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,80.

Стручни сарадник – педагог

Члан 69.

Општи опис посла :

-доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању васпитнообразовног, односно образовноваспитног рада;

– учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитнообразовног рада;

– прати, анализира и подстиче целовит развој детета и ученика;

– пружа подршку и помоћ васпитачима и наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова васпитнообразовног рада;

– обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у установи;

– пружа помоћ васпитачима и наставницима на праћењу и подстицању напредовања деце / ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама детета / ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са васпитачима и наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са децом / ученицима, родитељима, личним пратиоцима / педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој васпитача и наставника;

– подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у установи;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

– организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;

– пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и / или социјалном подршком детету или ученику;

– ради у стручним тимовима и органима установе;

– води прописану евиденцију и педагошку документацију;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– координира и / или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

– врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

-учествује у структуирању васпитних група у предшколској установи и одељења у школи на основу процењених индивидуалних карактеристика деце / ученика;

– обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;

– креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о деци / ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;

– реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;

– иницира и учествује у истраживањима образовноваспитне праксе на нивоу установе.

Број извршиоца:1,00.

Члан 70.

Стручни сарадник-психолог

Општи опис посла:

-доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању васпитнообразовног, односно образовноваспитног рада;

– учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитнообразовног рада;

– прати, анализира и подстиче целовит развој детета и ученика;

– пружа подршку и помоћ васпитачима и наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова васпитнообразовног рада;

– обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у установи;

– пружа помоћ васпитачима и наставницима на праћењу и подстицању напредовања деце / ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама детета / ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са васпитачима и наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са децом / ученицима, родитељима, личним пратиоцима / педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој васпитача и наставника;

– подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у установи;

– спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

– организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

– организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;

– пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и / или социјалном подршком детету или ученику;

– ради у стручним тимовима и органима установе;

– води прописану евиденцију и педагошку документацију;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

– координира и / или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

– врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

– учествује у структуирању васпитних група у предшколској установи и одељења у школи на основу процењених индивидуалних карактеристика деце / ученика;

– обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;

– креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о деци / ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;

– реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;

– иницира и учествује у истраживањима образовноваспитне праксе на нивоу установе.

Број извршиоца: 2,00

Члан 71.

Стручни сарадник – библиотекар

Општи опис послова:

води пословање библиотеке;

– планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања;

– сарађује са наставницима и стручним сарадницима;

– руководи у раду библиотечке секције;

– ради на издавању књига, приручника;

– учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности школе;

– води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио и друге записе;

– сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;

– предлаже набавку књига, часописа, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује;

– учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;

– учествује у раду тимова и органа школе;

– води педагошку документацију и евиденцију;

– учествује у изради прописаних докумената установе;

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршиоца:1,00.

Члан 72.

Директор установе

Општи опис посла:

-руководи радом, заступа и представља установу;

– планира и распоређује послове на руководиоце установе;

-планира и организује остваривање програма образовањаи васпитања и свих активности установе;

– даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности установе;

– доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;

– одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених;

– врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набавки установе и израђује предлог буџетских средстава за рад;

– располаже средствима установе у складу са закономи одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са законом;

– спроводи донете одлуке и друга општа акта;

– координира радом установе;

– израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређењарада из своје области;

-одговоран је за остваривање развојног плана установе;

-одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање,стварање услова з аспровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

– планира, организује и контролише рад запослених у установи;

– планира и прати стручно усавршавање запослених из своје установе и спроводи поступак за стицање звања наставника,васпитача и стручних сарадника;

– сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце / ученика, запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим организцијама и удружењима и другим заинтересованим лицима и институцијама;

– образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;

-пружа подршку у остваривању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничке активности ученика;

-организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;

-одговоран је за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;

-предузима мере у случајевима повреде забрана из. чланова 110-113 Закона оосновама система образовања и васпитања;

-предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

-одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности бзе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;

-обавезан је да благовремено информише запослене, децу,ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;

-сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

-образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;

-подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, освом раду и раду установе;

-одлучује о правима, обавезама и одоворностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;

-доноси општи акт о организацији и ситематизацији послова, у складу са законом;

-сарађује са родитељима, односно законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља;

-обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и заспослених, у складу са зконом;

-сарађује са ученицима и ученичким парламентом;

– одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

-обезбеђује услове за оснивање и почетак рада установе као и за добијање решења о вери­фикацији установе;

-припрема елаборат за остваривање проширене делатности установе;

-доноси одлуку о усвајању плана јавних набавки, одлуку о покретању поступка јавне набавке и закључује уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем;

-потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за по­сло­вање уста­нове;

-обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Број извршилаца:1

Члан 73.

Помоћник директора:

Општи опис послова:

организује,руководи и одговоран је за педагошки рад установе,координира рад стручних актива и других стручних органа установе;

-пружа стручну помоћ директору;

-помаже директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада и пословне и развојне политике организације;

-помаже директору у припремању и доношењу програма и планова организације, предузима мере, организује, координира и одговоран је за извршавање програма и планова;

-руководи радом једне или више организациционих јединица, планира и распоређује послове на запослене, прати и оцењује рад руководилаца унутрашњих организационих јединица и других запослених

-асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за квалитетно и рационално обављање послова и задатака;

-координира рад радних јединица и одговара за успешан, законит рад, технолошку и радну дисциплину у тим јединицама;

-разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења директора;

-кooрдинирa и учествује у раду тимова и oргaнa;

-планира, организује, руководи и контролише извршење свих послова и задатака у оквиру дома;

-учествује у изради Годишњег програма рада и Извештаја о раду у делу који се односи на дом ученика;

-обавља друге послове, у складу са статутом установе.

Број извршиоца:1,00

Члан 74.

Секретар установе

Општи опис посла:

– стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе;

-обавља управне послове у установи;

-израђује опште и појединачне правне акте установе;

-обавља правне и друге послове за потребе установе;

-израђује уговоре које закључује установа;

-обавља правне послове у вези са статусним променама у установи;

-обавља правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;

-обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;

-пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;

-пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;

– прати прописе и о томе информише запослене;

-обавља друге послове по налогу директора.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца: 1,00.

Члн 75.

Референт за правне,кадровске и административне послове

Општи опис послова:

-пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема докементацију приликом израде аката, уговора и др;

-прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

-врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

-припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;

-припема и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа;

-врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

-обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

-води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

-врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

– пружа подршку припреми и одржавању састанака;

– припрема и умножава материјал за рад;

– води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

-води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.

Број извршиоца:0,50.

Члан 76.

Шеф рачуноводства

Општи опис посла :

– проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;

– врши билансирање прихода и расхода;

– врши билансирање позиција биланса стања;

– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

– преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине;

– контира и врши књижење;

– спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;

– врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;

– прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима;

– врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;

– врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;

– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

– сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

– припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца: 1,00.

Члан 77.

Благајник

Општи опис посла:

– води благајну и евиденцију зарада;

– разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

– припрема документацију за новчане уплате и исплате;

– исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

– припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;

– врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца: 1,00.

Члан 78.

Домар / мајстор одржава ња

Општи опис посла :

– обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;

– обавља механичарске / електричарске/ водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл послове, послове, ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

– припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

– обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

– пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

– рукује постројењима у котларници;

– обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

– прати и координира рад спремачица и помаже им у обављању дежурства за време наставе;

– сваког јутра директору или секретару школе подноси извештај о исправности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

-обавља друге послове по налогу директора и секретара школе.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца:1 .

Члан 79.

Кувар/посластичар:

Општи опис посла:

– припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;

– припрема и обликује све врсте посластица;

– контролише исправност намирница;

– утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница;

– контролише квалитет припремљеног јела;

– сервира јела;

– припрема јеловник;

-стара се о рационалном коришћењу животних намирница;

– одржава хигијену у кухињи и хигијенска средства за свој рад (чишћење, прање, дезинфекција)

– ангажује се у обављању послова везаних за свечаности, сусрете и сличне активности ;

– води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај директору или секретару;

-обавља друге послове по налогу директора и секретара школе.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца:1,00.

Члан 80.

Кафе куварица / сервирка

Општи опис посла :

– припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;

– одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

– преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

– води евиденције о требовању и утрошку робе;

– ангажује се у обављању послова везаних за свечаности, сусрете и сличне активности

– води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај директору или секретару;

-обавља друге послове по налогу директора и секретара школе.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца:1,00.

Члан 81.

Радник за одржава ње хигијене – чистачица

Општи опис посла :

– одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

– одржавају и чисте инвентар и другу опрему којом рукују или се налазе у просторијама које одржавају;

– одржава чистоћу дворишта и износи смеће;

– негују засад у травњаку, негују цвеће у школској згради;

– исте и старају се о проходности тротоара испред школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

– прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;

– обављају курирске послове;

– дежурају у ходнику и школском дворишту за време наставе;

-обавља друге послове по налогу директора и скретара школе.

За свој рад одговара директору школе.

Број извршиоца: 12,89.

Члан 82.

Сарадник за послове заштите, безбедности и здрав ља на раду

Општи опис посла :

– припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;

-спроводи поступак процене ризика;

-врши контролу и даје савете у планирању, коришћењу, одржавању средстава за рад, опаснмих материја и средстава и опреме за личну заштиту нараду;

-учествује у опремању и урешивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;

– пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места;

– организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

– организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;

– предлаже мере за побољшање услова рада;

– свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;

– прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;

-припрема упутство за безбедан рад и контолише њихову примену;

– припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду;

– координира сарадњу са службом медицине рада;

-забрањује рад на радном месту илиупотребу средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот и здравље запосленог;

-води евиденцију у области безбедности и здравља на раду код послодавца:

-обавља друге послове по налогу директора.

Број извршилаца:______.

Члан 83.

Сарадник за јавне набавке

Општи опис посла:

– прикупља податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки;

– прикупља и обрађује потребне податке ради припреме тендерске документације за набавку добара, радова и услуга;

– прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача;

– води дневник набавке, обрачунава и обрађује приспеле рачуне и предаје их на исплату;

– води књигу улазно-излазних рачуна и прати њихову ликвидност и благовременост исплате фактура;

– прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки;

– прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки;

– припрема документацију у поступцима јавних набавки;

– припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара;

– контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки;

– води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки прати реализацију јавних набавки;

 • обавља дреуге послове по налогу директора.

Број извршиоца: _________.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

За сва питања која нису регулисана овим правилником, примењује се закон, подзаконски акти из области образовања, важећи Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Статут Школе.

Члан 85.

Тумачење одредби овог правилника даје директор.

Члан 86.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 87.

Правилник се примењује од 13.03.2018. године.

Члан 88.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о систематизацији послова и радних места у ОШ ” Мирко Јовановић” у Крагујевцу, броj 01- 1377 од дана 14.12.2017.године.

  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 ____________________Овај Правилник разматрао је Школски одбор на седници одржаној дана 28.02.2018. године и дао сагласност за његово доношење у складу са чланом 119. став 1. тачка 1. Закона основама система образовања и васпитања и чланом 49. став 1. тачка 1. Статута Школе.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

_________________________________

Правилник је заведен под деловодним бројем 01-214 од 28.02.2018. године, објављен је на огласној табли Школе дана 05.03.2018.,године, и ступио је на снагу дана 13.03.2018., године, након чега ће бити упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије на сагласност.

Секретар школе :

_____________________

Јелена Миловановић

Leave a Comment